โทษปรับทางปกครอง กำหนดให้การชำระค่าปรับใช้วิธีหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานใด คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะใช้วิธีออกคำสั่งเรียกให้ชำระเป็นเงิน โทษปรับทางปกครอง แบ่งอัตราโทษปรับทางปกครองออก เป็น 4 ชั้น

1. โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน

2. โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือนถึง 4 เดือน

3. โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน

4. โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน

ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง

เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน ได้รับชำระเงินแล้วไม่ทำหลักฐานการรับเงินหรือไม่ออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน โดยจงใจ จะต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 1และมีผู้บังคับบัญชาร่วมกระทำ จะต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 2 และมีเจ้าหน้าที่อื่นร่วมกระทำความผิดและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ จะต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 2