หลักทฤษฎีการวัดและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่  ครูผู้สอนทุกท่านต้องรู้และศึกษาอย่างถ้วนถี่  เพราะเป็นเรื่องที่จัดว่าสำคัญทีเดียว

การที่เราได้ศึกษาทฤษฎีเสียก่อน  ทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจน  ช่วยให้ครูผู้สอนได้ภาพรวมของการวัดและประเมินผล  ซึ่งครูอ้อยได้เคยศึกษามาบ้างและศึกษาอย่างหนักเมื่อเรียนปริญญาโท  ต่อมาก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องเมื่อทำผลงานทางวิชาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้การวัดและประเมินผลทางภาษา  ที่เน้นตามสภาพจริง  และปฏิบัติควบคู่ไปกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  จำเป็นต้องเรียนรู้หลักการประเมินผลแบบย่อยและหลักการประเมินผลแบบรวม

การนำรูปแบบของการวัดและประเมินผลมาใช้นั้น  ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของเราเองอย่างแท้จริง  เรียกได้ว่า  เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง

ดังนั้น  ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีนั้น  ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้  ควบคู่กับการประมินผลด้วยทุกครั้ง  เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

เลือกให้เหมาะสมกับนักเรียน  เลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน  เลือกให้เหมาะสมกับเวลาและการใช้

การวัดและประเมินผลที่ครูอ้อยจะเขียนบันทึกนี้  จะรวมไปถึงแบบทดสอบบ้างตามความเหมาะสม 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ขอได้โปรดท้วงติงได้เสมอ  ครูอ้อยข้อน้อมรับข้อผิดพลาด  และจะแก้ไขในโอกาสต่อไป