แลกเปลี่ยนกันว่าตกลงที่ว่าความว่างเปล่า ที่ว่างจริง ๆ คืออะไร หาก...

ที่ว่า ว่างเปล่า ไม่ใช่ไม่มีอยู่
ที่ว่า ว่างเปล่าจากอัตตา
ก็คือ ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน
อัตตาจึงไม่น่าจะหมายถึง ตัว หรือ กาย
แต่น่าจะหมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตน

ที่ว่า รู้สึกเป็นตัวเป็นตน คือ รู้สึกว่า มีเราอยู่จริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่มี
รู้สึกว่า เราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่จริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็น
รู้สึกว่า เราบังคับบัญชาอะไร ๆ ได้พอสมควรเลย ซึ่งไม่จริง
เหล่านี้ คือ ความเป็นตัวเป็นตน

พระท่านเทศนาไว้ว่า

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

นำสู่

อนิมิตนิพพาน
อัปณิหิตนิพพาน
และ
สุญญตนิพพาน

ซึ่ง
สุญญตา คือ ว่างเปล่า