วันนี้เปิดเว็ปไซต์ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พบข่าวสรุปผลการวิจัยที่น่าสนใจข่าวหนึ่งครับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งวิจัยนี้ทำต่อเนื่องมา 8 ปี มาตั้งแต่ปี 2541 ปรากฏว่าค้นพบวิธีสอน-วิธีเรียนรู้อยู่ 9 รูปแบบ ซึ่งใช้แล้วได้ผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนมาก คือ

1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด 6 ใบ

2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

5) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

6) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

7) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ

8) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

9) รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้

รายละเอียดหาอ่านที่เว็ปไซต์นะครับ ลิ้งค์

ผมว่าทั้ง 9 รูปแบบสุดยอดเครื่องมือเรียนรู้ สุดยอดวิธีสอนเลยนะครับ ที่จะสร้างสังคมเรียนรู้สังคมอุดมปัญญา  สกศ.จึงต้องการให้วิธีการเรียนรู้ทั้ง 9 รูปแบบนี้ขยายผลไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะนำไปใช้ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ข่าวบอกอีกว่า รมว.ศธ.ได้ให้ความสนใจในเรื่องการขยายผลไปสู่การปฏิบัติมาก

ผมจึงอยากให้ท่านทั้งหลายในฐานะนักจัดการความรู้ ศิษย์ สคส. มีองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวมากมาย ช่วย สกศ. ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยช่วยกันเสนอวิธีคิด มุมมอง วิธีการ ประสบการณ์ แนวทางการขยายผลว่าจะทำได้อย่างไรได้บ้าง ในหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่ใช้อยู่  

ก็แหม ! เค้าอุตส่าห์ศึกษาค้นคว้ากันมาตั้ง 8 ปี ยืนยันวิธีเรียนรู้ดีๆทั้ง 9 วิธีให้แล้วว่ายึดผู้เรียน ประชาชน เป็นสำคัญ