ความเห็น 123545

โทษปรับทางปกครอง

จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ได้มีการกำหนดความผิดลงโทษปรับทางการปกครองเพื่อให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในระเบียบถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการลงโทษ ในกรณีโทษชั้นที่ ปรับเงินเดือน 9 เดือนถึง 12 เดือน แต่บุคคลคนนั้นออกจากงานกลางครันและบุคคลนั้ไม่สามารชดใช้ได้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะออกคำสั่งเรียกให้ชำระค่าปรับ หากไม่มีหรือฝ่าฝืนจะใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์ที่มีอยู่