ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค ได้เสนอแนวดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ด้านคุณภาพการให้บริการ ว่า ถ้า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มี ร้อยละของข้อร้องเรียน/ความพึงพอใจน้อยที่ได้รับการแก้ไข อยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
 

1

2 3 4 5
<70 70-79 80-89 90-99 100

          คือถ้าข้อรองเรียนได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 ถือว่าได้รับการแก้ไขทั้งหมด ได้ 5 คะแนน แต่ถ้า ได้รับการแก้ไขกลางๆ คือ ร้อยละ 80 ถึง ร้อยละ 89 ได้สามคะแนน แต่ถ้าน้อยกว่าร้อยละ 70 ก็ได้ คะแนนเดียว
               

              ซึ่งปัจจุบันนั้นข้อร้องเรียนนั้นของมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถทำได้หลายทางมาก เช่น
 ผ่านสมุดบันทึกที่วางอยู่หน้าทางเข้าห้องสมุด เป็นสมุดเล่ม สีน้ำเงิน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อความในใจ ไม่ว่าจะเป็นคำชม คำติ ข้อเสนอแนะต่างๆ โดย ทางรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถามเอง


               อีกทางหนึ่งคือสายตรงสำนักหอสมุด อันนี้จะผ่านเว็บบอร์ดของสำนักหอสมุด โดยจะมีผู้รับผิดชอบด้านการบริการ คือคุณวันเพ็ญ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อปัญหา และข้อสงสัย ซึ่งนอกจากจะผ่านทางเว็บห้องสมุดแล้ว ยังมีช่องทางผ่านทาง สายตรงอธิการบดี อีกช่องทางหนึ่งด้วย


              นอกจากนี้ข้อร้องเรียนยังถูกส่งผ่านบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารกันในทางแนวราบอีกด้วย