Experimentation  หรือ การทดลอง  เป็น "วิธี" การค้นหาความรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Knowledge) ประเภทหนึ่ง  เรียกว่า  "การวิจัยเชิงทดลอง" (Experimental Research)

" การทดลอง" หมายถึง " กระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยสามารถที่จะจัดกระทำ (Manipulate) กับตัวแปรทดลอง (Experimental Variable)ได้อย่างน้อยหนึ่งตัวแปร และสามารถวัด หรือ สังเกต ผลของตัวแปรทดลองได้ด้วย "