มิตรภาพ คำนี้มีความหมาย บางคนสร้างมิตรภาพเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง พี่น้อง ครอบครัวของตน กับบางคนสร้างมิตรภาพเพราะมีอุดมการณ์หรือเป้าหมายเดียวกัน มิตรภาพในสองความหมายส่งผลต่างกัน  ยั่งยืนไม่เท่ากัน ถ้าจะเรียกมิตรภาพแบบแรกว่ามิตรภาพเทียม ก็น่าจะเรียกได้ และมิตรภาพแบบที่สองคือมิตรภาพแท้

          มิตรภาพแท้เกิดได้แม้ไม่เคยพบกันหรือรู้จักกันมาก่อน  อัศจรรย์มากเพียงได้สื่อสาร ผ่านบล็อก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แนวคิด อุดมการณ์  ประสบการณ์  การทำงาน สามารถเชื่อมโยงเกิดความรู้สึกทีดี บริสุทธิ์จริงใจต่อกันเหมือนพี่น้อง  พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขอสรุปสั้นๆถ้าใจเราทุกคนพร้อมที่จะให้ จะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขไม่เบียดเบียนกันนั่นคือเราสร้างมิตรภาพที่แท้จริงให้เกิดซึ่งกันและกัน และเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน

           ขอบคุณอาจารย์จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร ที่อนุเคราะห์สร้างสีสันความสวยงามให้กับบล็อก ...หิ่งห้อย..นี่ละมิตรภาพแท้..ขอบคุณค่ะ