ในชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอน   ครูผู้สอนพยายามใช้แนวดำเนินการการจัดการเรียนการสอนตามเทคมิควิธีของตนเอง  โดยพยายามใช้หลักการ  ทฤษฎีการเรียนรู้  แรงจูงใจ  ตลอดจนการวัดผลตามที่จะเหมาะสมกับนักเรียนของตนเองมากที่สุด

ได้เสนอการเสริมทักษะการคิดและกระบวนการในการทำงานให้กับนักเรียนด้วย  เพื่อให้นักเรียนเกิด......คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น....ต้องพยายามให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเอง  ครูผู้สอนต้องหลีกเลี่ยงการนำเสนอที่จะปิดกั้นให้นักเรียนได้คิด  สร้างสรรค์ผลงานตามวัยของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทเนื้อหา

จากประสบการณ์การสอนมาหลายปี  พบว่า.....  นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1- 3  ยังคงเรียนรู้ตามหนังสือเรียน  ทำแบบฝึกหัดตามที่โรงเรียนจัดให้ ครูผู้สอนก็อาจจะใช้ตำราเรียนในการสอนนักเรียนให้ครบจำนวนตามหลักสูตร  และดีขึ้นมานิดหนึ่ง  คือวัดผล.....ตามสภาพจริง

ที่ดีที่สุด....ครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนวิชาใดก็ตาม...ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดพิจารณา.....ตามแต่จะสอดแทรกได้ในแต่ละครั้งที่สอน

บริเวณเนื้อหาที่สมควรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกการคิดให้แก่นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 คือ......รูปภาพในหนังสือเรียน  นั่นเอง

ให้เวลา..ในการคิดแต่ละครั้ง  ครูใช้คำถามที่ถามนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิด...และนักเรียนตอบ..ฝึกให้นักเรียนถามบ้าง  ตอบบ้าง  สลับกันไป

ส่วนนักเรียนในช่วงชั้นที่สอง  ชั้น ป.4-6  นั้น  เป็นนักเรียนทีโตขึ้นมา  ควรส่งเสริมทักษะการคิดด้วย  สื่อนอกกรอบ  หมายถึง  สื่อการเรียนรู้ที่หาได้จากที่อื่น  ที่ไม่ใช่หนังสือเรียนของนักเรียน  นำมาให้นักเรียนได้พิจารณา  ให้เวลา  ฝึกทั้งการตั้งถาม  และการตอบคำถาม

หลีกเลี่ยงการ  .....บล็อค..block  ความคิดนักเรียน

พยายามให้นักเรียนได้คิด...ออกมานอกกรอบ..และถามหรือตอบให้ได้  เหตุผลที่คิดอย่างนั้น

มารู้สึกตัวอีกครั้ง...เมื่อตัวเอง...ถูกบล็อคความคิด

อึดอัด..และไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้เลย

สมองของทุกคน  ย่อมมีการพัฒนาไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  นักเรียนบางคนอาจจะชอบทำตามคนอื่น  เพราะไม่เคยฝึกคิด  แต่ก็ได้รับการพัฒนาในส่วนที่ได้รับการพัฒนา

คน..มีสมอง..และหลายระดับ

เมื่อถูกบล็อคความคิด  แล้ว  สมองจะพัฒนาได้อย่างไร