วันนี้ไปฟังอาจารย์ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย หัวหน้าสำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ บรรยายในหัวข้อ Nursing knowledge base society moving to the next generation ซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงการทำงานของพยาบาลว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงไร แล้วจะวัดจากอะไร อย่างไร และพยาบาลจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ควรมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆดังนั้นจึงพยายามหาวิธีมาคิดคำนวณการปฏิบัติงานของพยาบาลในแต่ละวันซึ่งโปรแกรมนี้ได้ดำเนินการที่สถาบันมะเร็งไปแล้ว และจะพยายามทำในโรงพยาบาลอื่นๆที่สนใจ เพราะการจะทำโปรแกรมนี้ต้องอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและที่ขาดไม่ได้คือMoney นั้นเอง เมื่อทำสำเร็จอาจจะทำให้เกิดองค์กรอัจฉริยะได้ ซึ่งลักษณะขององค์กรอัจฉริยะมีดังนี้ 1. มีการเชื่อมโยง  2. ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน 3. เน้นช่องทางในการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฉะนั้นอาจารย์เน้นย้ำว่าให้คิดว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในเนื้องานไม่ใช้ภาระงานก็จะทำให้ทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

ปิยะวดี ฉาไธสง