วันนี้เป็นตัวแทนไปฟังการนำเสนอผลการศึกษา ความต้องการและความพร้อมขององค์กรในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดย ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร ที่โรงแรมทีเค พาเลซ

                พบว่าบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,รพศ.และรพท.มากกว่า 75 % มีความต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  ในขณะที่ อบจ. อบต.และเทศบาลต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันโรคมากกว่า 75 %

                ความพร้อมขององค์กรระดับสถาบันฯในบทบาทของ technical advisor บุคลากรไม่มีความพร้อมในเรื่องของความรู้เชิงลึกเรื่องโรคและระบาดวิทยาของโรค,การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

                 สิ่งที่พิจารณาคือองค์กรการฝีกอบรม  ควรมีการจัดตั้งขึ้นหรือไม่และรูปแบบเป็นอย่างไร การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องนำไปพิจารณาต่อ

              แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหลายท่านเป็นห่วงคือการนำผลการวิจัยนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา เกรงว่าจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งไป