นาง ธุวนันท์ พานิชโยทัย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8 ว
กรมส่งเสริมการเกษตร
Username
tuwanun11
สมาชิกเลขที่
636
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ประวัติการรับราชการ

            ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประวัติการศึกษา
                ปริญญาตรี (วทบ.)   เกษตรศาสตร์       ปี  2519    จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                ปริญญาโท (วทม.)   ส่งเสริมการเกษตร   ปี  2530   จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผลการปฏิบัติงาน
                1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน (Capacity Building for Sustainable Agriculture) เป็นคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
                2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นหัวหน้าคณะติดตามและนิเทศศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ปี 2542 – 2543) และเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานศูนย์ฯ
                3. การถ่ายโอนอำนาจสู่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายโอนภารกิจและกิจกรรมสู่ อบต.

                4. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกับสำนักงาน ก.. เป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพส่วนราชการ

                5. ระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร

                 6. เป็นคณะทำงานชุดต่างๆ ระดับกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การตรวจสอบผลงานภาคดีเด่นการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร  การพัฒนาบุคลากรของกรม  การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  การปรับโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเกษตร  การจัดการความรู้ของกรมฯ          

                7. วิทยากรบรรยายพิเศษแก่หน่วยงานภายนอกและภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น บรรยายข้าราชการบรรจุใหม่ นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ   หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานสำนักงานเกษตรจังหวัด การจัดการความรู้ ฯลฯ
                8.เป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเรื่องการบริหารจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
                9.เป็นคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงของกรมส่งเสริมการเกษตร
                10.เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) ในตำแหน่งระดับ 7ว และ8ว
                8. เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรในการประชุมต่างๆ
 ผลงานวิจัย/เอกสารวิชาการ
                1. เอกสารโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
                2. พัฒนาการระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย (ร่วมกับนายเอกชัย  โอเจริญ)

                3. การศึกษาการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รับรางวัลชมเชยในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2541             

                4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
                5.การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
                6. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(48 แห่ง)
                7.. การศึกษาความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
                8. สรุปผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการร่วมกับสำนักงาน ก..
                9. การจัดการความรู้ของกรมฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท