การทำงานในทุกวันนี้ นอกจาก

  1. ทำงานตาม JD
  2. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณของข้าราชการ

3  ข้อที่กล่าวมายังมีตัวชี้วัดที่สามารถนำมาประเมินได้

 

แต่............

 

ปฏิบัติตนให้ "ถูกใจ" ผู้บริหาร

ต้องทำอย่างไร  และต้องมีตัวชี้วัดอย่างไร

เชิญ ลปรร.ค่ะ 

ทำ KM เป็นเป็นวิทยาทานแก่พวกเราสายสนับสนุนด้วยค่ะ