เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา กฎหมายและจรรบาบรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๒ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยบุคคล และการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ดาวน์โหลด