จากการที่ผมได้เรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับระบบคุณภาพและเพาะบ่มความคิดมาหลายปี มามีโอกาสที่เหมาะสมเริ่มต้นสร้างเป็นโมเดล ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นแบบแผนความคิดของผู้บริหารที่จะถูกนำไปใช้ในการมองกรอบ สร้างงาน สู่ปลายฝันเส้นทางการสร้างระบบคุณภาพ ได้ออกแบบเป็น "โครงสร้างบ้านแห่งคุณภาพ กศน.ฉะเชิงเทรา ( House of Quality ) ซึ่งมีส่วนประกอบของบ้านที่แสดงความหมาย ดังนี้                    

                               1. เสาของบ้านมี 8 เสา เปรียบเสมือนเสาหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ ที่ผม นำแนวคิดมาจาก 8 Priciples of Quality Management   และได้แปลงเป็นภาษไทยที่ง่ายในการจดจำเป็นคำกลอนคือ    (1) องค์การที่เน้นลูกค้า (2)มีภาวะผู้นำ (3)กระทำอย่างมีส่วนร่วมรับรู้สู่ผู้คน   (4) คิดค้นกระบวนการ (5) ทำงานเป็นระบบ (6)เจนจบการปรับปรุงต่อเนื่อง (7) เรื่องการตัดสินใจอาศัยข้อมูล (8)เกื้อกูลประโยชน์ผู้เกี่ยวข้อง                                             

    2. คานล่างของบ้านแห่งคุณภาพคือตัวรองรับเสาทั้ง 8 รวมเป็นระบบการบริหารคุณภาพ        ( Q M S หรือ Quality Management System ) ที่ดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ                                   

              3. ตัวบ้านแห่งคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะสำนักงานในการปฏิบัติงานลักษณะสำนักงานจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานที่มีคุณภาพซึ่งประเมินได้จากตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยป้อน และตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีให้เลือกในแบบที่เหมาะสม ในที่นี้    ได้เลือกใช้แบบ   The EFQM Excellence Model (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Intetnet )                         ส่วนห้องที่ 2  คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในฐานะสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร กศน.ปวช. และกิจกรรมการให้ความรู้อื่น ๆ ซึ่งจะถูกวัดโดยระบบการประกันคุณภาพ 8 ระบบ ของ กศน. ทั้งนี้ปลายทางผลลัพธ์ ผู้รับบริการได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรม                                              

   4. คานบนของบ้านแห่งคุณภาพ  คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ Q M S                                              

     5. หลังคาบ้านแห่งคุณภาพ  คือส่วนที่ควบคุมโดยผู้บริหารสูงสุดของ กศน.จังหวัด ( Top Management ) ที่บริการการเปลี่ยนแปลงโดยมีความคิดการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และคิดเสมอว่า "เรายังไม่ดีพอแต่ใช่ว่าเราดีกว่าเดิมไม่ได้" ( We were not good enough ,that we could be better ) ด้วยวงจร Deming ( Plan , Do , Check , Action ) เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสู่จุดหมายปลายทาง ( Goal )  "ศนจ.น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก  สังคมประจักษ์ คุณภาพงาน"                          

  โมเดลนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงาน แม้ว่าจะทำได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมด้านศักยภาพของผู้คนในองค์การเป็นสำคัญแต่นั่นคือความท้าทายที่จะก้าวเดินต่อไปแม้ยังไม่ถึงจุดหมาย แต่ก็ดีกว่า การเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายมิใช่หรือ....................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                  6  ธันวาคม 2549