สรุปเวทีถกแถลง เรื่อง การศึกษาสร้างสุข คนเมืองลุงครั้งที่ 1 (สภาการศึกษาพัทลุง)

"จุดหมายปลายทางคือของการเรียนรู้คือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้ชีวิตเป็น มีความสุข ในโลกแห่งความเป็นจริง"จากการพูดคุยเพื่อจัดการศึกษาของคนเมืองลุง ครั้งที่ 1 ที่ อบจ.พัทลุง โดยใช้กรณีศึกษาของ สภาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ได้ประเด็น แนวคิด / ปรัชญา การศึกษา

>การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาคนเพื่อ.ใช้ชีวิตกับผู้อื่นอย่างสันติ มนุษย์ที่สมบูรณ์ -เรียนรู้ตลอดชีวิต - พลโลก

>กาศึกษา สร้างคุณค่าแท้จริงของมนุษย์ สร้างปัญญาอย่างรู้ทัน

>การศึกษาที่ระเบิดจากภายใน

>ทุกคนมีศักยภาพแห่งการเรียนรู้ เกิดขึ้นตลอดเวลา

>ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกช่วงวัย

>ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (ผู้เรียนเป็นสำคัญ -ศักยภาพ ช่วงวัย พัฒนาการ

>การศึกษาทางเลือก

>เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ คือการเรียนรู้ที่ทรงพลัง ตามธรรมชาติ( Experience Learning )สู่การสร้างปัญญา

>สร้างคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลโลก

>ปรับเปลี่ยนจากการเอาชนะธรรมชาติ เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

>ปรับเปลี่ยนจากการแข่งขัน มาเป็นทำงานร่วมกันในลักษณะเกื้อกูลแบ่งปัน

>ปรับเปลี่ยนการสร้างคนเพื่อตอบสนองการเติบโต ทางเศรษฐกิจ เป็นสร้างคนให้เติบโตมีปัญญา ปลดปล่อยศักยภาพอย่างมีข้อจำกัด

>ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivst Theory)

"จุดหมายปลายทางคือของการเรียนรู้คือ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้ชีวิตเป็น มีความสุข ในโลกแห่งความเป็นจริง"

ประเด็น นักเรียน (เป้าหมาย )

>เรียนรู้เพื่ออาชีพ(มีสัมมาชีพ)ตามศักยภาพ

>มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

>มีทักษะการเรียนรู้ สามารถแสวงหาเพื่อการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

>รู้วัฒนธรรมตน ท้องถิ่น และสากลเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสันติ มีสุขภาวะที่ดี(กาย-จิต-อารมณ์-สังคม-ปัญญา มีวิธีเรียนรู้ Skill Learning : Learn how learn

ประเด็นหลักสูตร /กระบวนการเรียนรู้

>สร้างจินตนาการ แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ

>สร้างกิจวัตรที่ดี มีสุขภาวะ

>การศึกษาโดยครอบครัว

>สร้างกิจกรรม/มวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้ได้เผชิญ แก้ปัญหา

>กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ/โครงงาน/วิจัย/สืบเสาะ/ค้นหา

>เรียนรู้รายบุคคล เรียนรู้เป็นทีม

>สร้างการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้

>การเรียนรู้จากประสบการณ์ Learning by doing

ประเด็นหลักสูตร

>หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (หลักสูตรรายบุคคล)

>มวลประสบการณ์ที่สร้างปัญญา (คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ ตัดสินใจ ให้บริการ

>สร้างกระบวนการวัด ประเมินผล ตามความเป็นจริง (พัฒนาการรายบุคคล ด้วยวิธีการหลากหลาย เหมาะสม รอบด้าน

>หลักสูตรสอดคล้องกับชีวิต ให้สมดุลทั้งความรู้ -ทักษะ-การใช้ชีวิต-คุณธรรม/ สุนทรีย์

ประเด็นครูผู้จัดการเรียนรู้

>การสรรหาครูดี มีอุดมการณ์

>สร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อศิษย์

>สนับสนุนสร้าง/พัฒนาครูเครือข่าย

>สร้างสนับสนุนครูวิจัย

>ครู คือผู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (โค้ชชิ่ง /นักจัดกิจกรรม / ผู้ชี้แนะ

>ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้ ต้องสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ครู - นักเรียน)

ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจ

ประเด็นการบริหารจัดการ

>กระจายอำนาจสู่โรงเรียน/ท้องถิ่น /ชุมชน/ครอบครัว

>สร้างระบบมาตรฐานที่เข้าถึงได้

>ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผู้เรียนรายบุคคล

>สร้างระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง(โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง

>ระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่คล่องตัว ตัดสินใจได้เอง มีเอกลักษณ์เฉพาะ

>สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาอย่างแท้จริง

>สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วม การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาการ

ประเด็นสื่อ เทคโนโลยี่ แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย

>แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัย(ห้องเรียนอัจฉริยะ )

>มีสื่อสะอาด เชิงบวก เข้าถึงง่าย สร้างการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ

>แหล่งชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างพลังต่อการเรียนรู้

>ห้องเรียนเชิงบวก สร้างการเรียนรู้ร่วม มีชีวิตชีวา มีกาทดลอง วิจัย อภิปราย นำเสนอ สะท้อนกลับ ปรับปรุงชื่นชม(กระบวนการแห่งชีวิต)

ประเด็น ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

>สร้างครอบครัวให้มีพลังเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะพฤติกรรม คุณลักษณะที่ดี

>สร้างทัศนคติ บิดา-มารดา คือครูผู้สร้างที่สำคัญยิ่ง

>เด็กคือพลังของแผ่นดิน ที่ทุกคนต้องร่วมสร้าง

>ถนนเรียนเพลิน

>สมัชชาการศึกษา

ข้อเสนอ จัดประชุมครั้งต่อไป เพื่อขับเคลื่อน ต่อ เราจะมีส่วนร่วมต่อการปฎิรูปการศึกษาอย่างไร ข้อเสนอเชิง นโยบาย....ในการประชุม ถกแถลงครั้งต่อไปเพื่อเข่าสู่ สภาการศึกษาพัทลุง

สรุปประเด็นโดย อาจารย์ พรศักดิ์ ชุมทอง

ถอดความโดย วอญ่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมืองลุงสร้างสุขความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ถ้าทำได้ ผมว่าจะเป็นการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งในประเทศนี้ ขอเอาใจช่วยนะครับ

เรียนอาจารย์ ต้น สภาการศึกษาพัทลุง ได้เชิญผอ รร หลายคนมาช่วยคิด ร่วมกับภาคประชาสังคม

คาดว่ามีแนวคิดดีๆเพื่อจัดการศึกษา โดยท้องถิ่นเอง

เคย ทำหลักสูตร เกาะหมากศึกษา มาแล้ว ใช้สอนในรร ตำบลเกาะหมาก

โอ๋-อโณ

 • นงนาท สนธิสุวรรณ
 • คนใต้โดยภรรยา
 • อาจารย์ต้น
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น
 • .....ขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาให้กำลังใจ

  เขียนเมื่อ 

  ที่เมืองกาญจนบุรี

  ก็ทำครับ

  แต่ทำจังหวัดต้น

  ที่ภูเก็ตของท่านอัยการชาวเกาะก็น่าสนใจครับ

  ขอบคุณมากๆครับ