เก็บตกวิทยากร (23) : BAR-AAR (โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ)


ผมรู้สึกสุขใจกับเวทีในครั้งนี้ - สุขใจที่เห็นว่านิสิตยืนยันว่ามี "แรงบันดาลใจ-เข้าใจตัวเอง-เข้าใจคนอื่น-ได้ทบทวนตัวเอง"

ในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา (เยาวชนไทยร่วมใจทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการไปอย่างเรียบง่าย แต่เข้มข้น เสมือนการปฏิบัติการทางความคิดที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในแบบ "บันเทิงเริงปัญญา" มิหนำซ้ำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เรียนรู้ "กระบวนการจัดการเรียนรู้" ในหลายกิจกรรม ซึ่งสามารถนำไปไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในสังกัดของตนเองได้อย่างเสร็จสรรพการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ฯ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ที่ดำเนินงานร่วมกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 มุ่งให้เยาวชน (นิสิตนักศึกษา) ในระดับอุดมศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงเรื่องจิตสำนึกเพื่อแผ่นดินเกิด โดยเรียนรู้และปฏิบัติการจริงผ่านการทำโครงการ พอทำเสร็จก็มีเวทีแบ่งปันความรู้และเชิดชูเกียรติ พร้อมๆ กับการเผยแพร่เป็นต้นแบบสืบต่อกันไป

การอบรมดังกล่าวได้กราบนมัสการนิมนต์พระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองรูป คือ พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวโส และพระวชิระ สุปภาโส ซึ่งพระอาจารย์ทั้งสองท่านนับได้ว่าเป็นพระวิทยากรที่มากล้นประสบการณ์ บริบูรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งยังขับเคลื่อนการงานแห่งโครงงานนี้มายาวนาน จึงกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเครือข่ายได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว
เวทีครั้งนี้ ก่อนและหลังการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้ทำการประเมินความคาดหวังก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม (BAR : Before Action Review) เหมือนเช่นทุกเวที หากแต่ครั้งนี้ทั้งการระดมผ่าน "บัตรคำ" และ "แบบสอบถาม"เช่นเดียวกับเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมก็มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (AAR : After Action Review) ซึ่งทั้งปวงนั้น ก็มีรายละเอียด ดังนี้


BAR : ว่าด้วยความคาดหวังที่มีต่อโครงงานคุณธรรม

 • สร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน
 • อยากรู้เรื่องกรอบแนวคิดโครงงานคุณธรรม
 • อยากรู้หลักการบริหารโครงงานคุณธรรม
 • อยากรู้หลักธรรมในการจัดทำโครงงานคุณธรรม
 • อยากรู้หลักธรรมเพื่อประยุกต์ใช้กับกิจกรรม การเรียน และการใช้ชีวิต
 • อยากรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมBAR : ว่าด้วยความคาดหวังที่มีต่อเรื่องความรู้และทักษะ

 • ฝึกทักษะ Facilitator
 • หลักการการจัดการความรู้ (KM)
 • หลักการใช้ PDCA เพื่อบริหารโครงงาน


พระวชิระ สุปภาโสBAR : ว่าด้วยความคาดหวังที่มีต่อเรื่องอื่นๆ

 • การบูรณาการหลักธรรมสู่ภารกิจมหาวิทยาลัยฯ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรม
 • สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
 • อยากได้เบี้ยเลี้ยง
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวโส :AAR : ว่าด้วยสิ่งที่ได้จากความเป็นโครงงานคุณธรรม

 • ได้แรงบันดาลใจในการทำโครงงาน
 • ได้เรียนรู้หลักการจัดทำโครงงาน
 • ได้แนวทางการเชื่อมโยงหลักธรรมสู่การจัดกิจกรรม
 • ได้รู้จักแนวคิดการเริ่มต้นโครงงานคุณธรรมจากจุดเล็กๆ
 • ได้รู้หลักการเขียนโครงงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • ได้รู้แนวคิดและหลักการบริหารโครงงาน
 • ได้รู้หลักธรรมที่เกี่ยวโยงกับการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรม
 • เห็นคุณค่าของโครงงานคุณธรรมที่มีต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
 • ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน
 • ได้รู้จุดเด่น จุดแข็งของโครงงานของตนเองและกลุ่มอื่นๆ
AAR : ว่าด้วยเรื่องความรู้และทักษะ

 • ได้แนวคิดและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ได้รู้แนวคิดการพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมมากกว่าที่ผ่านมา
 • ได้ฝึกทักษะการฝึกการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
 • ได้ฝึกทักษะการคิดนอกกรอบ
 • ได้แนวคิดการจัดกิจกรรมบริการสังคมผ่านโครงงานคุณธรรม
 • ได้แนวคิดและทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ได้รู้แนวคิดและทักษะการแก้ปัญหา
AAR : ว่าด้วยเรื่องการเข้าใจตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 • ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
 • ได้รู้หลักคิดสำคัญว่า ก่อนลงมือทำสิ่งใด ต้องรู้จักทบทวน หรือ Check in ตัวเองก่อนเสมอ
 • ได้ทบทวนประสบการณ์ชีวิตตนเอง
 • ได้วิเคราะห์ SWOT ชีวิตและกิจกรรมของตนเอง
 • ได้รับรู้มุมมองความคิดของคนอื่น
 • ได้มิตรภาพเพื่อนใหม่
AAR : ว่าด้วยเรื่องการทำกิจกรรมและอื่นๆ

 • มีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น
 • ได้แนวคิดในการต่อยอดไปสู่กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 • ได้รู้จักแนวทางการต่อยอดโครงการ
 • ได้ทบทวนประสบการณ์การทำงานกิจกรรมของตนเอง
 • ได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ หลากหลายเรื่อง
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรม การเรียน การใช้ชีวิตกับเพื่อนใหม่
 • ได้รู้แนวคิด โลกทัศน์ของเพื่อนในสถาบันและต่างสถาบัน
 • ได้ความสนุกสนาน รื่นเริง
 • ได้กินอาหาร และขนมอร่อยๆ
โดยส่วนตัวแล้ว ถึงแม้เวทีนี้ จำนวนคนเข้าร่วมจะต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่วิกฤตคือโอกาส เพราะจำนวนคนที่ไม่มากนัก กลับกลายช่วยให้สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง มีเวลาในการโฟกัสกลุ่มได้อย่างยาวนาน –ละเอียด เจาะลึก และมีเวลามากพอให้แต่ละคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้-แบ่งปันกันอย่างคึกคัก และมีชีวิต

และนั่นคือหัวใจหลักของการจัดการความรู้ (KM) คือการแลกเปลี่ยน-แบ่งปัน เสมือนจัดการความรักไปพร้อมๆ กับการจัดการความรู้

ถึงกระนั้นก็ยังเป็นโจทย์ต่อเนื่องสำหรับแกนนำที่มาร่วมในครั้งนี้ว่าจะกลับไปสื่อสารและขยายผลกันอย่างไร ซึ่งนั่นคือความท้าทายในอีกมิติที่สำคัญไม่แพ้การกลับไปลงมือขับเคลื่อนโครงงานฯเช่นเดียวกันนั้น ผมรู้สึกสุขใจกับเวทีในครั้งนี้ - สุขใจที่เห็นว่านิสิตยืนยันว่ามี "แรงบันดาลใจ-เข้าใจตัวเอง-เข้าใจคนอื่น-ได้ทบทวนตัวเอง"

หรือกระทั่ง-สุขใจที่นิสิตยืนยันว่า "เข้าใจกรอบแนวคิดโครงงาน-มีแรงบันดาลใจทำโครงงาน-เข้าใจหลักธรรม-เข้าใจหลักการบริหารและประเมินผล"

และนั่นยังรวมถึงการเข้าใจบทบาทของหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมไปพร้อมๆ กัน เพราะยึดโยงถึงเรื่องจิตอาสา - เยาวชนจิตอาสา หรือกระทั่งในส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ผูกโยงอยู่กับอัตลักษณ์นิสิต (ช่วยเหลือสังคมและชุมชน) หรือค่านิยมนิสิต MSU FOR ALL (พึ่งได้) ที่หมายถึงพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ สอดรับกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

ครับ, คงยังต้องตามหนุนกันอีกมาก ทว่าเริ่มต้นได้แค่นี้ ผมว่าก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว
หมายเหตุ
ภาพโดย ทีมงานกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต-งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (10)

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันจ้ะ

มีซีฟู้ดมาฝากยามเที่ยงจ้ะ

ละเอียดยิบ ขอชื่นชมค่ะ

ขอบคุณ คุณมะเดื่อ มากๆ ครับ

อีสาน ไกลทะเลนัก ได้ทานอาหารทะเลตามร้านรวงทั่วไป สดบ้าง ไม่สดบ้าง 5555
แต่ประเภทปลานิล มีให้ทานบ่อยๆ เพราะมาจากซีพี 555

ขอบพระคุณครับ


สวัสดีครับ พี่ใบบุญ

สบายดีหรือเปล่าครับ ไม่ได้เจอกันเนิ่นนานมากโขแล้ว
มาทักทายในวันมงคลวิสาขบูชา....
สุขใจอย่างบอกไม่ถูก

สุขกาย สบายใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรงๆ นะครับ

ครับ พี่แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ขอบพระคุณมากๆ ครับ ได้รับเมื่อสองวันที่แล้วครับ
เพิ่งเสร็จจากเวทีกระบวนการ ชอบปกมากๆ ออกแบบได้เรียบง่าย งดงามและมีพลังอย่างน่าชื่นชม
วันสองวันนี้ หนังสือผมคงเดินทางไปถึงพี่แก้ว ครับ

ขอบพระคุณอีกครั้ง ครับ


น่าสนใจมาก

เคยเป็นกรรมการตัดสินโครงานมูลนิธิพลเอกเปรม แต่นานมากแล้ว

มาเชียร์การทำงานครับ

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ปีนี้ สนใจมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกหน่อยไหมครับ
ปีนี้ ตั้งใจใช้คณะกรรมการจากภายนอกมาตัดสินรอบคัดเลือกให้มากกว่าทุกปี ครับ

กิจกรรมดีๆ สำหรับนิสิตที่ครบกระบวนการ

สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มากมายเลยนะคะอาจารย์

ครับพี่ nui

ที่ดีใจมากๆ ก็คือการที่นิสิตที่เข้าร่วมเวที ยืนยันหนักแน่นว่า มีแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรม ขณะที่บางคนบอกว่า มีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมต่อไป - นั่นคือสิ่งที่ผมฟังแล้วมีความสุข พลอยให้ผมมีกำลังใจไปด้วย

โดยส่วนตัวแล้ว การทำกิจกรรม ผมก็เชื่อว่า การมีแรงบันดาลใจ ถือเป็นปัจจัยเหตุอันดับต้นๆ ที่สำคัญมาก มีแรงบันดาลใจจะทำให้คนเราลงมือทำ ทำไปเรียนรู้ไป ทำไปแล้วเรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมๆ กันก็ไม่เสียหลายอะไร....

ขอบพระคุณครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี