กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (3)


กฎหมายเรือนจำจีน เน้นแนวคิด ระบบเรือนจำแรงงาน (Prison Labor System) โดยการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้แรงงานผู้ต้องขังทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องอุปโภค-บริโภคในเรือนจำ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณเรือนจำซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน เพื่อนำภาษีอากรของประชาชนไปใช้ในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ มิใช่การนำภาษีอากรของประชาชนมาใช้ในการเลี้ยงดูผู้กระทำผิดที่ทำร้ายสังคมให้อยู่สบายโดยไม่ต้องทำงาน แนวคิด เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการติดคุกที่กำหนดให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าที่พัก และ ค่าอาหารประจำวัน................


กฎหมายเรือนจำจีน (แก้ไขล่าสุด 2012 )

การบริหารงานเรือนจำ

การบริหารงานเรือนจำ เป็นกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษประเภทต่างๆ เช่น โทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต และโทษจำคุกที่น้อยกว่าโทษจำคุกตลอดชีวิต เป็นการตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของเรือนจำโดยทั่วไป ดังนี้

   • การจัดหมวดหมู่ผู้ต้องขัง

การจัดหมวดหมู่ผู้ต้องขัง เป็นการจัดแบ่งหมวดหมู่ตามกำหนดโทษ อายุ เพศ และอื่นๆ เช่น โทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต และโทษจำคุกที่น้อยกว่าโทษจำคุกตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ประเภทผู้ต้องขังหญิง

ประเภทผู้ต้องขังชาย

   • อาวุธ และ การใช้อาวุธ การใช้เครื่องพันธนาการ กุญแจมือ โซ่ตรวน

การใช้อาวุธเครื่องพันธนาการ กุญแจมือ โซ่ตรวนของตำรวจเรือนจำ เช่น การใช้อาวุธ กรณีที่มีผู้ต้องขังหลบหนี ก่อการจลาจล หรือในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ เป็นต้น การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังป่วย ชรา พิการ เยาวชน และผู้ต้องขังหญิง รวมตลอดถึงการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมในการใช้แรงงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐ


อาวุธ และ การใช้อาวุธ

อาวุธ และ การใช้อาวุธ

การใช้เครื่องพันธนาการโซ่ตรวน

   • การติดต่อสื่อสาร จดหมาย การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมบ้าน

ผู้ต้องขังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางจดหมาย และจะต้องผ่าน การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรือนจำ ผู้ต้องขังที่จะได้รับการเยี่ยมญาติ หรือกลับไปเยี่ยมบ้าน ในกรณีพิเศษ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางเรือนจำ

กลับไปเยี่ยมบ้านในกรณีพิเศษ

   • การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประจำวัน

กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานของผู้ต้องขังประจำวัน ประกอบด้วยผู้ต้องขังผู้ใหญ่ต้องทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กรณีมีความต้องการผลผลิตจำนวนมากจะมีการขยายชั่วโมงการทำงาน แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการเรือนจำ สำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่สามารถใช้แรงงานหนัก ที่มีลักษณะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม การกีฬา และเวลาในการทำกิจกรรม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ เช่น สุขภาพ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ภายในเรือนนอนต้องมีอุปกรณ์ทำความร้อนที่จำเป็นเรือนจำต่าง ๆ ควรมีคลินิกหรือโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ ตามขนาดของเรือนจำและจำนวนของนักโทษและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็น

ผู้ต้องขังประกอบอาหารเลี้ยงในเรือนจำ

ผู้ต้องขังรับประทานอาหาร

ผู้ต้องขังผู้ใหญ่ต้องทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

   • การลงโทษและการให้รางวัล

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยการจัดการศึกษาและการปฏิรูปแรงงานไปพร้อมกัน ตามด้วยการประเมินผลโดยให้รางวัลเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานดี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของเรือนจำ มีทัศนคติในเชิงบวก และมีการลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

การลงโทษผู้ต้องขัง

แนวคิดของกฎหมายเรือนจำจีน ประกอบด้วย

   • แนวคิดระบบเรือนจำแรงงาน (Prison Labor system)โดยการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
   • แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผ่านการปฏิรูปการศึกษาของผู้ต้องขัง
   • แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผ่านการปฏิรูปการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
   • แนวคิดในการดูแลสิทธิผู้ต้องขัง
   • แนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียมในการติดคุก
   • ทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้และลดค่าใช้จ่ายเรือนจำ ( Reduction in immediate costs Theory)

การอบรมผู้ต้องขังตามแนวคิดของกฎหมายเรือนจำจีน

โดยสรุป

การนำกฎหมายเรือนจำจีน มานำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การแสดงให้เห็นบริบทกฎหมายเรือนจำของประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ว่ามีโครงสร้างและแนวคิดเป็นอย่างไร มี จุดเด่น จุดด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง จุดดี จุดเสีย จุดต่าง และจุดเหมือนกับกฎหมายเรือนจำของประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้น พบว่า โครงสร้างกฎหมายเรือนจำจีนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างกฎหมายเรือนจำของประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ มีจุดเด่น จุดแข็ง จุดดี ที่แนวคิดทฤษฎีและที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เช่น แนวคิดระบบเรือนจำแรงงาน (Prison Labor System) โดยการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิด ทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้และลดค่าใช้จ่ายเรือนจำ(Reduction in immediate costs Theory)โดยกฎหมายเรือนจำจีนได้กำหนดให้ผู้ต้องขังที่สามารถทำงานได้ต้องทำงานทุกคน ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทำงานประมาณร้อยละ 90 และ การให้เรือนจำใช้แรงงานผู้ต้องขังทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นการช่วยประหยัดภาษีอากรของประชาชนจำนวนมาก เพื่อนำภาษีอากรของประชาชนไปใช้ในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ มิใช่การนำภาษีอากรของประชาชนมาใช้ในการเลี้ยงดูผู้กระทำผิดที่ทำร้ายสังคมให้อยู่สบายโดยไม่ต้องทำงาน รวมตลอดถึงแนวคิด เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการติดคุกที่กำหนดให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารประจำวัน เป็นต้น

....................


คำสำคัญ (Tags): #กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (3)​#การบริหารงานเรือนจำ#โทษประหารชีวิต#จำคุกตลอดชีวิต#อาวุธ และ การใช้อาวุธ การใช้เครื่องพันธนาการ กุญแจมือ โซ่ตรวน#การติดต่อสื่อสาร จดหมาย การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมบ้าน#การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประจำวัน#การลงโทษและการให้รางวัล#แนวคิดของกฎหมายเรือนจำจีน#แนวคิดในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ#แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผ่านการปฏิรูปการศึกษาของผู้ต้องขัง#แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผ่านการปฏิรูปการใช้แรงงานผู้ต้องขัง#แนวคิดในการดูแลสิทธิผู้ต้องขัง#แนวคิดทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้และลดค่าใช้จ่ายเรือนจำ#แนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียมในการติดคุก
หมายเลขบันทึก: 590692เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2015 22:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2016 22:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี