ดร.ประพิศ โบราณมูล


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Username
prapit2512
สมาชิกเลขที่
190168
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๓๖ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์

- พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น Web Master

- พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา

- พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ด้านงานวิจัย/ศูนย์บริการวิชาการ

ร้อยเอ็ด

- พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เป็นที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

--วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างบำรุง

รักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน เป็นนักวิจัยแห่งชาติ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด (เอกสารอ้างอิงที่ ๒๖ ปี ๒๕๕๕)

- ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL(เอกสารอ้างอิงที่ ๓๒)

- ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่(เอกสารอ้างอิงที่ ๓๘)

- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน(เอกสารอ้างอิงที่ ๔๐)

- ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา(เหล่าล้อวิทยาคม)ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักวิชาการ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี