สุดปฐพี เวียงสี


Edutainer
บริษัท ฟังคิดทำ จำกัด
Username
sudpat_w
สมาชิกเลขที่
91424
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

สุดปฐพี เวียงสี 

การศึกษา

 • ระดับปริญญาตรีสาขาการสื่อสาร (Communication studies) 
 • ระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารดิจิทัล (Digital communication) 
 • ระดับปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนา (Buddhist study) 

ผลงานวิจัยเด่นระดับปริญญาโท (กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) ชม
ผลงานวิจัยเด่นปริญญาเอก (ภาวนาธรรมกับสุขภาวะในศตวรรษที่ 21)

วิทยากร วิทยากรกระบวนการ กระบวนกร

 • CEFE Certificated, GTZ, Germany
 • Facilitator เครือข่ายการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา
 • กระบวนกร จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรคนแรกที่คิดค้นหลักสูตร Team collaboration ประสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว
และจิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก Positive Communication Phychology  

ที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษากลุ่มงานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 2 ล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่)
 • ที่ปรึกษางานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
 • ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.พรเทพ โรจนสุ)

ประสบการณ์อื่นๆ 

 • ประสบการณ์ด้านการพูด 30 ปี พ.ศ.2536-2566 
  จากรายการโต้คารมมัธยมศึกษา ช่อง 3 รุ่นที่ 4 
  โดยบริษัท ภาษรโปรดักชัน จำกัด 
 • ยุวฑูตเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อม องค์กรสหประชาขาติ
 • ประธานโครงการสอนเป็น ให้เห็นทำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน
การขายและการตลาด บริษัท สยาม อินเตอร์ สวีท จำกัด
ผู้บริหาร 7-11/ บริษัท ฉัตรชัย ฟูดส์ จำกัด/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร วิทยากรกระบวนการ 
ดร.สุดปฐพี เวียงสีหรืออาจารย์เอ๋ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5,000 หน่วยงานทั่งประเทศไทย
เดินทางทั่วประเทศไทยครบทุกจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง

ตัวอย่างหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, กระทรวงสาธารณสุข, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด, กรมการจัดหางาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ปตท., ศาลอาญา, ศาลแพ่ง, โรงพยาบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น

หลักสูตรฝึกอบรม

 • Team collaboration ประสานความต่างให้เป็นหนึ่งเดียว
 • Team building การสร้างพลังการทำงานร่วมกัน
 • คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน (Moral and ethic for working together)
 • การบริหารความขัดแย้ง (Creative Conflict management)
 • สมดุลงาน สำราญชีวิต (Work-Life balance)
 • การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
 • องค์กรแห่งความสุข (Happy work place)
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • Coaching and Mentor การให้คำปรึกษาและพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 • ทักษะชีวิต (Life skills)
 • จิตสำนึกการบริการที่ดี
 • จิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ / จิตสำนึกรักองค์กร (Sense of belonging)
 • เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public speech)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective presentation)

ความเชี่ยวชาญ

 • จิตวิทยาการสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication Phychology)
 • ทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (21 Century skills)
 • พัฒนากรอบคิดการเรียนรู้และเติบโต (Growth mindset)
 • มองคนอื่น ตื่นรู้ตนเอง (Outward mindset)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership and social influence)
 • สุนทรียสนทนา (Bohm's dialogue)
 • ทักษะคิดยืดหยุ่น (Resilience, flexibilit & agility)
 • การสร้างแรงจูงใจและตระหนักรู้ในตนเอง (Motivation & Self-awareness)
 • Edutainer วิทยากรกระบวนการวิชาการหรรษา

ติดตามสุดปฐพีได้ที่ 

ประสานงาน

 • คุณควีน 09 9195 4567 ในเวลาราชการ
 • Line ID: queenpwa
   
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท