ลำเจียก
อาจารย์ ลำเจียก กำธร (อ.น้อง)

ลำเจียก


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
Username
lamchiek
สมาชิกเลขที่
205487
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

อาจารย์ลำเจียก กำธร: (MRS. LAMCHIEK KHUMTORN)


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)


สังกัดกลุ่มวิชา : หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

การศึกษา - ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์) พ.ศ 2533 – 2537 จากวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

- พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) พ.ศ 2546 – 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับเครื่องราชอิสยาภรณ์ ฯลฯ

1. วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับ

1.1 อาจารย์ดีเด่น ด้านครูผู้เป็นที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.2  อาจารย์ดีเด่น ด้าน “ครูผู้ให้กำลังใจ” “ครูผู้เป็นที่ปรึกษา” “ครูผู้เป็นแบบอย่าง”และ”ครูผู้เป็นขวัญใจนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อเนื่อง พ.ศ 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.3 อาจารย์ดีเด่น ด้าน “ครูผู้ให้กำลังใจ”และ”ครูผู้เข้าใจนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 พ.ศ 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.4 เชิดครูอาจารย์ดีเด่น ด้าน “ครูเป็นที่ปรึกษา” และเชิดครูอาจารย์ดีเด่นด้าน “ครูผู้เมตตา” พ.ศ 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.5 อาจารย์ดีเด่นด้าน “ครูผู้มีเมตตา” ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2549 - 2551) พ.ศ 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.6  อาจารย์ดีเด่นด้าน “อาจารย์ในดวงใจนักศึกษา” ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.7 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตรังโดยได้รับเกียรติบัตรยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์แก้ปัญหาสังคมในด้านการสร้างค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นในสถานศึกษา (UP T0 ME) ปี พ.ศ 2554, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556

1.8 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตรังโดยได้รับเกียรติบัตรยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์แก้ปัญหาสังคมในด้านการสร้างค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ปี พ.ศ 2555

1.9 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากศูนย์สุขภาพจิต จังหวัด ตรังโดยได้รับเกียรติบัตรยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์แก้ปัญหาสังคมในด้านการสร้างค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ปี พ.ศ 2556 และปี พ.ศ 2557

1.10 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตรังโดยได้รับเกียรติบัตรยกย่อง ในฐานะผู้ให้การอบรม โครงการเฝ้าระวังทางวัฒธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเยาวชนไม่ท้องก่อนวัย จังหวัดตรัง ปี พ.ศ 2556

1.11 ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2558

1.12 อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดปีกาศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

1.13 อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย” ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


เครื่องราชอิสยาภรณ์

ปี

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เล่มที่

ตอนที่

วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา

หน้าที่

ลำดับ

2552

ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

127

6ข

6 มิ.ย. 2553

289

9174

2546

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

121

4ข

10 มี.ค. 2547

282

3581

2542

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

117

4ข

22 ก.พ. 2543

120

4845

ประวัติการทำงาน อดีต ถึงปัจจุบัน

1 เป็นอาจารย์พยาบาลประจำปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยปฏิบัติงาน

อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่1 เมษายน พ.ศ. 2537 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2541

2 เป็นอาจารย์พยาบาลประจำปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยปฏิบัติงาน

อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2543 เป็นอาจารย์พยาบาลประจำปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยปฏิบัติงาน

อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึง วันที่ 31 เมษายน 2544เป็นอาจารย์พยาบาลประจำปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยปฏิบัติงาน

อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2549

เป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ถึง ปัจจุบัน


ผลงานวิจัยและตำรา/ปีที่เผยแพร่

ผลงานการวิจัย

 1. ลำเจียก กำธรและอรุณี ชุนหบดี. (2549). ค่านิยมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดตรัง. ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 2. ลำเจียก กำธรและอรุณี ชุนหบดี. (2550). สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือ ของอาจารย์พยาบาลในการศึกษา ภาคปฏิบัติทางคลินิกรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 3. กนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ,โสภิต  สุวรรณเวลา,จิราภรณ์ ชูวงศ์และลำเจียก  กำธร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักบริหารคุณภาพและรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ กับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่สาธารณสุขเขต 7.ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 4. ลำเจียก  กำธร.  (2554). ความผูกพันในครอบครัว  ความเชื่อที่ไร้เหตุ  และภาวะซึมเศร้าของ เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอารมณ์เด็กและเยาวชน.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 23(1), 15-26.
 5. กนกวรรณ  ศิลปกรรมพิเศษ, ลำเจียก  กำธร. (2554). การศึกษาความยั่งยืนของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก ต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 21(2), 51-64.
 6. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2554). พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 7. ลำเจียก  กำธรและสุนทรีภรณ์  ทองไสย. (2554). ความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดใน  การฝึกภาคปฏิบัติทางคลินิกรายวิชา ปฎิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ตรัง.
 8. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของ  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.รายงานวิจัย, ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 9. ขวัญตา  บุญวาศ,ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2555). ความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของ  ประชาชนจังหวัด ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 10. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2555). ผลการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง  ประสงค์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเขตจังหวัดตรังต่อค่านิยมเรื่องเพศ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 11. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2556) .ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในจังหวัดตรัง.ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 12. ลำเจียก  กำธร. (2556). ผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์  ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 13. ลำเจียก  กำธร และจิณัฐตา  ศุภศรี. (2555. (ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 14. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2556(. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประเทศไทยปี พ.ศ.2548-2555. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 15. ฐาปนีย์  อัครสุวรรณกุล และลำเจียก  กำธร. (2557). ผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง . ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 16. ลำเจียก  กำธรและจิณัฐตา  ศุภศรี. (2557 .(สุขภาพจิตและการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง.ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 17. ลำเจียก  กำธร โสภิต สุวรรณเวลา และจิณัฐตา  ศุภศรี. (2558).  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.ตรัง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 18. ลำเจียก  กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี และฐาปนีย์  อัครสุวรรณกุล. (2558.( การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 19. ลำเจียก  กำธร,จิณัฐตา  ศุภศรีและฐาปนีย์  อัครสุวรรณกุล. (2558).  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 20. ขวัญตา บุญวาศ,ลำเจียก  กำธร และจิณัฐตา ศุภศรี. (2559).  การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด ของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
 21. ลำเจียก  กำธร .(2555). บทความวิชาการ “วัยรุ่น…วัยวุ่นกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม…ป้องกันอย่างไร” “How to prevent unwanted teenage pregnancy? .”วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 30 (3), 97-105
 22. ลำเจียก  กำธร จิณัฐตา  ศุภศรี และ ฐาปนี  อัครสุวรรณกุล (2559). บทความวิจัย “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต” วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 4 (1), 15-27
 23. ลำเจียก  กำธร และจิณัฐตา  ศุภศรี. ((2558). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.  
 24. ลำเจียก  กำธร. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.  
 25. ลำเจียก  กำธร และจิณัฐตา  ศุภศรี. (2557). “สุขภาพจิตและการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง”.วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 10 (1), 55-62
 26. ดวงวิภรณ์  พ่วงรอดและลำเจียก  กำธร. (2559).ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหายได้ด้วยการพูดกับตัวเองทางบวก. วารสารกองการพยาบาล. 43 (3) พิเศษ, 182-190
 27. ลำเจียก กำธร และจิณัฐตา ศุภศรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษากับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.  
 28. ลำเจียก กำธร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.  
 29. ลำเจียก  กำธร และสุริยา  ยอดทอง. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ความสุขในการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.
 30. ลำเจียก  กำธร และจิณัฐตา ศุภศรี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง.   

ผลงานตำรา

 1. ลำเจียก  กำธร, สุริยา  ยอดทอง และจิณัฐตา  ศุภศรี. (2555). ตำรา สุขภาพจิตและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต. ตรัง: อักษรทอง   
 2. ลำเจียก  กำธร และจำเริญ  จิตรหลัง. (2559). ตำรา จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์. ตรัง: อักษรทอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี