วิสาขบูชา

เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้

๏ หลังพระสิทธัตถราชกุมารประสูติได้ 7 วัน พระนางมหามายาเทวี พระราชชนนีเสด็จสวรรคต พระสิทธัตถราชกุมารจึงอยู่ในความอภิบาลของพระนางปชาบดีโคตมีสืบแต่นั้นมา

๏ หลังประทับสำเร็จสีหไสยา เป็นไสยาอวสานหรืออนุฏฐานไสยา ทรงทำปรินิพพานบริกรรมด้วยอนุบุพพวิหารสมบัติ 9 ในที่สุดพระองค์ก็ปรินิพพาน ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปูรณมีนั้น นับแต่ปรินิพพานครบ 7 วัน กษัตริย์มัลละแห่งกุสินารา จึงถวายพระเพลิง ณ มกุฎพันธนเจดีย์"

:: แม่พระพุทธเจ้าตายวันเดียวกับวันเผาสรีระของพระพุทธเจ้า คือ 7 วัน หลังวันวิสาขบูชา ::

๏ รูปหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตเป็นพิเศษ มอบให้อานนท์เถระจัดการบวชให้ และเจริญวิปัสนาสำเร็จเป็นอรหันต์ทันเห็นพระพุทธองค์ปรินิพพานเป็นองค์สุดท้าย

๏ รูปหนึ่ง กล่าวคะนองปากว่า ดีแล้วพระพุทธองค์ปรินิพพาน ต่อนี้เราจะพ้นจากผู้ว่ากล่าว อย่าเศร้าโศกไปเลย สร้างความสะเทือนใจให้แก่มหากัสสปะเถระเป็นอย่างมาก

:: ทั้งสององค์เป็นคนละองค์ แต่ชื่อเดียวกันว่า สุภัททะ ::

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)