การบริหารเชิงธุรกิจถือว่า คุณภาพของบุคลากรเป็นความต้องการจำเป็นอันดับแรกที่จะต้องได้รับการพัฒนา  เพราะเชื่อว่าถ้าบุคลากรมีคุณภาพแล้วก็จะทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตามมาด้วย  คำว่า  คุณภาพ  ในเชิงธุรกิจนอกจากจะหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานแล้วยังหมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า  ด้วย
     ตัวอย่าง เช่น
NISSAN  ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า "YOU COME FIRST" เป็นต้น 
   
ดังนั้น  พนักงานทุกคนจึงต้องยึดมั่นในหลักการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก 
   
วิทยา เพิ่งเรียนจบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาหมาด ๆ ก็สมัครเข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ผู้จัดการบริษัทเรียกวิทยาเข้าไปสัมภาษณ์ ซักถามประวัติส่วนตัว ดูผลการเรียนแล้วพอใจตกลงรับเข้าทดลองทำงานในบริษัท แต่ก่อนจะจบการสัมภาษณ์ ผู้จัดการได้กำชับให้วิทยายึดมั่นในนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยชี้ให้ดูนโยบาย
2 ข้อ ที่เขียนบนแผ่นป้ายติดอยู่ข้างผนังด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ 
      
1. ลูกค้าต้องถูกเสมอ 
     
2. หากสงสัยว่าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดให้ดูข้อ 1 
     หนึ่งเดือนผ่านไป  วิทยาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดี แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง  วิทยาได้เข้ามาพบผู้จัดการพร้อมกับยื่นใบลาออก 
     "
คุณออกไปแล้วจะไปทำอะไรที่ไหน"   ผู้จัดการถามด้วยความเป็นห่วง 
     "
ผมจะไปสมัครสอบเป็นตำรวจครับ"
     "ทำไมล่ะ"  ผู้จัดการถามอย่างสงสัย 
     "
เพราะลูกค้าของตำรวจมักเป็นฝ่ายผิดเสมอครับ"