คนทำงานสามวัง (๕)

ชาววังเทววะเวสม์ (๑)

ในยุคที่ประเทศไทยเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน เพื่อรองรับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ที่เราคุ้นชินกับการเรียกขานกันว่า

กำลังเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา"EmergingCountries"...เป็น

หนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่"NICs"..เป็น.."เสือตัวที่ ๕"ฯลฯ

ดังนั้นนโยบายด้านการเงิน และกำกับสถาบันการเงิน จึงต้องมีการ

พัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้ง

การเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ และการตื่นตัวของธุรกิจในประเทศที่

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากมายอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน

ในช่วงนั้น ข้าพเจ้าถูกย้ายงานจากฝ่ายวิชาการ มาอยู่บริเวณวัง

เทวะเวสม์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาเทววงศ์วโรปการเพื่อรับผิดชอบในงานท้าทายความสามารถ

แตกต่างจากลักษณะงานเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยมาดำรงตำแหน่งเป็นรอง

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงินซึ่งเป็นฝ่ายที่แยก

ออกมาจากฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินหน้าที่หลักๆ คือการพัฒนากฏ

เกณท์การกำกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการร่วมพิจารณาตั้งองค์กรเกิด

ใหม่ในการกำกับธุรกรรมทางการเงิน ประเภทหลักทรัพย์และธุรกิจหลัก

ทรัพย์(กลต.) เพื่อรองรับเสถียรภาพสถาบันการเงินในยุคโลกาภิวัฒน์

ทำงานได้ไม่นาน ธปท.ได้ส่งข้าพเจ้า ไปสัมมนาด้านการบริหาร

งานกำกับตรวจสอบณสถาบันประกันเงินฝาก ที่ มลรัฐเวอร์ยิเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา(Commission Examinenors @ Federal

Deposit InsuranceCorporation,FDIC) เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรี

ยมการในการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากด้วยมาตรฐานสากลเป็นครั้ง

แรกในประเทศไทย

ต่อจากนั้นระยะหนึ่ง ได้บินข้ามไปทวีปยุโรป ที่กรุงเจนีวา อีกหลาย

ครั้ง เพื่อเป็นผู้แทนธนาคารกลาง ในคณะผู้แทนเจรจาการค้าและการ

เงินรอบอุรุกวัยที่ภายหลังปรับระดับเป็นการเจรจาในWorld Trade

Organization (WTO)ซึ่งต้องยืนหยัดท่าทีของประเทศเล็กๆอย่าง

เข้มแข็ง อันพึงสงวนข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับการที่ธุรกิจต่างด้าว

จะเข้ามาดำเนินธุรกิจกิจการเงินเชิงรุกในประเทศไทยซึ่งแม้การต่อ

รองมักจะถูกกดดันมากมายจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง

สหรัฐอเมริกา และยุโรป แต่ช่วงนั้นการเจรจาต่อรองสามารถผ่านพ้นไป

ด้วยดี ในลักษณะ"ยืนกระต่ายขาเดียว"ที่ยังจำกัดจำนวนธนาคารต่าง

ชาติไว้ในระดับที่เหมาะสมจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นประสบการณ์ที่สร้างบทเรียนหลายประการในการรู้เท่าทัน

ประเทศคู่ค้า ที่พยายามหาช่องทางได้เปรียบทุกด้าน โดยเฉพาะธุรกิจ

การเงินที่ประเทศไทยยังอ่อนด้อยในความหลากหลายของประเภท

ธุรกิจและความเชี่ยวชาญ ข้าพเจ้าจดจำได้ดีว่า การประชุมเจรจาต่อรอง

ด้านการเงินในขณะนั้นท่ามกลางความพร้อมและการผนึกกำลังของกลุ่ม

ประเทศพัฒนากลุ่ม " G10" แบบ"สิบต่อหนึ่ง"ที่ผู้แทนรัฐบาลของพวก

เขาได้ออกหน้า นำข้อเรียกร้องมากมายของภาคเอกชน มายื่นข้อเสนอ

เชิงรุกในขณะที่ประเทศไทยหนึ่งเดียวกลับต้องคิดแทนภาคเอกชนที่

ขาดความกระตือรือล้น และความพร้อมที่เท่าเทียมกับเขาข้าพเจ้าจึง

ต้องหาทางออก ด้วยการวิ่งไปหารือนอกรอบ เกาะกลุ่มเจรจาในแนว

เดียวกับประเทศใน ASEANที่เคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดในการเป็น

อาณานิคมของประเทศตะวันตกมาแล้วเป็นเวลายาวนาน จึงไม่ยอมเสีย

เปรียบในการเจรจาต่อรองแต่อย่างใด

โปรดติตามอ่านต่อ คลิ๊กที่ :คนทำงานสามวัง (๖)

................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

ชอบและชื่นชม 1 ความมุ่งมั่นในการทำงาน

                 2  ความเป้นผุ้ใหย่ที่เสียสละ

                 3. การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อยเหมาะที่จะเป้นแม่พิมพ์ของชาติแบบฉบับ

ของครูมากที่สุดเลยค่ะ  นี่คือคุณค่าของ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ครูหยินประทับใจ

ซาบซึ้ง..อยากทำตามในความดี...แต่คงไม่ได้ถึงปานนั้น..ไกลเกินไปสำหรับครูหยิน

เขียนเมื่อ 

      เป็นวิถีการทำงานเป็นแบบอย่างที่งดงามให้คนรุ่นหลังได้เดินตาม...

   ขอบคุณบันทึกคุณภาพแห่งการทำงานที่อาจารย์พี่ใหญ่นำมาถ่ายทอดครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นบทเรียนที่มีค่ามากครับพี่ใหญ่

งานรับผิดชอบมากเลยครับ

การพัฒนากฏเกณท์การกำกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการร่วมพิจารณาจัดตั้งองค์กรเกิดใหม่ในการกำกับธุรกรรมทางการเงิน ประเภทหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อรองรับเสถียรภาพสถาบันการเงินในยุคโลกาภิวัฒน์

เข้าใจเลยว่า กระต่ายขาเดียวเป็นอย่างไร

การหารือนอกรอบเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณนงนาท

- ประสบการณ์ ในอดีต เป็นบทเรียนที่ต้องถอด เพื่อประโยชน์ใช้ให้เหมาะกับ บริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป.....

- ขอชื่นชม ในการถอดบทเรียน ได้อย่างน่าสนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม..เจ้าค่ะ..."ประสพการณ์ อันเจ็บปวดในการเป็น..อาณานิคม..ของประเทศตะวันตกมาเป็นเวลายาวนาน..จึงไม่ยอมเสียเปรียบในการต่อรองแต่อย่างไร"...

ถึงเวลาแล้วหรือยังเจ้าคะ..ที่ ภาค เอกชน..จะมี..ความตื่นตัว..ตน..มี สำนึกจากออก.(.ก้นบึ้งที่..ถูก..ครอบคลุม.)..มีความกระตือรือร้นและมีความเท่าเทียมกะ เขา..ที่..จะต่อรอง...สร้าง..คุณภาพ..ชีวิต.."สกุล..อาเชี่ยน..ที่มีอำนาจและสิทธิภาพศักษยภาพมนุษยธรรม..อิสระเสรี..เท่าเทียมเสมอภาค..ในเรื่องเศษฐกิจและสังคม.)...ยุคใหม่..กัน...กับ..กลุ่มประเทศในตะวันตก..

เขียนเมื่อ 

       รูปพี่ใหญ่ ... รูปนี้้้สวยมากๆค่ะ ....

 

    ขอบคุณ ความรู้ใหม่และบันทึกดีดีนี้ค่ะ 

 

    

บอกได้คำเดียวว่า "ทึ่ง!" ค่ะ พี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

ตามอ่านเก็บเป็นความรู้ค่ะ พี่ใหญ่สวยมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ่านทีไรก็ชื่นชมความสามารถครับ

Smart Lady ตัวจริง ครับพี่ใหญ่...

เขียนเมื่อ 

ขอน้อมนำมาคิดกับการดำเนินชีวิตครับ

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านด้วยความชื่นชมนะคะพี่นงนาท...

เขียนเมื่อ 

ชอบอ่านบันทึกของพี่ใหญ่ แม้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจนักก็ตามค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ใหญ่

 

ภาคภูมิใจในตัวพี่ใหญ่จังเลยค่ะ เก่ง มีคุณธรรม และสง่างามมากเลยค่ะ

ด้วยรัก

 

Bright lily

เขียนเมื่อ 

แวะมาเรียนรู้ และฟังประสบการณ์ชีวิตคุณครูพี่ใหญ่ครับผม

ขอบพระคุณครับ...

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-ตามมาอ่านบันทึกครับ

-เคยได้ยินเกี่ยวกับ"การเป็นเสือตัวที่ 5 "เหมือนกันครับ

-ขอบคุณป้าใหญ่ที่นำเรื่องราวและภาพบรรยากาศในวันวานมาฝากนะครับ..

-ขอบคุณครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากค่ะ ความสงสัยทำให้หนูต้องลองอ่านใหม่อีกที

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณใหญ่...ติดตามอ่านมาได้๕บันทึกประทับใจมากค่ะได้มุมมองและแบบอย่างหลายๆมุมค่ะ

ขอบคุณค่ะ...

 • จันทวรรณ
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • Bright Lily
 • กาญจนา สุวรรณเจริญ
 • ภูสุภา
 • P. Rinchakorn
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • ชยพร แอคะรัจน์
 • ยายธี
 • Joy
 • Dr. Ple
 • พ.แจ่มจำรัส
 • นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
 • กล้วยไข่
 • บุษยมาศ
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • ครูหยิน
 • Yanyong-P
  • สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจมอบแก่่บันทึกแห่งความทรงจำดีค่ะ
  • น้องครูหยิน…แม้จะช่วยกันทุ่มเทสติปัญญาเต็มที่ แต่กระแสโลกาภิวัฒน์ไหลบ่ามารุนแรงมาก จนตั้งรับไม่ไหวในเวลาต่อมา จึงเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ที่พี่ใหญ่จะได้เล่าในช่วงต่อไปค่ะ
  • น้องจัตุเศรษฐธรรม…นี่เป็นเพียงเริ่มต้นของเมฆหมอกตั้งเค้าของอิทธิพลล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจของ กลุ่มประเทศพัฒนา..ที่ต่อมาก่อตัวเป็นพายุใหญ่ถาโถมเข้ามาทำลายเศรษฐกิจ ไทยอย่างใหญ่หลวงค่ะ
  • น้องดร.ขจิต…ทุกรอบการเจรจาต่อรอง กลุ่มประเทศพัฒนา”G10” จับมือกันล้อมประเทศไทยหนึ่งเดียวเหนียวแน่นมากค่ะ..หากยอมตกเป็นเบี้ยล่าง ง่ายๆ…ย่อมมีแต่เสียเปรียบไร้ศักดิ์ศรีสิ้นเชิง
  • น้องJoy…ช่วงนั้นพี่ใหญ่คิดย้อนไปถึงยุคแผ่นดินในรัชกาลที่4-5 ที่ต่างชาติเข้ามาจ้องจะครอบครองอาณาเขตของประเทศเราด้วยการกดดันทุกวิถี ทาง..พวกเราในยุคหลังๆต้องเดินตามรอยบรรพชนอย่างเข้มแข็งเช่นกันค่ะ
  • คุณยายธี…เราต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึกในทางป้องกันผลประโยชน์โดยรวมของชาติไว้อย่างมั่นคง และพร้อมกันนั้นก็ต้องเร่งพัฒนาตนเองในแบบไทยๆ ที่ไม่ล้าสมัย อย่างที่เรียกว่า..”Think Local..Act Global”..
  • น้องDr.Ple…ภาพนี้อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่หน้าตึก FDIC…เข้าสัมมนาเช้ายันดึกทุกวันเกือบสองอาทิตย์ค่ะ
  • น้องผศ.วิไล..ความจริงมีรายละเอียดของหลายมิติงานเหล่านี้ รอโอกาสดีๆจะมาขยายอีก
  • น้องหมอภูสุภา…ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้ค่ะ
  • น้องพ.แจ่มจำรัส…ประวัติศาสตร์แสดงรากเหง้าของชนชาติที่พึงตระหนักไว้เป็นบทเรียนรู้ สู่ความเป็นปัจจุบัน และอนาคตที่ต้องรักษาและพัฒนาให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะ
  • น้องดร.ฤทธิไกร…ดีใจมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กัน..ต้องขอบคุณแทนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยที่มีพี่เลี้ยงหลักด้วยคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นนี้
  • น้องดร.พจนา…ขอบคุณที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ค่ะ
  • น้องกล้วยไข่…ยินดีที่มาเยี่ยมอ่าน..ไม่เข้าใจตอนใด..ถามได้นะคะ..ขออภัยที่เล่าแบบย่อๆ
  • น้องBright Lily..เป็นการทำงานที่มีชีวิตชีวาสู่โลกกว้างไกลมากๆ..ได้รับอิสระให้เดินกลยุทธ์ตามสถานะการณ์อย่างเต็มที่ค่ะ
  • น้องอ.นุ…กำลังจะถอดบทเรียนที่เข้มข้นหนักหน่วงในตอนหน้าค่ะ
  • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...เห็นภาพมะยมของโปรดแล้วเปรี้ยวถึงใจค่ะ...ทำส้มตำมะยมน่าลิ้มลองมากๆ
  • น้องกล้วยไข่...ดีใจที่กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่ง ได้กำลังใจคนเล่ามากๆ
  • น้องน้อย...เป็นประสบการณ์ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่หากไม่พิจารณาให้ รอบคอบ ผลเสียหายจะกระทบเป็นวงกว้างมากเกินกว่าจะแก้ไขได้ทันท่วงที
  ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/549422