ตามรอย...พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ


พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น ได้เป็นที่ปรากฏแก่สายตา และประจักษ์ชัดในดวงใจของปวงชนชาวไทยเสมอมา และขจรขจายไปในระดับสากล

      

คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ เนื่องด้วยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในดวงใจของปวงชนชาวไทย ตลอดจนสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ

 (http://nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2725-queen-of-biodiversity)

ผู้เขียนขอตัดตอนสาระสำคัญจากบทความ เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ของ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่ง Update เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (http://stks.or.th/HMQ/index.php/queen-article/46-the-queen-biodiversity) มาฝาก "กัลยาณมิตร Gotoknow” ดังนี้

             “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เนื่องด้วยตั้งอยู่ในเขตร้อนความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งนิเวศ หรือองค์รวมของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งระบบ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของชนิดสัตว์ ชนิดพืชและสายพันธุ์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทั้งต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ต่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและต่อการพัฒนา ความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีนั้น จัดว่าเป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งของชาติและของโลก ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่พบในประเทศไทยมีจำนวนมากมาย ได้แก่ พืช ประมาณ 20,000 - 25,000 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประมาณ 302 ชนิด นก ประมาณ 982 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 350 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 137 ชนิด ปลา ประมาณ 2,820 ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ประมาณ 83,000 ชนิด และจุลินทรีย์ประมาณ 10,000 ชนิด และมีระบบนิเวศหลากหลายไมว่าจะเป็นระบบนิเวศภูเขา ป่าไม้ แหล่งน้ำในแผ่นดิน ทะเล และชายฝั่ง เกาะ และเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกคุกคามและลดลงอย่างต่อเนื่องจาการตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่า การทำลายระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา การถือครองโดยกฎหมาย การค้าพืชป่าและสัตว์ป่า ความกดดันทางเศรษฐกิจ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาด

               นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีแห่งพระราชอาณาจักรไทย เมื่อ พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลายาวนานถึง 60 ปี ได้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และมั่นคง ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงประเทศและพสกนิกรของพระองค์ ในฐานะพระอัครมเหสีคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงงานหนักตรากตรำพระวรกาย เพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยังครอบคลุมไปถึงสรรพชีวิตทั้งหลาย อันหลอมรวมเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพสกนิกร ทั้งนี้ ทรงตระหนักดีว่า ธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิต ต่างมีความผูกพันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง

           พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ได้เป็นที่ปรากฏแก่สายตา และประจักษ์ชัดในดวงใจของปวงชนชาวไทยเสมอมา และขจรขจายไปในระดับสากล องค์กรต่างประเทศต่างเทิดทูนพระเกียรติคุณ และขอพระราชทานราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลและเหรียญต่างๆ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ล่าสุดคือเหรียญ IUCN Golden Award ทูลเกล้าฯ ถวายโดยสหภาพว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (IUCN) ในปี ๒๕๔๗ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ และแสดงพระอัจฉริยภาพทั้งปวงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน"

พระราชกรณียกิจอันทรงดำเนินไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เสมือนที่มารดามีต่อบุตรแห่งตน “ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้” รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอตั้งปณิธานที่จะน้อมนำแนวทางที่ทรงให้การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มาดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบปีที่ ๘๑ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  ได้โปรดอภิบาลบำรุงรักษา  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสำราญ และสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐิติกาล  เทอญ

                                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

                                                                            ข้าพระพุทธเจ้า

                                                          เจ้าของและผู้จัดการฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้

 

     

 

ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ ชาวบ้านหนองฝางได้พร้อมใจกัน ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หลังจากนั้น ได้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชพลีแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" โดยการตัดหญ้า เก็บกวาดถนนหนทางและบริเวณวัด พ่อใหญ่สอ : ผู้จัดการฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้ ได้นำ "ต้นคูณ (ราชพฤกษ์) : ไม้ประจำชาติ" ที่ขอไปจากสวนวนารมย์แล้วนำไปเปลี่ยนถุงและรถน้ำใส่ปุ๋ยดูแลให้เติบโตแข็งแรงตั้งแต่ปีที่แล้วไปปลูกในวัด ส่วนผู้เขียนได้เลือกทำงานที่ไม่มีใครทำ คือการถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลาวัด และรอบปริมณฑลที่สร้างองค์พระโตโคตะมะและบริวารทั้ ๗   เก็บซากดอกไม้บูชาพระแล้วทำความสะอาดองค์พระทั้งหมด รวมทั้งล้างแจกันดอกไม้และนำดอกไม้จากฟาร์มฯ ไปจัดแจกันบูชาพระ (ภาพที่ไม่ชัด มาจากกล้องผู้ใหญ่บ้าน ส่วนภาพที่ชัดกว่า มาจากกล้องของผู้เขียน)  

 

     

 

"ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้" ถือว่า "ทุกวันเป็นวันคุ้มครองโลก (Earthday Everyday)" จึงได้จัดการงานฟาร์มด้วย "ระบบเกษตรอินทรีย์"  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตเอง และใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและวิธีธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

   

      

 

     

 

     

     ลำดับต่อไป เป็นภาพตัวอย่างของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ "ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้"

     

 

     

           ฟาร์มไอดินฯ มีโครงการรวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

    

    

    

    

        

    

เคยมีการลงข่าวหน้าหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่า "ค้างคาวปีกผีเสื้อ" ถือเป็นสัตว์ป่าหายาก และระบุว่า ที่ใดพบค้างคาวปีกผีเสื้ออยู่อาศัย แสดงว่า ที่นั่นมีระบบนิเวศที่ดี

  

    

 

เมื่อเห็นเพื่อนบ้านตัด "ต้นมะม่วงหิมพานต์" ทิ้งหมด ผู้เขียนได้เก็บเมล็ดไปเพาะเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ จนได้ผลผลิตอย่างที่เห็น เมื่อนำภาพลงใน GotoKnow ก็มีนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ลูกชายเคยเรียน) ติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์ไปให้แม่ปลูกที่ "จังหวัดสุรินทร์" ซึ่งผู้เขียนได้ส่งไปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

        

 

      

 

 ที่ฟาร์มไอดินฯ ได้เสาะหาและปลูกต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างแดนด้วย ดังตัวอย่างในสองภาพบน ซึ่งปลูกที่หน้าบ้านไอดินฯ

 

     

 

             พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกที่ปลูก เพื่อระลึกถึงความหลังครั้งที่อยู่กับแม่ ตอนเรียนชั้นประถมต้น (ป.๑-๔)

        

    คิดจะตัดไม้ข้างบนทิ้งเพราะไม่รู้จัก แต่พอเห็นลูกสีแดง รู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก เพราะจำได้ว่าแม่เคยพาเก็บกินตอนไปเก็บเห็ด

    

จากคำขวัญที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ (ดังที่ระบุในภาพบน) ซึ่งมีความหมายถึงการที่แม่เป็นแบบอย่างแก่ลูกชายหญิง ในการประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งดีๆ ผู้เขียนยังจำได้ติดตาถึงความทุกข์ระทมของแม่ ที่พ่อซึ่งเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนบ้านป่า จากไปในขณะที่แม่มีอายุเพียง ๓๒ ปี แม่ต้องหอบหิ้วลูกทั้ง ๕ กลับบ้านเกิด และประสบกับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสในการเลี้ยงลูกกำพร้า ๕ คน คนสุดท้องอายุ ๒๐ วัน (ผู้เขียนซึ่งเป็นลูกคนที่ ๓ อายุประมาณ ๔ ขวบ พี่คนโตอายุประมาณ ๑๓ ปี) แม่เขียนคติในการดำเนินชีวิตไว้ในที่ๆ ลูกๆ เห็นได้ชัด ความว่า "จงชนะความชั่วด้วยความดี" และแม่ก็ปฏิบัติตามคติดังกล่าว ให้เห็นเป็นแบบอย่างตลอดชีวิต รวมทั้งการเป็นแบบอย่างใน "การเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ" ของแม่ ซึ่งได้ทุ่มเทเวลา แรงกาย แรงใจ สติปัญญา เอาใจใส่และมีความรักเมตตากรุณา ปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกคน ราวกับเป็นลูกแท้ๆ ของตนเอง ซึ่งลูกของแม่ทั้ง ๔ คนที่เป็นครูตามรอยแม่ ก็ได้ยึดปฏิบัติจวบจนเกษียนณอายุราชการ (พี่สาวทั้งสามคน) มีน้องชายคนเล็กที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ (ส่วนน้องชายที่เป็นลูกคนที่ ๔ ของแม่ เป็นพระภิกษุ) 

    

ผู้เขียนเองก็ต้องเลี้ยงลูกกำพร้า ตั้งแต่ลูกสาวอายุประมาณ ๕ ขวบ และลูกชายอายุประมาณ ๓ ขวบครึ่ง (เป็นสิ่งที่ไม่อยากตามรอยแม่ แต่คงเป็นเพราะฟ้าลิขิต) ผู้เขียนเป็นแม่ที่บ้างานจนลืมดูแลลูก ทำให้น้องตั้ม (ปัจจุบันคือ นายปราปต์ แพงศรี) ขณะเรียนอนุบาล ๒ เป็นโรคไข้เลือดออกอาการโคม่า พอน้องตั้มปลอดภัย ผู้เขียนก็พาพี่เอ๋ (ปัจจุบัน คือ นางสาวปราณสลิล แพงศรี) เดินไปทำงานในวันหยุด (ขณะนั้น ผู้เขียนเป็นหัวหน้าศูนย์สนเทศและบริการอาชีพ ที่วิทยาลัยครูอุบลฯ) ตอนเดินจูงมือลูกกลับบ้าน สังเกตเห็นลูกริมฝีปากเขียวจึงรีบพาไปพบหมอ หมอบอกว่าพี่ติดไข้เลือดออกจากน้อง อาการหนักกว่าน้องอีก ถ้ามาช้าอีกหน่อยก็จะช็อคแล้ว ผู้เขียนคิดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความสะเทือนใจ และสำนึกในบุญคุณของคุณหมอไชยันต์ ที่ได้ช่วยให้ลูกทั้งสองรอดปลอดภัย หาไม่แล้วผู้เขียนคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่เป็นผู้เป็นคนได้

ผู้เขียนไม่สามารถเป็นแบบให้ลูกเดินตามรอยได้ เหมือนดังที่แม่ของผู้เขียนเป็น ในเรื่องเรียนนั้น แม้ลูกทั้งสองจะมีผลการเรียนดีมากเป็นที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียน แต่คงไม่เป็นไปตามที่ทางโรงเรียนคาดหวัง อย่างกรณีของลูกสาว เธอเป็นนักศึกษาสาขาวิศวรรมศาสตร์ตามโครงการช้างเผือก แต่ก็เรียนเพียง ๓ เดือน และเป็นนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์เพียง ๔ ปีเต็ม ทั้งที่มีผลการเรียนดี เลยได้ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์แทนแพทยศาสตร์ แล้วออกไปเรียนหลักสูตร ๑ ปี ได้ "Diploma of Spa & Beauty Therapy" จาก "CIBTAC" ของอังกฤษร่วมกับ "Chiva-Som Academy" (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) จบแล้วเปิดกิจการสปาและความงามของตนเอง แต่ก็ไปไม่รอดเพราะมีปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล หลังจากนั้นก็ทำงานด้านความงามหลายอย่าง แต่ล่าสุดหันเหไปทำธุรกิจของตนเองด้าน "Modeling" ซึ่งดูเหมือนจะไปกันคนละทางกับการที่เป็นคนชอบปฏิบัติธรรม และเป็นคนใจบุญสุนทานเหมือนยาย ...ผู้เขียนถือคติว่า "แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตน ด้วยตนเอง" แม่จะทำได้ก็เพียงการให้ข้อชี้แนะ ให้คำปรึกษาและปลุกปลอบใจในเวลาที่ลูกมีความทุกข์...

     

สองภาพข้างล่าง เป็นกิจกรรมล่าสุดที่ผู้เขียนและลูกสาวได้ทำร่วมกันประสาแม่-ลูก และภาพสุดท้ายเป็นการรับประทานอาหารเย็นด้วยกันกับลูกๆ ที่ร้านอาหารตรงกันข้ามวัดอรุณราชวรารามฯ ก่อนที่ลูกๆ จะส่งแม่กลับอุบลฯ โดยที่ลูกชายไม่ลืมเตือน เรื่องที่จะพาแม่และพี่สาวไปเที่ยวเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

    

      

        

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่กรุณาเข้ามามอบดอกไม้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังว่าจะท่านจะตามไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยกัน ในบันทึกต่อไปนะคะ

                            

หมายเลขบันทึก: 545466เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2013 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2013 03:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (29)

ทรงพระเจริญครับ

อาจารย์แม่ที่สวนแม่มีเปราะหอมด้วย ดีจังเลย

ขอให้อาจารย์แม่มีความสุขมากๆครับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ค่ะดานำสวนกล้วยไม้จากสวนพฤกษศาสตร์

ที่มาร่วมจัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหาราชินี 2556 มาฝากค่ะ

 

อาจารย์แม่ดีใจมากค่ะ ที่เห็นหน้า "ลูกขจิต  " ตั้งใจจะไปเยี่ยมใน Blog หลายครั้งแล้ว เพราะไม่ได้เข้าไปทักทายนานมาก แต่ก็ยังไม่ได้ไปซักทีค่ะ

ขอบคุณลูกขจิตมากนะคะ ที่แม้อาจารย์แม่ห่างหายก็ยังอุตส่าห์มาให้เห็นหน้า

อาจารย์แม่มีปัญหา Upload ภาพไม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ว่าจะลงบันทึกนี้ในวันแม่เลยลงไม่ได้ค่ะ ตอนแรกคิดว่าเพราะเป็นปัญหาคลื่นไม่ค่อยมีที่ฟาร์ม วันนี้เข้าเมืองไปจ่ายค่า Internet (รายเดือนสองพันสามแน่ะค่ะ) แต่ก็ Upload ภาพไม่ได้เหมือนเดิม ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร หรือระบบเปลี่ยนวิธีใหม่ ยังไงช่วยแนะนำอาจารย์แม่ด้วยนะคะ

อาจารย์แม่เคยใช้ Internet ผ่าน Aircard แบบเดือนละ ๒๕๐ ชม. ๕๕๐ บาทแต่ใช้เกินจ่ายแพงทุกเดือน รอบนี้สองพันสามแน่ะค่ะ เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบใช้ได้ไม่จำกัดเวลารายเดือน ๕๙๙ บาท พนักงานเปลี่ยนซิมให้เป็นแบบ ๓G ปรากฏว่า Connect ไม่ได้ ตอนนี้อาจารย์แม่เลยนั่งเขียนบันทึกที่ Office ของ AIS ค่ะ เสร็จแล้วจะต้องไปติดต่อศูนย์ใหญ่ไม่ทราบจะแก้ปัญหาได้ไหม

ว่านตูบหมูบหรือเปราะหอม อาจารย์แม่เคยเห็นแม่ขุดไปลวกจิ้มน้ำพริก ตอนไปเก็บเห็ด พอเห็นเกิดที่รอบบ่อปลาที่ฟาร์มแห่งละหัวสองหัว เลยขุดไปปลูกรวมกันเพื่อระลึกถึงแม่ค่ะ  

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ณ เวลานี้ชาวประจวบฯ ปลื้มปีติกันทุกคนที่ทั้งสองพระองค์ประทับ ณ วังไกลกังวล จ้ะ

 

 

-สวัสดีครับอาจารย์แม่ไอดิน

-ผมไปชม"นิทรรศการพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ"ที่ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ ในช่วงค่ำวันที่ 11 สิงหาคม และเช้าวันที่ 12 สิงหาคม ชวนคนใกล้ตัวไปทำบุณตักบาตร ที่ข่วงประตูท่าแพ ครับ...

-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

สวัสดีค่ะอาจารย์แม่เห็นพรรณไม้นานาชนิดแบบนี้มีที่ประทับใจมากคือสวนพฤกษศาสตร์สิริกิตชียงใหม่ ไปเที่ยวชมแล้วมีความสุขเพราะมีสวนให้ชมกว้างใหญ่มากๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ผศ.วิไล...ก่อนอื่นขอถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ...ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ...และขอร่วมเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ...   ขอบคุณบันทึกที่ดีมีคุณค่ามากนะคะ

 

สว้สดียายไอดิน

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ปีนี้ป๋าเดกราบแม่ทางโทรศัพท์ ไม่มีโอกาสกลับบ้าน บรรดาน้องๆมากราบแม่ที่บ้านและชวนกันเล่นวู้ดบอลอย่างสนุกสนาน...แต่ก่อนที่หมู่บ้านเคยมี "บักพีพวน" และเคยได้กินแต่เดี่ยวนี้ไม่มีแล้วป่ากลายเป็นค่ายทหาร...ถ้ามีโอกาสไปอุบลจะแวะไปขอบักพีพวนกิน 555 ...ขอให้ยายไอดินและพ่อใหญ่สอและลูกๆจงพบแต่ความสุขตลอดไปนะคร้าบ.... 

"ขอแม่พระแผ่นดิน..ทรงมีพระชนม์ยื่งยืนยงดังแผ่นดินที่ที่อุ้มชูป่าให้ร่มรื่นชื่นชีวิต..กับหมู่คนสัตว์..พืชพันธุ์ไม้..ทั้งมวล.."...

และ..ชื่นชม..ท่าน  "ไอ ดิน กลิ่นไม้ "..มาณ..ที่นี้..ด้วย..เจ้าค่ะ..ยายธี

ขอบคุณ "น้องดา" มากนะคะ ที่มาร่วมถวายพระพร และนำสวนกล้วยไม้จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่มาร่วมจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ๑๒ สิงหาราชินี ๒๕๕๖ มาฝากพี่

ปีที่แล้วลูกชายพาพี่และพี่สาวของเขามาเที่ยวที่เชียงใหม่ พี่ก็ได้ไปชมสวนกล้วยไม้ด้วยนะคะ พอดีเป็นช่วงที่เขากำลังปรับปรุงและกล้วยไม้ไม่ค่อยมีดอก ส่วนแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยของสมเด็จฯ พี่ก็ได้ไปดูและนำภาพมาประกอบบันทึกนี้ด้วย แต่ Upload ภาพไม่ได้ค่ะ   

 

 

ขอบคุณ "น้องมะเดื่อ" มากนะคะ ที่มาร่วมถวายพระพร

พี่ไอดินฯ ก็ปลื้มใจไปกับชาวประจวบนะคะ ที่ทั้งสองพระอง์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล วันนั้นพี่ได้เฝ้าดูข่าวความสุขของชาวประจวบหลายรอบเลยค่ะ

พี่ประทับใจบันทึกที่น้องมะเดื่อบ่นเป็นกลอนมากนะคะ แนวคิดก็กินใจ และบทกลอนก็ลื่นไหลดีจริงๆ ค่ะ

 

ขอบคุุณ "คุณเพชรน้ำหนึ่ง" มากนะคะ ที่มาให้กำลังใจอาจารย์แม่ไอดินฯ

น่าภาคภูมิใจและปลื้มปิติจริงๆ นะคะ ที่คุณเพชรฯ และหนูมดตะนอยได้ทำกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั้งที่เชียงใหม่ และที่กำแพงเพชร อย่างครบถ้วน  

ณ "

                

 • สวัสดีครับ อาจารย์แม่
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 • ที่ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้ มีแมกไม้นานาชนิดเลยนะครับ
 • ดูแล้วสบายตาครับ
 • เป็นสถานที่พักผ่อนค้นหาความสุขจากธรรมชาติได้ดีมากๆ เลยครับ

ขอบคุณหนู "krutoom" มากนะคะ ที่มาร่วมถวายพระพร และให้กำลังใจอาจารย์แม่

ลูกพาอาจารย์แม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ค่ะ นั่งเครื่องไปลงที่สนามบินแล้วเช่ารถเก๋งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว และก็ได้เข้าไปเที่ยวในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยนะคะ ที่อาจารย์แม่สนใจคือ แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย เพราะที่ฟาร์มของอาจารย์แม่ก็มีโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยเช่นกันค่ะ

  

    

 

 

 

 .... มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดีมากจริงๆนะคะ ....

        ขอบคุณ อาจารย์แม่ มากนะคะ

สวัสดีวันหยุด วันเสาร์ มาเยี่ยมอาจารย์แม่ด้วยความเคารพ เพราะเป็นข้าราชข้าฯแผ่นดิน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มาอ่านพบว่าตัวเองเขียนพระนามพระราชินี ไม่ถูกต้อง  ขอเขียนใหม่นะคะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

ขอบคุณ "น้อง ดร.พจนา" มากนะคะ ที่มาร่วมถวายพระพร และให้กำลังใจพี่

พี่รู้สึกซาบซึ้งใจในความผูกพันที่น้อง ดร.พจนามีกับคุณแม่ และดีใจด้วยจริงๆ นะคะ ที่น้องได้ใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุข โดยมีพี่ชายที่น่ารักคอยให้การดูแลเป็นอย่างดี ตามที่คุณแม่ของน้องได้บอกไว้ 

   

 

ขอบคุณหลายเด๊อ "ป๋าเด" ที่มาร่วมถวายพระพร และอวยพรให้ยายไอดินฯ พ่อใหญ่สอ และลูกๆ มีความสุข ยายไอดินก็ขอให้ป๋าเดมีสุขภาพดี และมีความสุขเช่นกันนะคะ

 

 • ป๋าเดยังน่าอบอุ่นใจนะคะ ที่คุณแม่ยังอยู่ด้วย ยายไอดินฯ สิ แม่จากไปจะครบ ๓๐ ปีแล้ว
 • จะไปกินบักพิพวนเมื่อไหร่ บอกล่วงหน้าด้วยเด๊อ (เมื่อกี๊เดินไปดูที่ขอบสระ เห็นเริ่มสุกอีก ๒ พวงค่ะ)
 • ถ้าไปเยี่ยม ก็ช่วยแนะนำเรื่องกีฬาวู้ดบอลด้วยนะคะ เผื่อจะเสนอให้ทาง อบต.จัดเข้าในรายการแข่งขันกีฬา อบต. และยายไอดินฯ จะได้เล่นบ้าง อิจฉาป๋าเดที่ได้แข่งกีฬาบ่อยๆ น่ะค่ะ 
 •    
 •                
 • พรุ่งนี้เย็น ยายไอดินฯ ก็จะบินไป กทม. ลูกชายจะพาไปเที่๋ยวเกาะสมุยเนื่องในโอกาสเดือนแม่ค่ะ ลูกเพิ่งพาแม่เที่ยวเกาะกูดมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี่เอง จะได้เที่ยวอีกแล้ว สงสารพ่อใหญ่สอเหมือนกันค่ะ จะทิ้งแกอีกแล้ว ช่วง ๒๖-๓๐ สิงหาคม ก็ทิ้งแกไปเยี่ยมลูกสาว 

สวัสดียายไอดิน

ขอบคุณที่ท่านลงรูปถ่ายป๋าเดตอนไปแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุที่โคราช ป๋าเดเอารูปลงในบล๊อกแบบยายไอดินไม่ได้ดอก ชั้นครูจึงจะทำได้อย่างนี้ซึ่งเพื่อนๆชาว GTK หลายคนทำได้แต่ป๋าเดทำไม่ได้....ถ้าได้ไปอุบลฯเมื่อไหร่ก็จะบอกครับ....พ่อใหญ่สอคงมีเพื่อนอยู่เป็นหมู่ใช่ใหม.ขอให้ท่านเดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขและเดินทางไป-กลับด้วยความปลอดภัยนะคร้าบ........

การแต่งภาพไม่ต้องอาศัยฝีมืออะไรหรอกค่ะ "ป๋าเด" ขอเพียงมีเครื่องมือ (โปรแกรมแต่งภาพ) และได้รับคำแนะนำ ใครๆ ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะ

ตอนนี้ยายไอดินฯ อยู่ที่เกาะสมุยค่ะ นั่งเครื่องไปลงที่สนามบินสุราษฎร์ฯ แล้วเช่ารถ (คันหลังสุด) ขับไปที่ท่าเรือ แล้วนำรถลงเรือค่ะ ลูกชายเป็นคนจัดการทั้งหมด

พ่อใหญ่สออยู่คนเดียวค่ะ ตอนแกไม่อยู่ยายไอดินฯ ก็อยู่คนเดียวเหมือนกันค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับคำอวยพรให้เที่ยวอย่างมีความสุข และเดินทางโดยสวัสดิภาพ

กลับถึง กทม.คงจะลงบันทึกสักเรื่อง เล่าถึงการเที่ยวเกาะสมุยค่ะ

     

 

 

ขอบพระคุณ คุณ "ยายธี" มากนะคะ ที่เข้ามาร่วมถวายพระพร และให้กำลังใจไอดิน-กลิ่นไม้

เห็นคุณ "ยายธี" สนใจเรื่องธรรมชาติ และเป็นห่วงเรื่องการพัฒนากับการทำลายสภาพแวดล้อมเลยนำภาพข่าวมาฝากค่ะ

หลังจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด เกิดเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลในปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนทำให้คลื่นซัดคราบน้ำมันดิบกว่า 50,000 ลิตร มายังชายฝั่งบริเวณ อ่าวพร้าว หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง จนเกิดเป็นคราบสีดำขนาดใหญ่ริมชายฝั่ง ชาวเน็ตจำนวนมากได้แชร์ภาพเปรียบเทียบ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด เมื่อครั้งยังเป็นทะเลใส หาดทรายขาว เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว กับภาพอ่าวพร้าวในปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันสีดำ…

                  

         

 • อาจารย์แม่ ขอบคุณ "คุณวศิน" มากนะคะ ที่มาร่วมถวายพระพร

 • ดีใจค่ะ ที่คุณวศินชอบธรรมชาติในฟาร์ม

 • อ่านบันทึกล่าสุดของคุณวศินแล้ว ...เยี่ยมจริงๆ ค่ะ ที่คุณวศินให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถให้ปรากฏต่อสายตาของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง และยังเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกด้วย คือ การส่งเสริม "พหุปัญญา (Multiple Intelligences)" ของนักเรียนตามความสามารถพิเศษของแต่ละคน

 •  

ขอบคุณ "Dr.Ple" มากนะคะ สำหรับกำลังใจ ที่มีให้ "ไอดิน-กลิ่นไม้" เสมอมา 

ชื่นชม และสุขใจไปด้วยกับ "ครอบครัวสมบูรณ์แบบ" ของ "Dr.Ple" นะคะ

       

"ไอดิน-กลิ่นไม้" ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทั้ง ๖ ท่านมากนะคะ ที่กรุณาให้กำลังใจไอดินฯ เสมอมา 


"อนุ"  "น้อง ดร.โอ๋-อโณ"  "คุณ พ.แจ่มจำรัส"

 

"คุณ Tuknarak" "Kunrapee" และ "คุณมรกต

เขียว" ขอบคุณมากค่ะ สำหรับกำลังใจจาก "คุณวัลลา ตันตโยทัย" คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ "ครูตา ลป" ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา (ยินดีมากนะคะ ที่ได้รู้จักคุณครูสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเป็นครูแนะแนวด้วย)

 

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่กรุณามอบดอกไม้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้...หวังว่าจะไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยกัน นะคะ

    

* นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมาณมิได้ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย

* ขอบคุณที่ร่วมกันรณรงค์และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้

..........................................................................

ภาพจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "จากฟ้า มาสู่ดิน" ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ 

 

 

ขอบพระคุณ "พี่ใหญ่มากนะคะ ที่กรุณานำภาพจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "จากฟ้า มาสู่ดิน" ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มาร่วมรณรงค์และสนับสนุนการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย

สวัสดีค่ะ

ต้นฟักข้าวจากดูไบ ที่ไม่ลูกมีแต่ใบ นำใบ และยอด แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานนำไปทำอาหารนะคะหรือ ตาก อบให้แห้งบดเป็นผงไว้ชงเป็นชาดื่ม หั่นฝอยๆตากหรืออบให้แห้งชงชาก็ได้เช่นกัน หรือนำมาทำอาหารบ่อยๆ ลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานค่ะ

 ต้นคงใหญ่แข็งแรงแล้วนะคะ  นำยอดหรือเถาที่แข็งแรงและมีข้อที่มีใบมาด้วยจากต้นตัวเมียบ้านในเมือง มาเสียบกับเถาที่แข็งแรงของต้นดูไบ ซึ่งน่าจะเป็นตัวผู้นั้น  ให้ผู้ที่เสียบยอดต้นไม้เป็นทำให้นะคะ พอติดแล้วก็จะแตกยอดใหม่ ต้นนั้นก็จะมีลูกดกได้เลยค่ะ (เป็นการนำเถาจากต้นตัวเมียมาเสียบที่ต้นตัวผู้)หรือหาต้นตัวเมียมาปลูกใกล้ๆกัน พอออกดอกเดี๋ยวแมลงช่วยให้มีลูกได้ค่ะ   ฟักข้าวต้นตัวผู้เป็นต้นไม้ที่หากินเก่งมากแข็งแรง เมื่อนำจากต้นตัวเมียมาก็จะออกลูกดกได้อย่างดีค่ะ ฟักข้าวมีหลายพันธุ์ ที่บ้านดา ใบหยักทั้ง 2 แต่ก็มีข้อแตกต่างให้สังเกตได้ตั้งแต่ยังไม่มีลูก ฟักข้าวตัวเมียบางต้นไม่มีหยัก มีพันธุ์ลูกเล็กและลูกใหญ่ ก้นแหลมกับก้นกลม อย่างต้นที่ดาไปฝากน้องเพลิน ลูกใหญ่ก้นกลมไม่แหลม กำลังคลุมยึดพื้นที่ต้นขนุนค่ะ

ดาฝากแนะนำคุณผู้ชายทั้งหลายใช้เยื่อสีแดงจากฟักข้าวมาทำอาหารทานบ่อยๆนะคะ ดีต่อต่อมลูกหมากมากๆ ป้องกันและรักษาโรคต่อมลูกหมากได้ผลดีค่ะ และ เยื่อสีแดงนั้นดีต่อผิวพรรณของผู้หญิงด้วยค่ะ

 

 ต้นตัวผู้

 

  ขอขอบพระคุณอาจารย์วิไล...ครูหยินประทับใจมากที่ดูแลเอาใจใส่

เหมือนแม่คนหนึ่งที่มีความปรารถนาดี

ทุกครั้งที่ครูหยินพิมพ์...รู้มั๊ยค่ะว่าคิดถึงอาจารย์ทุก ๆ ครั้ง

และคอยระมัดระวังอย่างรอบคอบมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ครูหยินอยากขอช่วย comment

วิธีการเขียนที่ถูกหลักการ  เพราะหลาย ๆ เราไม่มีกระจกคอยส่องเงาให้กับตัวเอง

จึงไม่มีโอกาสได้พัฒนา  ครูหยินมีเรื่องราวอยากเขียนถ่ายทอดความรู้ดี ๆ

มากมายจากการค้นพบ...อยากให้ผลงานเขียนเป็นเรื่องที่น่าอ่าน และไม่มีคำผิด

ตอนนี้ก็พยายามอยู่ค่ะ..และจะพยายามต่อไป

ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ติดตาม และมีข้อคิดที่มีคุณค่าสำหรับครูหยินค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี