ผศ. เดชา สว่างวงศ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
Username
decha_sawangwong
สมาชิกเลขที่
92107
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

Tiny_4

 

1.  ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล ผศ.เดชา  สว่างวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2508    มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนยโสธร 
พ.ศ. 2512    มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนการช่างอุบลราชธานี
.ศ.  2518   การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
                     พลศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
.ศ.  2521   การศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตพลศึกษาจากมหาวิทยาลัย
                      ศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา กรุงเทพมหานครฯ
.ศ.  2545   การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
                      การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 ประวัติการรับราชการ
      วัน  เดือน  ปี                     ดำรงตำแหน่ง
2 มิ.ย  20    ครู  2  โรงเรียนทวีธาภิเศก จังหวัดกรุงเทพฯ ขั้น  1,375  บาท
30 พ.ย. 21 อ. 1 ระดับ 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก กทม.ขั้น 1,985  บาท
1 ต.ค. 25 อ. 1 ระดับ 4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ขั้น 3,745  บาท
1  ต.ค 29  อ. 2 ระดับ 5  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ขั้น 4,945  บาท
1  ม.ค. 31 อ. 2 ระดับ 5  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขั้น 5,205  บาท
1  เม.ย. 33 อ. 2 ระดับ 6 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขั้น  7,780  บาท
1  พ.ค. 38  อ. 2 ระดับ 6  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษา 
                   จังหวัดชัยภูมิ ขั้น  14,960  บาท
2  ต.ค. 39 อ. 2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขั้น  16,410  บาท
11  เม.ย. 40 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษา
                    จังหวัดชัยภูมิ ระดับ 7 ขั้น  16,410  บาท
25 พ.ย. 40 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
                    ระดับ 7 ขั้น  17,970  บาท 
1 ต.ค. 46 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
                    ระดับ 7 ขั้น  24,170  บาท
28 มิ.ย. 48 ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ขั้น 31,750 บาท
1 ก.พ. 49    ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการสถาบันการพลศึกษา
                    วิทยาเขตชุมพร อันดับ คศ. 2 ขั้น 31,750 บาท
 25 มิ.ย. 52 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
                    ประจำวิทยาเขตชุมพร ขั้น 37,540 บาท
21 มิ.ย. 53 ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
                    ประจำวิทยาเขตชุมพร ขั้น 37,540
เงินเดือนรับครั้งสุดท้าย 38,620 บาท
เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน 12,000 บาท
 
3.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
   5 ธันวาคม 2530   เคริ่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ ชั้นที่ 3
   5   ธันวาคม 2534 เคริ่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์ ชั้นที่ 3
   5  ธันวาคม 2540  เคริ่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ ชั้นที่ 2
   5   ธันวาคม 2544 เคริ่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์ ชั้นที่ 2
 
4. ผลงานวิจัยและบทความที่เผยแพร่ 
   -พ.ศ. 2548 จัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาเซปัก-ตะกร้อ  1
   -พ.ศ. 2549 จัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์
   -จัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
   -พ.ศ. 2550 งานวิจัยเรื่องบทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการใช้เวลาว่าง
                      และนันทนาการเบื้องต้น ซึ่งบรรจุไว้ http://www.
                      ipecp.ac.th/cgi-bin/dacha50/ 
    -พ.ศ. 2551 งานวิจัยเรื่องบทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชามนุษยสัมพันธ์
                   ซึ่งบรรจุไว้ใน http://www. ipecp.ac.th/cgi-bin/decha51/
     -พ.ศ. 2551 งานวิจัยเรื่องแผนงานพัฒนาสื่อการสอนในสถาบันการพลศึกษา
                    เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
    -เขียนบทความเรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารโครงการ” ลงในสาร
                   สัมพันธ์สถาบันพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2548 หน้าที่ 8
                   สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    -เขียนบทความเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการใช้เวลา ว่าง
                   และนันทนาการเบื้องต้นของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ชุมพร
                   ในวารสารสถาบันการพลศึกษา ที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม–สิงหาคม 2553
 
 5.คุณธรรมประจำใจ
                 “ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ ”
 
 6.วิสัยทัศน์ (Vision) ของการทำงาน
                “ มุ่งมั่นพัฒนางานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                   เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และสังคม ”
 
 
 7. หลักในการทำงาน
                “ ยึดหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
                   หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
                   หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ
                   และหลักความคุ้มค่า “
 
   8.  ความภาคภูมิใจ
นำทีมเซปักตะกร้อประเภททีมชุดของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง
   ชนะเลิศกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2524 - 2546)
 - ได้รับการพิจารณาว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดี สร้างคุณประโยชน์ใน
    ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชย
    ประจำปี    พ.ศ. 2543 ประเภทผู้สอน ระดับอุดมศึกษา จากคุรุสภา
-  เป็นผู้ริเริ่ม  และดำเนินการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อมาราธอน
    พญาแลคัพในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดประจำปีจังหวัดชัยภูมิ 
    17 ปีติดต่อกัน โดยเริ่มจากปี  2531 – 2547  และในปี 2546  ร่วมกับ
     คณะกรรมการฝ่ายกีฬา ตะกร้อสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ขอพระราช
     ทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
     สำหรับเป็นรางวัลให้กับทีมชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป และเปลี่ยนชื่อ
      การแข่งขันเป็น  “การแข่งขันเซปักตะกร้อมาราธอนพญาแลคัพ
      ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร”
      เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
                            ***********************

                                                                                   

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท