ต่อจาก โยนิโสมนสิการ #1
ต่อจาก โยนิโสมนสิการ #2

โยนิโสมนสิการ 10 วิธี มีอะไรบ้าง และจะได้ประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างไร (วิธีที่ 2)
          2. วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ หรือวิธีคิดแบบการกระจายเนื้อหา มุ่งที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามสภาวะของมัน ตามธรรมชาติซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ หรือสิ่งทั้งหลาย ย่อมเกิดจากส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนประกอบกัน เมื่อแยกแยะหรือกระจายออกมาก็จะเห็น รู้จักสิ่งนั้นได้ดีขึ้น จะสามารถจับจุดที่เป็นปัญหาและสามารถเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาว่าครอบครัวประกอบด้วย สถานภาพของสมาชิกที่เป็นพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย หน้าที่ของสมาชิก และความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เป็นต้น ในทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor Analysis ก็เป็นวิธีหนึ่ง หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็อาจจะใช้วิธีการจัดกลุ่มคำที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา หรือ Content Analysis
          การนำมาใช้อย่างเช่นการพยายามที่จะระบุว่าความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง ก็ได้ว่ามีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านตามเกณฑ์ จปฐ.ที่เราคุ้นเคยกันดี อย่างนี้เป็นต้น

     หมายเหตุจากผู้เขียน : บันทึกนี้ยังไม่ได้มีการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ก่อน จึงอยากได้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเขียนด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

     อนุชา  หนูนุ่น บันทึกเมื่อ 9 ต.ค. 2548