พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา

     พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ ตามที่เบนจามิน เอส บลูม และคณะได้แบ่งไว้คือ
          ระดับที่ 1  ความรู้ (knowledge) เป็นระดับที่ง่ายที่สุด หมายถึง การจำ การระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
          ระดับที่ 2  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวกับการสื่อความหมาย ในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุป
          ระดับที่ 3  การนำไปใช้ (Application) หมายถึง การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
          ระดับที่ 4  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
          ระดับที่ 5  การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
          ระดับที่ 6  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยม ความคิด ผลงาน คำตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

     ในส่วนของพฤติกรรมการถ่ายทอดทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) จะหมายถึง การมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครอบคลุม และการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือตามที่มณี สุขประเสริฐ (2547) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้ เป็นการกระจายความรู้ไปสู่บุคคลเป้าหมายเพื่อนำความรู้ไปใช้ตามที่ตั้งเป้าหมาย โดยชนิดของความรู้ จะมี 5 กลุ่ม ดังนี้
          1. Artifact หมายถึง ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในตัวคน
          2. Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานอันเป็นผลจากการฝึกทำจนชำนาญ
          3. Heuristics หมายถึงสามัญสำนึกทั่วๆ ไป
          4. Experience หมายถึง ประสบการณ์จากการผ่านงานนั้นๆ มาก่อน
          5. Talent หรือ Natural Talent หมายถึง พรสวรรค์ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)