พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถเกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive domain) จากง่ายไปสู่ยาก 6 ระดับ ตามที่เบนจามิน เอส บลูม และคณะได้แบ่งไว้คือ
          ระดับที่ 1  ความรู้ (knowledge) เป็นระดับที่ง่ายที่สุด หมายถึง การจำ การระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
          ระดับที่ 2  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวกับการสื่อความหมาย ในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุป
          ระดับที่ 3  การนำไปใช้ (Application) หมายถึง การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
          ระดับที่ 4  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การพิจารณาแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
          ระดับที่ 5  การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
          ระดับที่ 6  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยม ความคิด ผลงาน คำตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

     ในส่วนของพฤติกรรมการถ่ายทอดทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) จะหมายถึง การมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครอบคลุม และการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือตามที่มณี สุขประเสริฐ (2547) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้ เป็นการกระจายความรู้ไปสู่บุคคลเป้าหมายเพื่อนำความรู้ไปใช้ตามที่ตั้งเป้าหมาย โดยชนิดของความรู้ จะมี 5 กลุ่ม ดังนี้
          1. Artifact หมายถึง ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในตัวคน
          2. Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานอันเป็นผลจากการฝึกทำจนชำนาญ
          3. Heuristics หมายถึงสามัญสำนึกทั่วๆ ไป
          4. Experience หมายถึง ประสบการณ์จากการผ่านงานนั้นๆ มาก่อน
          5. Talent หรือ Natural Talent หมายถึง พรสวรรค์ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัว