เพื่อนเตือนเพื่อน

การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง             ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน เกริ่นนำ             ปี 2532 ครูกรองทอง ได้จัดตั้งชุมนุมพยาบาลเพื่อทำกิจกรรมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด และเอดส์ ต่อมาปี 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีนโยบายอบรมนักเรียนในโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โรงเรียนจึงได้พิจารณานักเรียนจากชุมนุมพยาบาล และหัวหน้าทุกห้องเข้ารับการอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครูได้ชักชวนนักเรียนจัดตั้งชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ทำงานในเวลาว่าง หรือ เสาร์อาทิตย์เพื่อทำกิจกรรมในการป้องกันปัญหาเอดส์ ยาเสพติด การดูแลสุขภาพและเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน โดยให้นักเรียนเป็นแกนนำมีครูที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนในการทำกิจกรรม ปัจจุบันมีกิจกรรมคือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิเด็ก สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และมีการขยายเป็นเครือข่าย แกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 โรงเรียน ( สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เทคนิควิธีปฏิบัติ                          แนวทางการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนโรงเรียนห้องสอนศึกษา เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน สังคม และชุมชน ในเรื่องการรนณรงค์ป้องกันยาเสพติด เอดส์ สิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิเด็ก และวัฒนธรรม โดยการฝึกอบรม จัดค่ายเยาวชน เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ  เป็นชมรมที่ไม่มีผลการเรียน โดยยึดแนวทางการทำงานแบบพี่สอนน้อง และการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม คือ  1. ร่วมคิดวิเคราะห์ 2. ร่วมวางแผน 3. ร่วมปฏิบัติ 4. ร่วมประเมินผล 5. ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เอกสา ­ รอ้างอิง 1. สรุปการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีมของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน      โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  25392.  สรุปโครงการค่ายเยาวชนรักษ์บ้านต้านยาเสพติด    ระหว่างวันที่  8-11   ธันวาคม  2543  ณ. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน3. สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนเตือนเพื่อนในการป้องกันและแก้ไข         ปัญหาเอดส์และยาเสพติด   วันที่  21  กันยายน  2543     ณ.   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน4. สรุปการเข้าค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนแม่แตง    วันที่  26-28  พฤษภาคม 2543 ณ เขื่อนแม่งัด   สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง  จ. เชียงใหม่5. สรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์เครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือน  เพื่อน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ.แม่ฮ่องสอน    วันที่  16-18  มีนาคม  2544        ณ.อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์   จ.แม่ฮ่องสอน 6. สรุปโครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการแสดงละครและหุ่นสำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์  เดือน กรกฎาคม  -  กันยายน  25457. สรุปโครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการแสดงละครและหุ่นสำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์   วันที่ 20   กรกฎาคม  25458. สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อน       วันที่  29-31    มกราคม     ณ.   อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์   จ.แม่ฮ่องสอน 9.  สรุปโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กเพื่อการป้องกันเอดส์และต้านภัยยาเสพติด   วันที่  2-4   ธันวาคม  254510. สรุปโครงการพี่สอนน้องพัฒนาศักยภาพชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน โรงเรียนห้องสอน    ศึกษา วันที่12-14    กรกฎาคม  2546    ณ. เฟิร์นริมธารรีสอร์ท  จ.แม่ฮ่องสอน11. สรุปโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย    วันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2546     ณ.บ้านสวนกลางเมือง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน12. สรุปการเข้าค่ายเยาวชนชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน     วันที่  11-13  ตุลาคม  2547      ณ.  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 13.  สรุปโครงการอบรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  (อย.น้อย)     วันที่  17-18  มิถุนายน  254714. สรุปการประชุมเครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.แม่ฮ่องสอน   วันที่  27   มิถุนายน  254715.  สรุป ค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์16. สรุปกิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  (อย.น้อย)  ปีการศึกษา  2548      วันที่  29-30  มิถุนายน  2548 17. สรุปกิจกรรม งานปั้นปูนปลาสเตอร์  โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    วันที่ 5 มกราคม 254818. สรุปงานถนนคนเดิน  วันที่  28  ตุลาคม  2547 28 กุมภาพันธ์  2548     ณ.บริเวณสวนสาธารณหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน19. สรุปงานลานวัฒนธรรม     วันที่  26 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม  254820. สรุปการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบรีวิว ต้านยาเสพติด                                       วันที่  9  มิถุนายน  2549     ณ.ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน21. สรุปงานรวมพลัง  สู่ความเป็นหนึ่ง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   THE  POWER  TO BE    NUMBER  ONE         วันที่  26  มิถุนายน  2549      ณ.   อาคารอเนกประสงค์บุญชูตรีทอง  โรงเรียนห้องสอนศึกษา22. สรุปงานทำบุญสืบชะตา เล่าขานตำนานหนองจองคำ   วันที่ 19  สิงหาคม  2549    ณ.บริเวณสวนสาธารณหนองจองคำ บทเรียนที่ได้รับ                 การทำกิจกรรมของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน คือการพัฒนาอัจฉริยภาพในการเป็นผู้นำทางสังคม ฝึกการมีทักษะ และความสามารถของตนเอง มีความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น มีมนุษยธรรม มีความเอื้ออาทร อยากเห็นโลกดีขึ้นจึงต้องมีการฝึกประสบการณ์ ฝึกการคิดเป็น ฝึกการทำงานเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนรุ่นพี่  พ.ศ. 2538-2548 จบระดับอุดมศึกษาทำงานหลากหลายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นเมื่อได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม แฟมิลี่ (ละอ่อนสามหมอก) ขึ้นในเดือนกันยายน 2547  เพราะมีความคิดที่อยากพัฒนาเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นการทำงานเพื่อสังคม ทำด้วยใจ ไม่หวังผลทางการเงินเป็นค่าตอบแทน โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน มาถ่ายทอด ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ เกื้อหนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ให้สะดวกขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการเป็นผู้นำสังคมของรุ่นน้องที่พร้อมจะเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป ให้สมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับยกตัวอย่างเช่น   ปี 2540 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระดับภาค) ปี2542 1. กลุ่มเยาวชนดีเด่น สาขา การพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการ และ ประสานงาน จากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ระดับประเทศ)2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากสภาผู้ปกครอง และ ครูแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)3. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 (ระดับจังหวัด)4. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติจากสถานีตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์ รองประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)   ปี 2543                 นางสาวชลธิชา  ใสสว่าง ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนได้รับคัดเลือก นักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2543                 นายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์  รองประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2543 จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติและมูลนิธิทรง มูลสุข   ปี2544           โรงเรียนห้องสอนศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างดียิ่ง จัดโดยสำนักนายกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2545                 นายพิทักษ์ภูมิ  โพธิ์คำ(ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)ได้รับเกียรติบัตรจากการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติปี 2545 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์                นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์ (ครูที่ปรึกษาชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างดียิ่ง จัดโดยสำนักนายกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   ปี 2546                 นายชัชชา  สุภาศรี(ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน) ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2546 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์           นายชัชชา  สุภาศรี (ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน) ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นเยาวชนอาสาสมัคร ตัวอย่างแห่งชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       ปี 2547           โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข                ชุมนุม อย.น้อยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนอย.น้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                ชุมนุม อย.น้อยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดโรงเรียนอย.น้อย จ.เชียงใหม่ ปี 2548 ชุมนุม อย.น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย. น้อย) ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2548 คำสำคัญ                              การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม วันที่นำส่งข้อมูล              25 กันยายน 2549 ผู้นำส่งข้อมูล                     นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์ หน่วยงาน                           โรงเรียนห้องสอนศึกษา โทรศัพท์                              0-5361-1349

E-mail             www.hongson.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนเตือนเพื่อน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 52258, เขียน: 28 Sep 2006 @ 08:31 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

cheer up !!!!

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.กรองทอง  ดีใจค่ะ ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วมโครงการฯของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน มส. และเดี๋ยวนี้มีการพัฒนารูปแบบของชมรมและการเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯ จะคอยติดตามและให้กำลังใจอาจารย์และน้องๆในชมรมนะคะ สู้ๆ..สู้ตาย

เขียนเมื่อ 
สังคมเลว เพราะคนดีต้อแต้ แวะมาเยี่ยมเป็นเป็นกำลังใจให้ครับ  อ้อ ตอนนี้ ผมเปิดบล็อคเครือข่ายงานพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เข้าไปดูได้นะครับที่ gotoknow.org/blog/dek3moktoday หากมีข่าวประกาศก็แจ้งมาได้นะครับ
ปรีชา
IP: xxx.37.24.23
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูนก

 เปิดเวปมา หาไปหามา ก็มาอยู่ตรงนี้ เห็นครูนกก็ดีใจสุดๆ  ไม่รู้ว่าครูนกจะได้อ่านข้อความนี้หรือเปล่า ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น หนาวมากๆ แต่ก็สบายดี สบายใจ การเรียนก็หนักหนาสาหัสต์เป็นเรื่องธรรมดา จะโทรมา ก็ลืมเบอร์มือถือ เพราะทิ้งไว้เมืองไทย โทรไปที่บ้าน ก็ไม่มีคนรับ ครูนกเป็นแฟนพันธ์แท้สำหรับงานบริการสังคม แต่ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ ครูนกก็เป็นแบบนี้ ตัวเองอดได้ แต่คนอื่นอดไม่ได้

ยังไงก็จะพยามติดต่อมาครับ

รักครูนกและเคารพอย่างสูงครับ

ปรีชา ขันติโกมล

ชาญชัย
IP: xxx.172.38.129
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับปรีชา ที่สำคัญ เรื่องสุขภาพสำคัญที่สุด และอีกอย่างหนึ่งฝากครูนกรวบรวมผลงานทำอาจารย์ 3 ซะที เห็นจะทำตั้งแต่ผมอยู่แม่ฮ่องสอนแล้ว ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะอาจริงกับเขาบ้าง สู้นะครับ ครูตัวอย่าง และเป็นแม่แบบของพวกเรา

เจิดนภางค์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คิดถึงครูนกมากมาย น่ะค่ะ จากเพื่อนเตือนเพื่อนรุ่น 50 ค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยน่ะค่ะคุณครูรักคุรครูมากมาย

ธิดารัตน์
IP: xxx.29.60.222
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูเป็นงัยบ้างคะ

สบายดีบ่

ส่วนหนูสบายดี

คิดถึงครูจัง (ตอนที่ได้ทำโครงการ)55

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะครูนก
  • กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากนะคะ
  • อยากจะให้บันทึกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
น้องขิมคนสวย
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

ป้านกจ๋า

ขิมมาดูเอง ง ง

สูงเนิน
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

เข้ามาดู

พึ่งรู้ว่ามี บล็อกของเพื่อนเตือนเพื่อน ครับ

IP: xxx.121.241.252
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูนก จะบอกไปว่าหนูเป็นลูกศิษย์ครูนกรุ่นไหนหนูคิดว่าครูคงจำหนูไม่ได้แล้วล่ะเอาเป็นว่าหนูเรียนรุ่นเดียวกันกะเบิ้มน้องสาวครูค่ะตอนนี้หนูติดต่อกะเบิ้มไม่ได้ขอเบอร์โทรเบิ้มหน่อยได้หรือเปล่าค่ะ จากปู ( สุปราณี อรรถวรรณา )

ครูนก
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

เบอร์โทรน้องเบิ้ม 0896349070

berm
IP: xxx.142.234.8
เขียนเมื่อ 

หาเจอล่ะ แต่ยังนึกไม่ออกว่าปูไหน จำบ่อได้

โอ๋
IP: xxx.128.182.126
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เพื่อนเตือนเพื่อนเปิดเว็บแล้ว ที่ http://www.friendswarningclub.net

test
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

Test

เตย
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ชื่อ ธนพร อมรรัตน์ติกุลค่ะ เป็นลูกศิษย์ครูนกเหมือนกัน แต่พึ่งเป็นได้ไม่นานเท่าไหร่ พอดีพึ่งเข้าม.1 และได้มาอยู่ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ก็สนุกดีค่ะได้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลย พี่ๆ ในชมรมก็เป็นกันเองน่ารักทุกคนเลย ก็ขอขอบพระคุณครูนกด้วยนะคะที่ให้โอกาศได้มาทำงานในชมรมนี้ ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

น้องคารคนสวย
IP: xxx.175.5.148
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูนก ยัยคารเองค่ะกลัวครูนกจะจำไม่ได้ ก็ถึงเทศกาลปีใหม่แล้ว ขอให้ครูนกและชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนมีแต่ความสุขและความสบาย ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และขอให้ครูนกสวยวันสวยคืน สุขภาพร่างกายแขงแรง

และหนูก็เป็นลูกศิษย์ของครูนกรุ่นปี 52 แล้วหนูก็ขอให้ชมรมนี้อยู่ต่อไปคู่กับโรงเรียนห้องสอนศึกษา และขอให้เพื่อนเตือนเพื่อน มส.จงเจริญ............

ธนภรณ์ ชัยยากุล (N'คาร)

น้องนนท์ ^3^
IP: xxx.122.189.35
เขียนเมื่อ 

ป้านกกก ก ก ก ~*

นนท์ขอเป็นกำลังใจให้

สู้ ๆ !!

     Hello...ครูกรองทอง สบายดีไหมครับ ทำงานหนักระวังแก่เร็วนะครับ  บำรุงร่างกายเยอะ ๆ นะ  ออกกำลังกายด้วย

      สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ  นำไปใช้ด้วยนะครับ

                 ...... ทำงานเพื่อสังคมต่อไป (จิตอาสาต่อไป..เหนื่อย..เหนื่อย..) .......

สวัสดี ... ดูแลสุขภาพด้วยครับ

song
IP: xxx.142.134.134
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูนก สองคนสวยเองนะค่ะ(สวยสุดในชมรมตอนนี้)555 ดูแลตัวเองบ้างนะค่ะครู

ปายล่ะค่ะ...ป๊ายปาย

เกษแก้ว รัศมี
IP: xxx.53.157.0
เขียนเมื่อ 

ทำงานเพื่อสังคมมากๆ พักบ้างนะป้านะ เดี๋ยวจะไม่สบายนะคะ เป็นห่วงนะ

ครูกรองทอง
IP: xxx.180.129.81
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเจ้าที่เป็นห่วง พึ่งจะเสร็จงานเอดส์โลก อย่าลืมแม่ฮ่องสอน เปิดเว็บเพื่อนเตือนเพื่อน www.friendswarningclub.net ให้น้องแอนดูแม่ฮ่องสอนบ่อยๆ ฝากความคิดให้น้องแอน 2 กิโล เมืองน่านหนาวก่อเจ้า

ขอบคุณทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็น เน้อเจ้า

น้องแอน รัศมี
IP: xxx.229.55.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะป้านก สบายดีมั้ยคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีกระต่าย 2554 และตลอดไปค่ะ คิดถึงกันบ้างนะคะ

ครูนก
IP: xxx.25.176.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ น้องแอนกับป้าหนู วันนี้วันเด็กคิดถึงน้องแอนกับป้าหนูมาก ของมีความสุข และโชดดีตลอดปี ขอบคุณทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็น เน้อเจ้า

เกษแก้ว รัศมี
IP: xxx.109.35.45
เขียนเมื่อ 

คิดถึงแม่ฮ่องสอนและทุกๆคนมากค่ะ  ปิดเทอมจะกลับมาเยี่ยมเยียนนะคะป้า ฝากบอกทุกคนด้วยค่ะว่าคิดถึง 5 กิโล บางทีอาจเจอกันวันแจกเกียรติบัตร ม.6 วันที่ 31 มี.ค.เหมือนเดิมใช่มั้ยคะ

ณภัทร ขยายเสียง
IP: xxx.84.73.209
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครูนก สบายดีไหมครับไม่รู้ว่าตอนนี้ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนคงเปลี่ยนไปมากกว่าตอนที่ผมอยู่นะคับ

คิดถึงมากนะครับ ถ้าว่างๆจาพาครอบครัวลูกๆไปเที่ยวหานะคับ อากาศเปลี่ยนดูแลสุภาพตัวเองด้วยนะครับครูนก

ยังไงก็เอาใจช่วยพวกน้องๆในชมรมเพื่อนเตือรเพื่อนนะครับ

รักและเคารพอย่างสูง

ณภัทร ขยายเสียง

อดิศร มูลคำ
IP: xxx.180.218.124
เขียนเมื่อ 

พี่ๆอยู่ที่ไหนครับ ผมจากน้องๆรุ่นใหม่ครับ ดูแลเว็บ ของชมรมด้วย เข้าไปดูที่ www.friendswarningclub.net เป็นเว็บไซด์ของเพื่อนเตือนเพื่อนนะครับ ว่าแต่พี่ชื่อเล่นอะไรครับ มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องในชมรมไหมครับ เข้าไปพบกันที่ facebook ได้นะครับ คือ [email protected] และ เมลล์ครูนก [email protected]

ฟหกด
IP: xxx.24.98.6
เขียนเมื่อ 

มีบทเรียนการจองตั๋วนกแอร์มาฝากเพื่อนๆคับ

ถ้าไปจองตั๋วพนักงานให้กรอกชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ กรอกให้ตรงกับบัตรประชาชนนะคับ

อย่าไปเชื่อพนักงานว่าผิดแก้ได้ฟรี  ผมผิดแก้ไข โดนค่าแก้ 674.10 บาท บทเรียนราคาแพง