ชื่อเรื่อง             ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน เกริ่นนำ             ปี 2532 ครูกรองทอง ได้จัดตั้งชุมนุมพยาบาลเพื่อทำกิจกรรมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด และเอดส์ ต่อมาปี 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีนโยบายอบรมนักเรียนในโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โรงเรียนจึงได้พิจารณานักเรียนจากชุมนุมพยาบาล และหัวหน้าทุกห้องเข้ารับการอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครูได้ชักชวนนักเรียนจัดตั้งชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ทำงานในเวลาว่าง หรือ เสาร์อาทิตย์เพื่อทำกิจกรรมในการป้องกันปัญหาเอดส์ ยาเสพติด การดูแลสุขภาพและเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน โดยให้นักเรียนเป็นแกนนำมีครูที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนในการทำกิจกรรม ปัจจุบันมีกิจกรรมคือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิเด็ก สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และมีการขยายเป็นเครือข่าย แกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 โรงเรียน ( สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เทคนิควิธีปฏิบัติ                          แนวทางการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนโรงเรียนห้องสอนศึกษา เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน สังคม และชุมชน ในเรื่องการรนณรงค์ป้องกันยาเสพติด เอดส์ สิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิเด็ก และวัฒนธรรม โดยการฝึกอบรม จัดค่ายเยาวชน เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ  เป็นชมรมที่ไม่มีผลการเรียน โดยยึดแนวทางการทำงานแบบพี่สอนน้อง และการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม คือ  1. ร่วมคิดวิเคราะห์ 2. ร่วมวางแผน 3. ร่วมปฏิบัติ 4. ร่วมประเมินผล 5. ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น เอกสา ­ รอ้างอิง 1. สรุปการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีมของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน      โรงเรียนห้องสอนศึกษา  ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  25392.  สรุปโครงการค่ายเยาวชนรักษ์บ้านต้านยาเสพติด    ระหว่างวันที่  8-11   ธันวาคม  2543  ณ. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน3. สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนเตือนเพื่อนในการป้องกันและแก้ไข         ปัญหาเอดส์และยาเสพติด   วันที่  21  กันยายน  2543     ณ.   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน4. สรุปการเข้าค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนแม่แตง    วันที่  26-28  พฤษภาคม 2543 ณ เขื่อนแม่งัด   สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง  จ. เชียงใหม่5. สรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์เครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือน  เพื่อน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ.แม่ฮ่องสอน    วันที่  16-18  มีนาคม  2544        ณ.อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์   จ.แม่ฮ่องสอน 6. สรุปโครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการแสดงละครและหุ่นสำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์  เดือน กรกฎาคม  -  กันยายน  25457. สรุปโครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการแสดงละครและหุ่นสำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์   วันที่ 20   กรกฎาคม  25458. สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อน       วันที่  29-31    มกราคม     ณ.   อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์   จ.แม่ฮ่องสอน 9.  สรุปโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กเพื่อการป้องกันเอดส์และต้านภัยยาเสพติด   วันที่  2-4   ธันวาคม  254510. สรุปโครงการพี่สอนน้องพัฒนาศักยภาพชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน โรงเรียนห้องสอน    ศึกษา วันที่12-14    กรกฎาคม  2546    ณ. เฟิร์นริมธารรีสอร์ท  จ.แม่ฮ่องสอน11. สรุปโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย    วันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2546     ณ.บ้านสวนกลางเมือง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน12. สรุปการเข้าค่ายเยาวชนชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน     วันที่  11-13  ตุลาคม  2547      ณ.  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ 13.  สรุปโครงการอบรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  (อย.น้อย)     วันที่  17-18  มิถุนายน  254714. สรุปการประชุมเครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.แม่ฮ่องสอน   วันที่  27   มิถุนายน  254715.  สรุป ค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์16. สรุปกิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  (อย.น้อย)  ปีการศึกษา  2548      วันที่  29-30  มิถุนายน  2548 17. สรุปกิจกรรม งานปั้นปูนปลาสเตอร์  โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    วันที่ 5 มกราคม 254818. สรุปงานถนนคนเดิน  วันที่  28  ตุลาคม  2547 28 กุมภาพันธ์  2548     ณ.บริเวณสวนสาธารณหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน19. สรุปงานลานวัฒนธรรม     วันที่  26 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม  254820. สรุปการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบรีวิว ต้านยาเสพติด                                       วันที่  9  มิถุนายน  2549     ณ.ลานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน21. สรุปงานรวมพลัง  สู่ความเป็นหนึ่ง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   THE  POWER  TO BE    NUMBER  ONE         วันที่  26  มิถุนายน  2549      ณ.   อาคารอเนกประสงค์บุญชูตรีทอง  โรงเรียนห้องสอนศึกษา22. สรุปงานทำบุญสืบชะตา เล่าขานตำนานหนองจองคำ   วันที่ 19  สิงหาคม  2549    ณ.บริเวณสวนสาธารณหนองจองคำ บทเรียนที่ได้รับ                 การทำกิจกรรมของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน คือการพัฒนาอัจฉริยภาพในการเป็นผู้นำทางสังคม ฝึกการมีทักษะ และความสามารถของตนเอง มีความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น มีมนุษยธรรม มีความเอื้ออาทร อยากเห็นโลกดีขึ้นจึงต้องมีการฝึกประสบการณ์ ฝึกการคิดเป็น ฝึกการทำงานเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนรุ่นพี่  พ.ศ. 2538-2548 จบระดับอุดมศึกษาทำงานหลากหลายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ขึ้นเมื่อได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม แฟมิลี่ (ละอ่อนสามหมอก) ขึ้นในเดือนกันยายน 2547  เพราะมีความคิดที่อยากพัฒนาเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นการทำงานเพื่อสังคม ทำด้วยใจ ไม่หวังผลทางการเงินเป็นค่าตอบแทน โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน มาถ่ายทอด ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ เกื้อหนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ให้สะดวกขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการเป็นผู้นำสังคมของรุ่นน้องที่พร้อมจะเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป ให้สมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับยกตัวอย่างเช่น   ปี 2540 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระดับภาค) ปี2542 1. กลุ่มเยาวชนดีเด่น สาขา การพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการ และ ประสานงาน จากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ระดับประเทศ)2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากสภาผู้ปกครอง และ ครูแห่งประเทศไทย (ระดับประเทศ)3. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 (ระดับจังหวัด)4. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติจากสถานีตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์ รองประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)   ปี 2543                 นางสาวชลธิชา  ใสสว่าง ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนได้รับคัดเลือก นักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2543                 นายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์  รองประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2543 จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติและมูลนิธิทรง มูลสุข   ปี2544           โรงเรียนห้องสอนศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ จากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างดียิ่ง จัดโดยสำนักนายกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2545                 นายพิทักษ์ภูมิ  โพธิ์คำ(ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)ได้รับเกียรติบัตรจากการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติปี 2545 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์                นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์ (ครูที่ปรึกษาชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน)ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างดียิ่ง จัดโดยสำนักนายกร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   ปี 2546                 นายชัชชา  สุภาศรี(ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน) ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2546 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์           นายชัชชา  สุภาศรี (ประธานชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน) ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นเยาวชนอาสาสมัคร ตัวอย่างแห่งชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       ปี 2547           โรงเรียนห้องสอนศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข                ชุมนุม อย.น้อยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนอย.น้อย เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                ชุมนุม อย.น้อยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดโรงเรียนอย.น้อย จ.เชียงใหม่ ปี 2548 ชุมนุม อย.น้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย. น้อย) ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2548 คำสำคัญ                              การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม วันที่นำส่งข้อมูล              25 กันยายน 2549 ผู้นำส่งข้อมูล                     นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์ หน่วยงาน                           โรงเรียนห้องสอนศึกษา โทรศัพท์                              0-5361-1349

E-mail             www.hongson.ac.th