Ba ห้องเรียนในฝันสำหรับนักเรียนรู้


จากจุดเล็กๆ ที่คุยกันแบบกันเองกับพี่นุช (ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์) ว่าประสบการณ์ที่เราไปเป็นวิทยากร/กระบวนกรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Human KM โดยใช้แนวคิด Ba ของศาสตราจารย์ Nonaka, เครื่องมือพัฒนาจิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Enneagram หรือ Self Mandala เราเห็นถึงพลังของกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่อยอดความคิดและผูกพันทางความรู้สึกอย่างเข้าอกเข้าใจและให้อภัยกันมากขึ้นผ่านปัญญาปฏิบัติร่วมกัน จึงเหมือนเป็นพันธะสัญญาว่าเราอยากจะนำประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ความฝันเป็นจริง

 

              ฝันว่าจะช่วยส่งเสริมให้สังคมออนไลน์ GOTOKNOW เป็นห้องเรียนรู้แห่งความสุข

 

GOTOKNOW มีความสัปปายะในเรื่องของพื้นที่ที่ไร้ขอบเขต...อยู่ที่ไหนเราก็พบกันได้

                        มีความสัปปายะในเรื่องของเวลาที่ไร้กาลเวลา...เวลาไหนเพียงทิ้งรอยไว้ก็ยังมีกันและกัน

                        มีความสัปปายะในเรื่องของคนที่มีความเป็นกัลยาณมิตร...ใกล้ชิดทางความรู้สึกเหมือน

                         ห่างกันแค่เอื้อม

                                                                                            

                                                  ห้องเรียนแห่งความสุขในฝัน

 

 

                                                                     ๑   

 

                     "ต่อเติมเสริมขยายจากห้องเรียนตามสภาพความเป็นจริง"

 

หมายถึงห้องเรียนตามสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสม...มีรูปแบบ (form) มีอาณาบริเวณ (boundary) มีครู มีนักเรียน มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ครูผู้สอนเป็นเหมือนทั้งผู้ให้ความรู้ ความรัก สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนที่ดี มีการเน้นปฏิบัติและการฝึกฝนให้ใช้โสตประสาททั้งหมดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์มากกว่าศึกษาในตำรา

 

          

                    

       ที่มาของภาพ http://mother-mel.blogspot.com/2012/01/homeschooling-room-of-dreams.html

                  

                          สรุปความได้ว่าห้องเรียนในความหมายทั่วไปที่มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่

                                         ห้องเรียน  ครู นักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน

                              แล้วเราก็ร่วมคิด ร่วมฝัน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นอยู่ให้มันพัฒนาขึ้น

 

 

 

                                                                         ๒

 

                     "โลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้เรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ในแต่ละบริบท"

 

หมายถึงโลกภายในของผู้เรียนรู้ที่ได้สะสมประสบการณ์มากมายในชีวิตทีละนิดในแต่ละวันเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป วัยที่เปลี่ยนผ่าน ประสบการณ์ที่มากขึ้น ทำให้ห้องเรียนรู้มีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลุ่มลึก บูรณาการสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่เรียนรู้เดิมอยู่เรื่อย ๆ

                         Large_04originalpageengpk       

 

สรุปความได้ว่าห้องเรียนรู้ในความหมายนี้คือโลกภายในของผู้เรียนรู้ที่ได้สัมผัสความจรืงจากการตีความของตนเอง (Truth is interpretation)

 

                       ห้องเรียนรู้ที่ตกผลึกภายใน ไม่ว่าเวลาใด ที่ไหน กับใครก็คือห้องเรียนรู้

 

 

                                                                          ๓

                                                    Ba "พื้นที่ เวลา กัลยาณมิตร

 

 

ห้องเรียนรู้ที่มี "พื้นที่"     สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ที่ไม่จำกัดเฉพาะกายภาพเท่านั้น อาจเป็น

                                        พื้นที่ไซเบอร์สเปซ/ออนไลน์

           "เวลา/โอกาส"   เวลาใดเวลาหนึ่งหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมาบรรจบ

                                      พบกัน

           "กัลยาณมิตร"   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคนมารวมตัวกัน อาจจะเป็นครู นักเรียน เพื่อนฝูงที่มา

                                     พบกัน ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความรักที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

                         

 

Large_tb6

 

Large_kmi2211536

 

Ba เป็นบริบทที่มีการแบ่งปัน (shared context) อย่างเป็นพลวัต โดยผู้เข้าร่วมได้นำบริบทของตนเองเข้ามาใน Ba  และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของตนเอง บริบทของ Ba นำมาซึ่งความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงความหมายและบริบท  ใน Ba ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับอดีต หรือเกี่ยวข้องกับบริบทที่ผู้เข้าร่วมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ปัจจุบัน (here-now)

 

            Large_30happysakraihos2

                      

Ba หมายถึงบริบทที่แบ่งปัน มีนัยถึงทัศนะเชิงอัตวิสัยที่แต่ละคนรับรู้ เข้าใจและตีความในความสัมพันธ์กับผู้อื่น

Large_kmi09

             

Ba มีความหมายใกล้เคียงกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ตรงที่เป็นการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ของผู้คน แต่ต่างกันที่ว่า Ba เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างความรู้ใหม่ (knowledge creation) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วคือจะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในให้กับผู้เรียนรู้

Large_41nstda1

 

จากบันทึกเชิญชวนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Happy Ba, Happy 8 มิติความดี ความงาม ความสุข" ที่บุรีเทวี อยุธยาระหว่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

               คือความพยายามที่จะสร้างห้องเรียนรู้ที่ลดขนาดจาก GOTOKNOW จำลองมาเป็น

                                         

                                  Happy Ba เวทีเสวนาที่สร้างความสุขและสร้างความรู้

                                                    สู่ความเป็นผุู้ตื่น ผู้เบิกบาน

Large_mikalayanamitre08

                           

                             ตามแนวคิดนี้ Ba คือหัองเรียนในฝันสำหรับพวกเราทุกคนค่ะ

 

 

ในโอกาสแรกนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ โดยขออนุญาตสรุปรายชื่อท่านที่ยืนยันการเข้าร่วมวงเสวนาแล้วดังนี้ค่ะ

  

๑.  ท่านวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 

๒.  คุณชลัญธร ตรียมณีรัตน์
 
 
๓.  คุณเจษฎา
 
 
๔.  คุณหมอบุญรุ่ง ตันติราพันธ์

  

๕   อาจารย์หมอป.              

 

๖.  คุณpa_daeng

 

๗. อาจารย์พนัส ปรีวาสนา

 

๘. คุณแจ๋ว

 

ยังมีบางท่านที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคิวส่วนตัวและจะยืนยันกลับมาอีก ๕ ท่านค่ะ ท่านใดยืนยันก่อนก็จะครบ ๑๐ ท่านแรก และหากว่าวันจัดกิจกรรมท่านที่ลงทะเบียนไว้ ๑๐ ท่านแรกมาร่วมกิจกรรมในวันจริง ก็จะขอทราบขนาดเสื้อและรอรับการจัดส่งเสื้อ Happy Ba หลังจากสั่งทำเสร็จแล้วค่ะ หากไม่มา จะขออนุญาตเลื่อนลำดับถัดไปค่ะ

 

การบ้านสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ในระหว่างนี้ ขอเชิญชวนให้เขียนบันทึกพื้นที่ความสุขในมิติต่าง ๆ ที่แต่ละท่านถนัด  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนาค่ะ รายละเอียดตารางกิจกรรมจะเรียนให้ทราบภายหลังและขออนุญาตประสานงานกับแต่ละท่านเกี่ยวกับประเด็นที่จะนำเสนอเพื่อให้เกิดการต่อยอดและถอดบทเรียนได้ตรงตามวัตถุุประสงค์มากที่สุดค่ะ

 

ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่พิมพ์คำสำคัญว่า happy ba จะมีตัวอย่างบันทึกมิติความสุขต่าง ๆ ให้เข้าไปแวะเยี่ยมชมค่ะ

 

                      ขอบพระคุณทุุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมโครงการ Happy Ba COP ค่t

                         

                                            -----------------------------------------------------------------

หมายเลขบันทึก: 506416เขียนเมื่อ 21 ตุลาคม 2012 20:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2012 14:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)

"17- 18 พย. 55 ลงเวลาไว้

ด้วยหัวใจอยากแบ่งปันHappy Ba

GotoKnow ห้องเรียนรู้แสวงหา

Onlineมาร่วมกันแบ่งปันสุข"

Happy Ba ครับอาจารย์นพลักษณ์ ๙ ;)...

happy ba มาแรงเพราะคุณ sila ชื่นชม ชื่นใจ นะครับ

 • ขอบคุณท่านวอญ่า Blank มากค่ะที่ช่วยกรณามาเป็นต้นแบบ Happy Ba, Happy Society ซึ่งมิติความสุขนี้ หลายคนอยากเรียนรู้จากจอมกระบี่ผู้เยี่ยมยุทธในวงการ KM ชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีค่ะ
 • ชื่นชมค่ะ  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ  
 • ห้องเรียนนี้ยิ่งใหญ่เปิดโลกทัศน์อันงดงามให้ผู้มาเยือนเสมอค่ะ

เป็นห้องเรียนที่น่าเรียนรู้มากที่สุดในโลกเลยนะคะ สุข อิ่ม อุ่น ครุ่นคิด พินิจ พิเคราะห์ ......

ภาพกิจกรรมดูดีมีความสุขจังเลย

ยินดีกับทุกความรัก และทุก Happy Ba ที่จะเดินทางมาเจอกันนะครับ

สวยงามมากค่ะ

ห้องเรียน

ร่วมกิจกรรมด้วยความสุข

สมกับห้องเรียน Happy Ba จริงๆค่ะ

 • Happy Ba ยามเย็นค่ะอาจารย์นพลักษณ์ ๑๐Blank
 • สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี Blank ภาพประวัติใหม่ดูอบอุ่นมีความสุขนะคะ
 • Happy Ba มาแรง? ถ้าจะมารงน่าจะเป็นเพราะกัลยาณมิตรร่วมกันแบ่งปันความรู้ความรักกันอย่างกันเองและต่อเนื่อง ชื่นใจมาก ๆ และรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งค่ะ
 • ขอบคุณอาจารย์ธรรมทิพย์ Blank ค่ะ ที่แวะมาเยือนค่ะ  ห้องเรียนรู้ไร้พื้นที่นี้มีเสน่ห์ดีค่ะ ทำให้คนทำงานเหนื่อย ๆ เครียด ๆ หรืออยากหามิตรสหาย ได้เจอคนจริตตรงกันมากมายหลากหลายค่ะ
 • ต้องฝากคุณ krutoomBlank  อีกแรกค่ะ สำหรับห้องเรียนในฝันสำหรับเด็กไทยค่ะ อาชีพคุณครูอาจารย์เป็นอาชีพที่อยากเป็นตั้งแต่ยังเด็กค่ะ  แม้ไม่มีโอกาสทำเอง แต่ก็เชื่อมั่นครูอาจารย์หลายท่านใน G2K ค่ะ เห็นศักยภาพและความเอาใจใส่ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบันทึก ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะ

มาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจ ทำให้ไรที่ห้องเรียนในฝัน จะเป็นห้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงได้ในสังคมไทย ลูกหลานเราจะได้ไม่ถูกหลอมละลายไปกับแนวคิดภายนอกที่ไม่ใช้วิถีของเรา สิ่งที่่ท่านทำได้จุดประกายให้กับครูไทย และ แม่พ่ออีกหลายคน ที่สำคัญห้องเรียนที่ต้องเป็นปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช่จะคาดหวังกับครูฝ่ายเดียว

 • เป็นห้อง..ที่น่าเรียน  น่ารู้  น่าดูและอบอุ่นยิ่งครับ

เรียนท่านอาจารย์Sila

 • ชื่นชมมากค่ะ คุณยายอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีดีแบบนี้จัง แต่เวลาช่างหายากจริงๆ คงต้องรอติดตามทางบันทึกของอาจารย์ต่อไปนะคะ
 • ขอบคุณมากมายที่แบ่งปันค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท