Jamlong Kalasin


ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ข้าราชการบำนาญ
อิสระ
Username
jamlong99
สมาชิกเลขที่
72254
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
  • - เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูจัตวา ที่โรงเรียนเทศบาล 1 เมื่อปี 2519
- ทำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย...
จบการศึกษา กศ.บ.(ประถมศึกษา) จาก มศว.มหาสารคาม
/ ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
/ กศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่)จาก มศว.ประสานมิตร -
ปัจจุบันปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
- ผลงานดีเด่นแยกได้ 3 ประเภท คือ
1. ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ - ปี 2536
ได้รับการยกย่องจากสนง.คุรุสภาอำเภอเมืองกาฬาฬสินธุ์
ว่าครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น - ปี 2541
ได้รับการยกย่องจาก นสพ.ไทอีสานว่าเป็น
ครูตัวอย่างที่น่ายกย่อง
2. ประเภทด้านการบริหาร ได้แก่ -ปี 2537
ได้รับการยกย่องจากสนง.คุรุสภาอำเภอเมืองกาฬาฬสินธุ์
ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายดีเด่น
-ปี 2538 ได้รับการยกย่องจากสนง.คุรุสภาจังหวัดกาฬาฬสินธุ์
ว่าเป็นหัวหน้างานดีเด่น
-ปี 2541 ได้รับการยกย่องจาก ศนจ.กาฬาฬสินธุ์ว่า
เป็นข้าราชการดีเด่น อันดับ 1 - ปี 2541
ได้รับการยกย่องจาก นสพ.อีสานโพสต์ว่าเป็น เพชรน้ำหนึ่ง
3. ประเภทด้านการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชน
ได้แก่ -ปี 2537 ได้รับการยกย่องจากสนง.คุรุสภาจังหวัดกาฬาฬสินธุ์ว่า
เป็นวิทยากรดีเด่น -ปี 2542
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"จากสนง.คุรุสภา
- ปี 2548 ได้รับการยกย่องจาก นสพ.เสียงภูพาน
ว่าเป็น คนดีศรีกาฬสินธุ์
- เคร่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท