เมื่อพิจารณาจากแนวคิดเรื่องปลาตะเพียน หรือ ปลาทู ที่ถูกตัดออกเป็น ๓ ท่อนแบ่งเป็น ท่อนหัว ท่อนกลาง และท่อนหาง สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไร

ท่อนหัว คือ เป้าหมาย

ท่อนกลาง คือ การลองปฏิบัติ / ความพยายามในหลากหลายวิธีเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ท่อนหาง คือ คลังความรู้ / พลังขับเคลื่อน

ซึ่งชาวพุทธพอจะวิเคราะห์ออกได้ดังนี้

ส่วนหัวคือ นิโรธ ได้แก่ความพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ปัญหาความทุกข์ของความเป็นคนและปัญหาความทุกข์ที่ปิดบังม่านนัยตาความหลุดพ้น

ท่อนกลาง คือ มรรควิธี ได้แก่ การลองปฏิบัติ / วิธีการของการปฏิบัติมีหลายหลายวิธี

ท่อนหาง คือ คลังพระไตรปิฎก / แนวคิดของผู้รู้ / ผลการปฏิบัติของผู้รู้

นั้นย่อมหมายความว่า ๑) เรามีเป้าหมาย และเป้าหมายที่ว่านี้คือสิ่งที่ผู้รู้จำนวนหนึ่งลองปฏิบัติและเห็นผลมาแล้ว ๒) จริตของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นต้องหาวิธีการหรือประยุึกตวิธีให้เหมาะสมกับจริต ๓) เก็บประสบการณ์ผ่านการลองผิดลองถูกเป็นบทเรียนทบทวนเพื่อพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่ควรจะเป็นให้ได้