เรามักพูดกันเสมอถึง คนดี คนมีศีลธรรม แล้วก็จะมีคำถามต่อมาเสมอว่าแล้วคนเช่นไรที่สังคมอย่างเราๆถือว่าใช้ได้ เขาบอกว่าอย่างน้อยควรมีคุณสมบัติ   'การรู้จัก 7 ประการ  คือ'

  1. รู้จัก เหตุ  คือรู้ธรรม  รู้หลัก
  2. รู้จักผล
  3. รู้จักตน : ฐานะ ภาวะ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และระดับคุณธรรมของตน
  4. รู้จักประมาณ:มีความพอดี
  5. รู้จักกาล: ตรงเวลา ทันเวลา เป็นเวลา พอเวลา เหมาะเวลา
  6. รู้จักสังคม
  7. รู้จักบุคคล

ท่านบอกว่าใครมีอย่างน้อย "7 รู้จัก' นี้เข้าข่ายคนดี คนมีศีลธรรมหรือ  มีธรรมของสัตบุรุษ  นั่นเองครับ....