Wizard15 สค.49 ช่วงเช้าที่ประชุมเตรียมนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจทีมงานคัดกรอง ทีมsurveyor ได้พูดคุยกันเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานในประเด็น "ความสุขในการทำงาน" ทำให้นึกถึงที่อาจารย์ประพนธ์เคยพูดถึงเสมอ ประกอบกับที่เคยอ่านหนังสือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และนึกถึงคนที่ทำงานอย่างมีความสุขที่ได้เคยสัมผัสพูดคุยด้วย และได้รับรู้พลังที่มีในตัวเขาเหล่านั้น

 Beating Heart     สิ่งแรกที่สำคัญคือศรัทธาที่เข้าใจในคุณค่าของงาน เมื่อทำงานได้ผลก็ยิ่งเป็นตัวช่วยเสริมให้เรามีพลัง  มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

          สิ่งสำคัญประการที่สองคือต้องมีความรู้และเข้าใจชัดเจนในงานที่ตนเองทำ ซึ่งเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง คือรู้งานดี นอกจากนั้นวิถีทางการฝึกฝนพัฒนาตนเองอีกอย่างหนึ่ง  คือการที่จะรู้จักได้รับความสุขจากการให้แก่ผู้อื่น ซึ่งอาจเริ่มด้วยการให้สิ่งของ  ให้ความเอื้อเฟื้อร่วมมือ ให้คำแนะนำความรู้ความเข้าใจ ให้ความเป็นกันเอง ให้กำลังกาย ให้กำลังใจในการทำงาน ตลอดจนให้โอกาสแก่เขาในการพัฒนาตนเองทนดูเขาได้ที่เขาทำไม่ได้อย่างใจเรา คนที่พยายามฝึกฝนตนเองในการทำงาน ถือว่าอยู่อย่างมีหลักใจ จะมีความสุขในการทำงาน และแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้

ทบทวนตัวเอง โดยถามตัวเองบ่อยๆว่าเกิดมาเพื่ออะไร ฝึกสติ เพื่อพลิกใจ จากคิดลบให้เป็นบวก ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ

รู้งานดี

        ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง

                                  มือสะอาด

                                               ไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์

 I Love You      ขอให้ผู้ อ่านทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะคะ