สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาผลิตบัณทิตมีคุณภาพเพื่อสังคมเป็นสุข


การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง และการถอดบทเรียน "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม"ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง คือ ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมแสดงประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่เน้นการบูรณาการสายรับใช้สังคม พัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการผลิตบัณทิตให้เป็นพลเมืองดี

 

 

 

 

 

 

        คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง และการถอดบทเรียน "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง คือ ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมแสดงประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่เน้นการบูรณาการสายรับใช้สังคม พัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการผลิตบัณทิตให้เป็นพลเมืองดี

 

    ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน ๖๖๔ คนจาก ๑๖๖ สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสนใจ เพื่อนำบทเรียนรู้จากเวทีนี้ไปปรับใช้ตามบริบทและภูมิสังคมของแต่ละแห่งต่อไป

 

 

   นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวถึงนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มีที่มาจากการเรียกร้องในช่วงหลังวิกฤติทางการเมืองและสังคมเมื่อปี  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานของชีวิตจริง การมีพื้นที่ยืนของนักวิชาการสายรับใช้สังคมในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนถึงความพยายามที่จะกำหนดนิยามใหม่ของ "การศึกษา" ในความหมายที่กว้างขึ้นเพื่อครอบคลุมถึง "การเรียนรู้ตลอดชีวิตและอยู่บนฐานวัฒนธรรม"

 

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบต่อแนวทางการผลักดันของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนสังคมมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม"..

 

   การจัดสัมมนาในวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงบทบาทและการปฏิรูประบบอุดมศึกษาให้มีความใกล้ชิดกับสังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา ด้วยการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมร่วมกันทำงานสร้างสรรค์งานวิชาการสายรับใช้สังคม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผลงานวิชาการสายรับใช้สังคมได้รับการยอมรับ ได้รับการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนได้รับการประเมินคุณภาพ คุณค่า เพื่อใช้เป็นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้..

 

 

  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม ทิศทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑" โดยเน้นย้ำว่า  " สังคมไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในวิกฤติความขัดแย้ง และความไม่เท่าเทียมกัน สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ต้องมีส่วน "ป้องกัน" และ "แก้ไข" วิกฤติการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้เท่าทันโลก และก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งปัญญา รู้จักและมั่นใจในตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ตลอดทั้งสามารถจุนเจือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ซึ่งในท้ายที่สุด เพื่อให้คนไทยโดยภาพรวมมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ..

 

   พร้อมกันนี้ การอุดมศึกษาของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เช่นกัน ซึ่งทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในอัตราเร็วที่สูงขึ้น ส่งผลถึงคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะการที่นักศึกษายุคใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย ทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมา การศึกษาแบบเก่าเน้นการเรียนรู้ตัวทฤษฎีมากกว่าการลงมือปฏิบัติ...

 

  .. สถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับตัว หันมาเสริมสร้างให้นิสิตนักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า โดยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

.. อาจารย์จึงต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนสังคม ย้ายห้องเรียนจากห้องสี่เหลี่ยมมาใช้ชุมชนเป็นพื้นที่การเรียน พื้นที่ปฏิบัติการจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project Based Learning)

 

.. การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน เป็น ผู้อำนวยการเรียนรู้ ชี้แนะแต่ไม่ครอบงำ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ของตน เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว คือเป็นทั้งวิธีการที่ทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็น และยังจะเป็นการฝึกฝนให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายสังคม รู้จักให้ และเผื่อแผ่ออกไปรับใช้สังคมพร้อมๆ กัน..

 

 .. การปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จในยุคสังคมความรู้จึงต้องดึงเอาวงวิชาการเข้าไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ให้อุดมศึกษานำไปทำงานแนบแน่นกับสังคม ไม่ใช่ห่างเหินสังคมอย่างที่ผ่านมา เป็นการเอาวิชาการ การเรียนรู้ การสร้างความรู้ และการใช้ความรู้ไปสู่ชีวิตจริงของสังคม ในขณะเดียวกัน อุดมศึกษาก็จะอาศัยภาคชีวิตจริงมาพัฒนาตนเองด้วย..

 

 .. การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถทำงานวิชาการแนบแน่นกับภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นชีวิตจริงของสังคม มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นการเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรม และปรับโครงสร้างการจัดการมารองรับ

 

.. การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เห็นแนวทางปฏิบัติ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์เพียงลำพัง โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถเริ่มทำได้ทันที ไม่ต้องรอการสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจากทั้งหมดนี้ จึงหวังว่าวิชาการสายรับใช้สังคมก็จะพัฒนาเป็นฐานใหญ่ของการศึกษาในภาคอุดมศึกษาของไทยต่อไป.."

 

 

    ในช่วงครึ่งหลังของงานสัมมนานี้ ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๔ ห้องย่อย ..

 

ห้องที่ ๑ ห้องผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า มหาวิทยาลัยทั้ง ๖ แห่งต้องปรับระบบการบริหารจัดการเช่นใดจึงจะรองรับการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบใหม่ 

 

 

ห้องที่ ๒ อาจารย์ผู้สอนกับบทบาทของผู้สนับสนุนการเรียนรู้ เน้นการปรับบทบาทของผู้สอนจากการเป็น Lecturer มาเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชน การจัดวงวิพากษ์ และการหนุมเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการทำโครงงานด้วยจิตอาสาต่อสังคม

 

 

ห้องที่ ๓ นักศึกษากับการเรียนรู้ในชุมชน..มีการปรับพฤติกรรมต่อชุมชนในทางที่ดีขึ้นอย่างไร..

 

 

ห้องที่ ๔ ชาวบ้านคิดอย่างไรเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคม

 

 

  สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ จากงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะต่อยอดพัฒนาสืบสานต่อไป คือ..

 

.. องค์ความรู้ในเรื่องวิชาการรับใช้สังคม และเกิดการยกระดับความรู้ เกิดมุมมองใหม่ในการปรับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้(CoP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

.. แนวคิดและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องวิชาการสายรับใช้สังคม ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

 

.. เครือข่ายการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยสายรับใช้สังคม

 

 

 

 

  ในส่วนของการถอดบทเรียนที่น่าสนใจจากเวทีนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำมาเล่าสรุปเป็นลำดับต่อไป..

หมายเลขบันทึก: 448028เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2011 18:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2013 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (32)

สวัสดีครับ พี่ใหญ่

เป็นบันทึกทางการศึกษา ที่น่าสนใจมาก ๆ เลยนะครับ

การเรียนรู้ 4 ห้องย่อย น่าสนใจมาก ๆ นะครับ

อนาคตต่อไปนี้..คำว่า บัณฑิต เป็นคำที่มีศักยภาพเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างแท้จริง เลยนะครับ

ชื่นชม...ระบบการศึกษาในมุมมองของ อ.สุเมธ อ.วิจารณ์

และขอให้วิกฤตทางการศึกษาหมดไปจากสังคมโดยเร็ววันนะครับ

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ

ขอชื่นชมกิจกรรมดีๆค่ะ

Ico48 น้องแสงแห่งความดี

ขอบคุณแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..พี่ใหญ่จะได้ถ่ายทอดบทเรียนดีๆในแต่ละห้องมาเล่าให้ทราบค่ะ..

Ico48 น้องศน.ลำดวน

ขอบคุณแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาที่เน้นแต่วิชาการในห้องเรียน มาผสมผสานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม..ย่อมก่อให้เกิดคุณภาพในการดำเนินชีวิตอย่างทั่วถึงนะคะ..

              

อยากให้ แนวการศึกษาศตวรรษใหม่ ช่วยเมืองไทยสู่ความยั่งยืน ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่

สวัสดีค่ะ

การสอนให้คนเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะ

ตราบใดที่คนเรายังขาดคุณธรรมและจิตสำนึก


 • เข้ามาศึกษาในฐานะที่ตนเองเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาค่ะ ทำให้ได้ข้อมูลว่าการจัดการอุดมศึกษามีแนวคิดใน "การบริหารจัดการระบบการศึกษาที่เน้นการบูรณาการสายรับใช้สังคม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้หรือปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในการผลิตบัณทิตให้เป็นพลเมืองดี" และแนวคิดของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ชี้ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานของชีวิตจริง ตามนิยามใหม่ของ "การศึกษา" ในความหมายที่กว้างขึ้นเพื่อครอบคลุมถึง "การเรียนรู้ตลอดชีวิตและอยู่บนฐานวัฒนธรรม"   
 • ดิฉันมีประสบการณ์ในชุมชนชนบทมาแลกเปลี่ยน คือ ในช่วงปี 2541-2543 ดิฉัน (ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ สถาบันราชภัฏอุบลฯ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Action Research : PAR) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์การบูรณาการภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครูประจำการ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และภารกิจด้านการวิจัยเข้าด้วยกัน และตอบโจทย์การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสภาพจริงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครูประจำการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้ "โครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ"
 • "โครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ" มีหลักการสำคัญประการหนึ่งว่า ให้ครอบครัวจัดประสบการณ์ให้กับบุตรหลานที่กำลังเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 2 คู่ขนานไปกับประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ในทุกๆ หน่วย ตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์ที่เรียน "หน่วยผักผลไม้ให้คุณค่า" ในแต่ละวันเด็กๆ จะนำผลผลิตจากครอบครัว เช่น มะละกอ  บวบ ถั่ว ฟัก แตงไทย ส้มโอ ฯลฯ ไปแสดงและเล่าให้เพื่อนๆ ฟังที่หน้าชั้นว่า ผลผลิตนั้นคืออะไร ใครเป็นคนปลูก ตัวเองได้ช่วยผู้ปกครองดูแลให้ได้ผลผลิตนั้นอย่างไร และจะนำพืชผักนั้นไปประกอบอาหารอะไรได้บ้าง ผักผลไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไร (ถ้าใครพูดเองไม่ได้ครูก็จะใช้คำถามนำ) ซึ่งเด็กๆ จะชอบมาก ในวันศุกร์เด็กก็จะนำ "สารโครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ" ไปมอบให้ผู้ปกครอง สารแต่ละฉบับจะมี คอลัมน์หลักคือ คอลัมน์ "บอกกล่าว" ซึ่งจะชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่า ในสัปดาห์นั้นๆ เด็กได้เรียนรู้อะไร และมีคอลัมน์ "กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการเด็กโดยครอบครัว" ซึ่งจะเสนอแนะให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากโรงเรียน เช่น ในหน่วยดังกล่าว ก็ให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานปลูก ดูแลบำรุงรักษา และพูดคุยเกี่ยวกับผักผลไม้นั้น แล้วเก็บไปประกอบอาหารด้วยกัน เสร็จแล้วก็ช่วยกันบันทึกการจัดกิจกรรมพร้อมภาพประกอบในเล่ม แล้วเด็กก็จะนำไปส่งครูในวันจันทร์ ผู้ปกครองชอบใจมาก บอกว่าทำให้ได้กลับมาอ่านเขียนเรียนรู้ไปพร้อมกับบุตรหลาน ก่อนนั้นไม่เคยอ่านหนังสือเลย ไม่รู้ว่าครูสอนอะไรให้บุตรหลานของตน นอกจากนั้นกิจกรรมนี้ยังทำให้ได้สายสัมพันธ์ในครอบครัว ก่อนหน้านั้นพอตกเย็นก็เข้านอน แต่ตอนนี้ต้องเล่านิทานให้บุตรหลานฟัง หรือบุตรหลานเล่านิทานจากที่ได้ดูในวีดิทัศน์ที่โรงเรียนให้ผู้ปกครองฟัง (ดิฉันได้บันทึกรายการ TV เป็นวีดิทัศน์ด้วยตนเองทั้งประเภทนิทาน การละเล่นเด็กไทย เพลง ฯลฯ ให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วย)
 • หลังจากที่ดิฉันได้ดำเนินโครงการที่โรงเรียน ผู้ปกครองที่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก และอย่างเสียไม่ได้ ปรับเปลี่ยนมาเป็นกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่วันประชุมผู้ปกครอง เพื่อบอกให้รู้ว่าพวกตนคาดหวังอะไรกับทางโรงเรียน และจะสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษาอย่างไร หลังจากนั้นก็เข้าไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกอย่าง เช่น ช่วยสร้างเล้าไก่ สนับสนุนทั้งเงิน วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้เกิดจากความศรัทธาในตัวครูที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อพัฒนาบุตรหลานของตน จนมีพัฒนาการด้าน "การเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี" อย่างเห็นได้ชัด
 • ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ จากสกว. ได้ไปติตามงานวิจัยที่ลงชุมชนของรภ.อุบลฯ และแสดงความผิดหวังว่ารภ.อุบลฯ เป็นแห่งแรกที่สกว.ไปให้การสนับสนุน แต่ไปติดตามหลายครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหว (ช่วงนั้นกลุ่มผู้รับผิดชอบไม่ถนัดงานวิจัยแต่ก็รับไว้ทำเองโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ไปมีส่วนร่วม) เมื่อดิฉันรู้เข้าก็อยากกู้หน้าให้สถาบัน จึงขออนุญาตไปเล่าเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ตนได้ทำ ซึ่งได้รับความสนใจมาก ดร.อมรวิชช์บอกให้ทำโครงการเพื่อขยายผลไปยังท้องที่อื่นแล้วจะให้งบประมาณสนับสนุน พอดีว่าดิฉันจะต้องเดินทางไปเรียน Ph.D (Part Time) ที่ Perth, Western Australia จึงไม่ได้รับปากค่ะ
 • สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

  มาชมกิจกรรมค่ะ

  การเรียนรู้ ต้องมีอยู่ตลอดชีวิตจริงๆค่ะ

  อ่าน คิด วิเคราะห์ และติดตามด้วยความสนใจมากๆคะ

  สวัสดีครับพีใหญ่

  ต้องช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาไทยนะครับ

  ยิ่งมีการประชุมกลุ่มย่อย

  และมีอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

  น่าจะมีข้อเสนอดี ๆ ในการพัฒนานะครับ

  • พี่ใหญ่ตามมาอ่าน
  • งานยุ่งมาก
  • แต่ชอบงานนี้มาก
  • "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม"ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง คือ ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันอาศรมศิลป์

  -สวัสดีครับ

  -แวะมาเยี่ยม/สบายดีนะครับ..

  -เห็นด้วยกับ "การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน เป็น ผู้อำนวยการเรียนรู้ ชี้แนะแต่ไม่ครอบงำ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ของตน เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว คือเป็นทั้งวิธีการที่ทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็น และยังจะเป็นการฝึกฝนให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายสังคม รู้จักให้ และเผื่อแผ่ออกไปรับใช้สังคมพร้อมๆ กัน"

  -ขอบคุณครับ

  แวะมาสวัสดีค่ะ

  สบายดีนะคะ

  เป็นประโยชน์มากมากครับ

  Ico48 น้องPoo

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..เป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในแนวนี้อย่างเป็นรุปธรรมและต่อเนื่องค่ะ..

  Ico48 น้อง krugui

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..หากร่วมการปลุกจิตสำนึกเพื่อการให้แก่สังคมตั้งแต่ในขั้นเยาวชนอย่างทั่วถึง ย่อมเป็นที่หวังได้ว่าคุณภาพของบัณฑิตย่อมงอกงามในแนวของคุณธรรมควบคู่กับความรู้นะคะ..

  Ico48 น้องผศ.วิไล แพงศรี

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครูประจำการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้ "โครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ" ที่สร้างเสริมฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน และยังได้ยังทำให้ได้สายสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งชักจูงให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่วันประชุมผู้ปกครอง เพื่อบอกให้รู้ว่าพวกตนคาดหวังอะไรกับทางโรงเรียน และจะสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษาอย่างไร หลังจากนั้นก็เข้าไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกอย่าง..นับเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีมากค่ะ..

  Ico48 น้องณัฐรดา

  ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านเรื่องเล่าจากงานสัมมนาครั้งนี้ และเห็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างเสริมจิตสำนึกในการให้ต่อสังคมในระบบการศึกษา เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดต่อไปค่ะ

  Ico48 น้องกระดังงา นาวาสินธุ์

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..การปฏิรูปการศึกษาในแนวใหม่ดังกล่าว จะช่วยลด ละ การเอาตัวรอดเฉพาะตนของบุคคล มาสู่การแบ่งปันเพื่อความสุขของสังคมมากขึ้นเป็นลำดับค่ะ..

  Ico48 น้องทิมดาบ

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..จากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยบนเวทีนี้ ได้แนวคิดที่น่าสนใจของการเสร้างกระบวนการเข้าถึงนักศึกษา อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาจิตวิญาณของความเป็นครู เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองดีต่อไป..

  Ico48 น้องดร.ขจิต

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยนำร่องหลายแห่ง จะเชื่อมกับภาคสังคม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่แยกส่วนกับโลกแห่งความเป็นจริง กระบวนการสร้างการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ จึงประกอบด้วยทั้งทักษะวิธีคิดและภาคทฤษฏี อีกทั้งได้มีโอกาสลงพื้นที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

  Ico48    น้องTum Laksana Rodtrakul Ico48    น้องหนุ่ม กร

  Ico48    せんせい

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..ตัวอย่างหนึ่งของการบอกเล่าประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของนิสิตคุณภาพของสังคม คือการสร้างกระบวนการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายๆด้าน หลากหลายมิติ บูรณาการศาสตร์ต่างๆมารวมกัน สร้างกระบวนการคิดให้วิพากษ์ตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเอง ทั้งเพื่อการสร้างงานด้วยตนเอง และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุขค่ะ

   Ico48 คุณเพชรน้ำหนึ่ง

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..อีกตัวอย่างหนึ่ง ระบบการสอนในมหาวิทยาลัยจะสอนให้นิสิตรู้จักคิดแบบเปรียบเทียบ ระหว่างระบบกระแสหลักกับระบบกระแสทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของกระแสวัฒนธรรม กระแสการเกษตร กระแสสังคม กระแสนิเวศวิทยา ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิด ก่อนจะไปตอบหรือแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน..

  Ico48 น้องศน.ลำดวน

  ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมทักทายอีกรอบหนึ่ง..พี่ใหญ่สุขกายสบายใจสบายดีค่ะ..ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะ

   

  Ico48 อาจารย์หมอ JJ

  ขอบคุณมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางเช่นนี้..บทเรียนหนึ่งจากประสบการณ์ที่นำมา ลปรร.คือ มหาวิทยาลัยจะบูรณาการทั้งพันธกิจและศาสตร์ โดยรื้อกำแพงกั้นมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะ กับนอกมหาวิทยาลัย..และพยามลดกำแพงองค์กร..การทำงานจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ให้เชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน ในลักษณะใยแมงมุมให้มากที่สุด..มีระบบหลักและระบบสนับสนุนรวมทั้งเครือข่ายภาคี และการเชื่อมฐานข้อมูลจากพื้นที่ระดับตำบล..เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด..

  • สวัสดีค่ะ พี่ใหญ่
  • ชอบใจประโยคนี้ค่ะ
   .. การปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จในยุคสังคมความรู้จึงต้องดึงเอาวงวิชาการเข้าไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ให้อุดมศึกษานำไปทำงานแนบแน่นกับสังคม ไม่ใช่ห่างเหินสังคมอย่างที่ผ่านมา เป็นการเอาวิชาการ การเรียนรู้ การสร้างความรู้ และการใช้ความรู้ไปสู่ชีวิตจริงของสังคม ในขณะเดียวกัน อุดมศึกษาก็จะอาศัยภาคชีวิตจริงมาพัฒนาตนเองด้วย..
  • สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน  ต่างคนต่างอยู่
   ขาดการวางแผน  ขาดความเป็นเอกภาพ  แวดวงอุดมศึกษากลายเป็นเชิงพาณิชย์
   ขาดจิตวิญญาณของการให้ ?  นี่คืออุปสรรค์ในการพัฒนา
  • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่ให้ความหวังค่ะ

  Ico48 น้องครูธรรมทิพย์

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  ..จากเวทีนี้เช่นกันที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมว่า การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับทักษะและทัศนคติเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคลและสังคมไปพร้อมๆกัน โดยการเรียนรู้ทั้ง ๔ ด้าน คือ

   ..พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

   ..วิธีคิดในระบบคิดที่ไตร่ตรอง และเข้าใจระบบความสัมพันธ์อย่างแม่นยำและชัดเจน

   ..จิตสำนึก ที่ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง มีศรัทธาต่อการก่อประโยชน์ในทุกระดับ

   ..สติปัญญาที่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงและสร้างสมดุลในชีวิต ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  ขอสนับสนุน "วิชาการสายรับใช้สังคม" อย่างยิ่งครับ

  มหาวิทยาลัยควรทำงานโดยเน้นที่ "คุณค่า" มากกว่า "มูลค่า"

  ขอบคุณพี่ใหญ่ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมผลักดัน "สิ่งดีงาม" ให้เกิดขึ้นในสังคมอุดมศึกษาครับ

  ขอบคุณมากครับ

  Ico48 น้องอ.นุ Ico48    คุณบ้านเรียนสมดุลชีวิต รังสิตคลอง 7

   Ico48    ตุณSahabatMu

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  ในมหาวิทยาลัยนำร่องอย่างที่ม.ธรรมศาสตร์ สร้างวิชาพลเมืองดี เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ในวิชานี้ นักศึกษาเป็นประธานในการเรียนรู้ อาจารย์เป็นเพียงผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวระนาบ มีเสรีภาพในการเลือกปัญหาที่อยากแก้ไข เลือกโครงงานทางสังคมที่อยากทำด้วยตนเอง ที่จะเกิดการเรียนรู้จากการทำงานในกลุ่มย่อย การนำเสนอโครงงาน และการเรียนรู้ในห้องเรียน จึงเป็นการเรียนรู้ในแบบ Problem-Based Learning และ Project - Based Learning โดยนักศึกษาจะลงไปสัมผัสกับชุมชนในพื้นที่ เข้าใจปัญหาที่ส่วนหนึ่งตนเองอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง รู้จักแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดด้วยตนเอง เกิดจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีอย่างแท้จริง

                        ***  ขอชื่นชมกิจกรรมที่ช่วยรังสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  ***
                                       

   
                                           
                                              

  Ico48 น้องK.Pually

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  บทเรียนในเรื่องนี้จาก ม.มหิดล สะท้อนการมุ่งเน้นการปรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตได้ดีงาม มีความสุข และอยู่กับสังคม และธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ขณะเดียวกันยังสามารถนำความรู้หรือเครื่องมือที่ได้จากวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ไปช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม

                      คิดถึงมากมายนะคะ

  ขอบพระคุณพี่ใหญ่ที่ได้เก็บประเด็นสำคัญมาแบ่งปันเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น เป็นความหวังของสังคมและประเทศชาติค่ะ

  ประทับใจคำพูดของอาจารย์วิจารณ์

  ...

  .. การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เห็นแนวทางปฏิบัติ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์เพียงลำพัง โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถเริ่มทำได้ทันที ไม่ต้องรอการสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจากทั้งหมดนี้ จึงหวังว่าวิชาการสายรับใช้สังคมก็จะพัฒนาเป็นฐานใหญ่ของการศึกษาในภาคอุดมศึกษาของไทยต่อไป.."

   

  Ico48 น้องกานดา

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..พร้อมมาส่งความคิดถึงกันด้วยภาพดอกไม้และแมลงสวยงาม ขอให้สุขสดชื่นทุกวันเวลานะคะ

  Ico48 น้องนุช คุณนายดอกเตอร์

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  คุณหมอวิจารณ์ท่านมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อฝึกความเป็นมนุษย์ ในการเห็นใจผู้อื่น การแบ่งปันและรับผิดชอบต่อสังคมมากๆค่ะ

  สวัสดีครับ

  แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงครับ

  เป็นความพยายามที่มีคุณค่ามากครับ เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟัง แต่ดีตรงที่มีบันทึกจาดเวทีมาถ่ายทอดให้ฟัง ขอบคุณมากครับ

  • เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากค่ะ จุดประกายและเป็นความหวังของการพัฒนาวงการศึกษาในอนาคตค่ะ
  • เชื่อว่าหากนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนไปลงมือปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ค่ะ
  • จะรอติดตามอ่านการถอดบทเรียนของพี่นงนาทค่ะ
  Ico48

  สวัสดีครับ

  แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงครับ

  เป็นความพยายามที่มีคุณค่ามากครับ เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟัง แต่ดีตรงที่มีบันทึกจาดเวทีมาถ่ายทอดให้ฟัง ขอบคุณมากครับ

  http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts/448028

   

  ..............................................................................................................

                           คุณหนานเกียรติคนดีเป็นที่รัก

                           เธอมาทักทายไม่คลายความคิดถึง

                           พี่ไม่ทันเข้าไปตอบถ้อยข้อยคำนึง

                           เหตุใดจึงด่วนจากไปไม่ร่ำลา

  ..............................................................................................................

  หนานเกียรติ
  Ico64
   
  ในวันครบรอบ ๔ ขวบ "เฌวา" พ่อตัดสินใจเดินทางไปทำงานเป็นพันกิโล เฌวาคงเข้าใจว่างานของพ่อน่าจะมีความหมายกว่าการอยู่ร่วมฉลองวันเกิดของลูก สุขสันต์วันเกิดนะลูก พ่อขอให้ลูกเป็นคนดี ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ยากให้ผู้ยากลำเค็ญ เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาในเส้นทางหลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงบีฑา

   ............................................................................................................

   

                           พี่ตามไปอ่านอนุทินถึงถิ่นเธอ

                           ได้พบเจอความนัยที่ไขขาน

                           ลิขิตเขียนสั่งรักทุกถ้อยความ

                           เปรียบดั่งปานดวงใจมอบเฌวา

   

                       

  Ico48 น้องSila Phu-Chaya Ico48    น้องUsablelabs

  ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  พี่ใหญ่ได้ขึ้นบันทึก ถ่ายทอดบทเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องเหล่านี้แล้วค่ะ..โปรดติดตามอ่านได้ที่ :

  http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts/449065

  สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

  • น้องยังงงเรื่องคุณหนานเกียรติค่ะพี่ใหญ่ขา ช่วยชี้แจงทีเถอะค่ะ

  Ico48 น้องมนัสดา

  *ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

  *น้องหนานเกียรติ มีแต่คุณงามความดีไว้ให้พวกเรารำลึกถึงตลอดไป..กัลยาณมิตรมากมายได้เขียนบันทึกและส่งข้อความไว้อาลัยอย่างท่วมท้นค่ะ

  ท่านพระมหาวินับ

  กราบนมัสการค่ะ เป็นสิริมงคลสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้เจ้าค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท