ความเห็น


Ico48 น้องPoo

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..เป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในแนวนี้อย่างเป็นรุปธรรมและต่อเนื่องค่ะ..

Ico48 น้อง krugui

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..หากร่วมการปลุกจิตสำนึกเพื่อการให้แก่สังคมตั้งแต่ในขั้นเยาวชนอย่างทั่วถึง ย่อมเป็นที่หวังได้ว่าคุณภาพของบัณฑิตย่อมงอกงามในแนวของคุณธรรมควบคู่กับความรู้นะคะ..

Ico48 น้องผศ.วิไล แพงศรี

ขอบคุณมากค่ะสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครูประจำการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้ "โครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ" ที่สร้างเสริมฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน และยังได้ยังทำให้ได้สายสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งชักจูงให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่วันประชุมผู้ปกครอง เพื่อบอกให้รู้ว่าพวกตนคาดหวังอะไรกับทางโรงเรียน และจะสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการศึกษาอย่างไร หลังจากนั้นก็เข้าไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนทุกอย่าง..นับเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีมากค่ะ..

Ico48 น้องณัฐรดา

ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านเรื่องเล่าจากงานสัมมนาครั้งนี้ และเห็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างเสริมจิตสำนึกในการให้ต่อสังคมในระบบการศึกษา เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดต่อไปค่ะ

Ico48 น้องกระดังงา นาวาสินธุ์

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..การปฏิรูปการศึกษาในแนวใหม่ดังกล่าว จะช่วยลด ละ การเอาตัวรอดเฉพาะตนของบุคคล มาสู่การแบ่งปันเพื่อความสุขของสังคมมากขึ้นเป็นลำดับค่ะ..

Ico48 น้องทิมดาบ

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..จากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยบนเวทีนี้ ได้แนวคิดที่น่าสนใจของการเสร้างกระบวนการเข้าถึงนักศึกษา อันเป็นการวางรากฐานการพัฒนาจิตวิญาณของความเป็นครู เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองดีต่อไป..

Ico48 น้องดร.ขจิต

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยนำร่องหลายแห่ง จะเชื่อมกับภาคสังคม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่แยกส่วนกับโลกแห่งความเป็นจริง กระบวนการสร้างการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ จึงประกอบด้วยทั้งทักษะวิธีคิดและภาคทฤษฏี อีกทั้งได้มีโอกาสลงพื้นที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

Ico48    น้องTum Laksana Rodtrakul Ico48    น้องหนุ่ม กร

Ico48    せんせい

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..ตัวอย่างหนึ่งของการบอกเล่าประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของนิสิตคุณภาพของสังคม คือการสร้างกระบวนการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายๆด้าน หลากหลายมิติ บูรณาการศาสตร์ต่างๆมารวมกัน สร้างกระบวนการคิดให้วิพากษ์ตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตัดสินใจเลือกอนาคตของตนเอง ทั้งเพื่อการสร้างงานด้วยตนเอง และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุขค่ะ

 Ico48 คุณเพชรน้ำหนึ่ง

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..อีกตัวอย่างหนึ่ง ระบบการสอนในมหาวิทยาลัยจะสอนให้นิสิตรู้จักคิดแบบเปรียบเทียบ ระหว่างระบบกระแสหลักกับระบบกระแสทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของกระแสวัฒนธรรม กระแสการเกษตร กระแสสังคม กระแสนิเวศวิทยา ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิด ก่อนจะไปตอบหรือแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน..

Ico48 น้องศน.ลำดวน

ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมทักทายอีกรอบหนึ่ง..พี่ใหญ่สุขกายสบายใจสบายดีค่ะ..ขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี