ความเห็น


Ico48 น้องครูธรรมทิพย์

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจแทน สกอ. มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง ๖ แห่ง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบัณฑิตคุณภาพเพื่อความสุขของสังคม เช่นนี้..

..จากเวทีนี้เช่นกันที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมว่า การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับทักษะและทัศนคติเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของบุคคลและสังคมไปพร้อมๆกัน โดยการเรียนรู้ทั้ง ๔ ด้าน คือ

 ..พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

 ..วิธีคิดในระบบคิดที่ไตร่ตรอง และเข้าใจระบบความสัมพันธ์อย่างแม่นยำและชัดเจน

 ..จิตสำนึก ที่ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง มีศรัทธาต่อการก่อประโยชน์ในทุกระดับ

 ..สติปัญญาที่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงและสร้างสมดุลในชีวิต ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี