เพิ่งกลับมาจากการไปสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษที่จังหวัดนครนายก กลับเข้ามารายงานตัวพร้อมกับ มาเขียนเรื่องที่ติดค้างไว้ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วย(Disagreeing) ว่าควรพูดว่าอย่างไร  

  การไม่เห็นด้วย( Disagreeing) มีตัวอย่างดังนี้

  

  It’s really expensive to fly to Paris.

   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  No, it isn’t. It ‘s really cheap.</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  Women are much tidier than men.</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  That ‘s not right. Some men are incredibly tidy.</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  It’s always better to travel alone.</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  That’s not always true. Sometimes it can be really boring.</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  การแสดงความไม่เห็นอย่างสุภาพ ( Disagreeing politely)</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  เราอาจพูดตรงๆไปว่า No,  หรือ That ‘s not true.  เราอาจพูดว่า I’m not so sure หรือ Are you quite sure( about that)?</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  การไม่เห็นด้วยบางส่วน(Disagreeing partly) เราอาจพูดว่า</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  I take your point, but….  หรือ</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  I see you point, but …..</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>

  ตัวอย่างเช่น 

 

  Cheap food means that everyone can afford to eat well.

   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  I take your point, but what about the long-term effects on the environment?</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  ในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยอย่างมาก( Disagreeing strongly) เราอาจพูดดังต่อไปนี้ แต่ใช้ในสถานการณ์ที่เราและผู้ที่เราพูดอยู่ด้วยรู้จักกันดีถ้าใช้กับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักจะกลายเป็นว่าเราหยาบคายหรือไม่สุภาพ</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  I’m so fat.              Nonsense! You ‘re not fat at all.</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">  It’s all your fault!     No  way! It was nothing to do with me.</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>

    The journal shouldn’t take more than an hour. 

 

 

  You can’t be serious! It’s at least two hours.

         พอจะพูดเพื่อแสดงว่าเราไม่เห็นด้วยได้นะครับ การแสดงความคิดเห็นถ้าเราพูดด้วยน้ำเสียงและความปรารถนาดี ผู้สนทนาจะรู้สึกดี อย่าพยายามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งว่าฉันต้องถูกเสมอ  อย่าใส่อารมณ์ที่โกรธและเถียงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชนะ พยายามเถียงด้วยหลักเหตุผล โบราณว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท เอามาใช้บ้างก็ดีครับ มีคนกล่าวว่าไว้ว่าถ้าเรามีอารมณ์โกรธ ความมีเหตุมีผลจะหายไป จริงหรือเปล่าครับใครมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกบ้างนะครับ      

Smiley Choir

 ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English