เมือก่อนใช้ Code HTML  Check Box กับ Radio Box แต่มันธรรมดาเกินไป

จาก Code มันจะคลิกที่ตัวหนังสือไม่ได้

<input type=radio name=normal_radio value=1> Radio Button 1
<input type=radio name=normal_radio value=2> Radio Button 2

และ

<input type=checkbox name=normal_check value=1>Check Box 1
<input type=checkbox name=normal_check value=2>Check Box 2

 

ลองแบบนี้ดู

<input type=radio name=normal_radio value=1 id=rad1><label for=rad1>Radio Button 1</label>
<input type=radio name=normal_radio value=2 id=rad2><label for=rad2>Radio Button 2</label>
และ
<input type=checkbox name=normal_check value=1 id=chk1><label for=chk1>Check Box 1</label>
<input type=checkbox name=normal_check value=2 id=chk2><label for=chk2>Check Box 2</label>

 

ทีนี้ก็ได้ Check Box กับ Radio Box ดีกว่าเดิมแล้ว 

 

Ref : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&month=12-2005&date=26&group=1&blog=1