ตามที่ได้เคยนำต้นฉบับ ประเด็นความเห็นของสี่องค์กรวิชาชีพต่อร่างกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขทั้งสองฉบับมาลงบันทึกไว้ที่บันทึก บันทึกนี้เป็น “ใบ้” ครับ วันนี้ผมได้รับบทความที่เป็นความเห็นแย้งต่อประเด็นดังกล่าว โดยคุณสงครามชัย ลีทองดี ([email protected]) [email protected]ำเสนอไว้ ในหลาย ๆ ที่ ข้อมูลที่ผมได้รับนี้เป็นฉบับเต็มที่ผมได้รับมาทาง E-Mail จากคนที่เข้ามาอ่านบันทึกที่ผมเขียนไว้ เมื่ออ่านดูแล้วก็เห็นว่าเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่น่าจะได้นำมาเป็นแบบอย่าง ซึ่งสังคมปัญญาควรจะใช้วิธีการเยี่ยงนี้ในการแสดงความเห็นเพื่อแย้งก็ดี เห็นด้วยก็ดีในเชิงวิชาการ ดังนี้ครับ

ความนำ
     ผู้เขียนเพิ่งได้มีโอกาสได้อ่านข้อพิจารณาของ 4 องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งประกอบด้วย แพทยสภา, สภาการพยาบาล, สภาเภสัชกรรม และ ทันตแพทยสภา ต่อร่างพ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความเห็นไป ความเห็นโดยสรุปของทั้ง 4 องค์กรวิชาชีพดังกล่าว คือ ไม่ควรมีกฎหมายวิชาชีพดังกล่าว และไม่ควรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ พ.ร.บ. กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ด้วยความเคารพต่อความเห็นขององค์กรวิชาชีพทั้งสี่องค์กร ในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ในทางสาธารณสุขศาสตร์ และปัจจุบันเป็นทำงานวิชาการด้านนี้ จึงอยากจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเอง นอกเหนือจากที่ทางสมาคมหมออนามัยได้ชี้แจงออกมาแล้ว เพื่อเป็นข้อคิดเห็นทางวิชาการ อันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากสี่องค์กรวิชาชีพ
     ความเห็นโดยสรุปของสี่องค์กรวิชาชีพได้สรุปเป็นประเด็นไว้แล้วอย่างชัดเจนว่า 1) การสาธารณสุขและการสาธารณสุขไม่เป็นวิชาชีพ 2) ไม่มีความจำเป็นมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุข 3) ร่างกฎหมายวิชาชีพทั้งสองฉบับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขขอให้เสนอความเห็นมีบทบัญญัติที่ก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวิชาชีพอื่น 4) มีระเบียบ กฎเกณฑ์ทางราชการที่ให้อำนาจบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ซึ่งรายละเอียด หากท่านที่ยังไม่ได้อ่าน จะมีรายละเอียดในหนังสือจากแพทยสภา ที่ พส.014/109 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ได้ส่งความเห็นในนามองค์กรวิชาชีพทั้งสี่องค์กร ซึ่งหากจะได้อ่านรายละเอียดเสียก่อนจะเป็นประโยชน์มาก ก่อนที่จะกล่าวความเห็นในประเด็นสาระที่ทาง 4 องค์กรวิชาชีพได้ให้ความเห็นมาแล้วนั้น ผมขอให้ข้อมูลเพื่อประกอบความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน ดังนี้

          1. การที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งร่างกฎหมายวิชาชีพทั้งสองฉบับ (ร่างพ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...) ไปให้องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นได้พิจารณานั้น เป็นไปตามระบบในการพิจารณาร่างกฎหมาย ด้วยเหตุที่ว่า องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีกฎหมายรับรอง ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่ แพทยสภา, สภาการพยาบาล, สภาเภสัชกรรม และ ทันตแพทยสภาผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพที่กล่าวนี้ อาจจะได้รับผลกระทบหากกฎหมายวิชาชีพด้านสาธารณสุขทั้งสองร่าง หรือร่างใดร่างหนึ่งมีผลบังคับใช้ขึ้นมา หากจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การที่จะให้มีองค์กรด้านวิชาชีพใหม่เพิ่มขึ้นในสาขาด้านสุขภาพนี้ มีความจำเป็นที่ต้องสอบถามความเห็นองค์กรวิชาชีพที่มีอยู่เดิมเสียก่อน อันนี้เป็นหลักทั่วไปในระบบวิชาชีพ

          2. ในความเป็นจริงหากจะว่าไปแล้ว องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ 4 องค์กรเท่านั้น ยังมี 2 องค์กรได้แก่ สภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ส. 2547 และ พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ตามลำดับอีก แต่เท่าที่ปรากฎผมไม่เห็นความเห็นจากอีก องค์กรวิชาชีพนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้สอบถามไปหรือไม่ ซึ่งสมควรที่จะมีโอกาสได้รับฟังความเห็นของอีกสององค์กรที่กล่าวมาแล้วประกอบด้วย เพื่อไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและได้รับความเห็นอย่างรอบด้าน

          3. ประเด็นความเห็นที่องค์กรวิชาชีพทั้งสี่องค์กรซึ่งผมขอเรียกง่ายๆว่า “สี่องค์กรวิชาชีพ” ได้ตอบมาทางกระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นประเด็นความเห็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องรับฟังและนำมาพิจารณาประกอบว่าสมควรจะนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไปหรือไม่ หรือจะระงับการนำเสนอร่างกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

     เมื่อเข้าใจหลักการที่ผมกล่าวมาแล้วนี้ หลายท่านที่สงสัยในกระบวนการคงจะเข้าใจ และไม่เป็นที่สงสัยว่า “สี่องค์กรวิชาชีพ” เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งสองที่เรากำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างไร จะได้ไม่ไปกล่าวหาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อไป และ หากมีความเห็นแย้งกับความเห็นของสี่องค์กรดังกล่าว กลุ่มผู้เสนอกฎหมายก็สมควรที่จะชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจ หรือพัฒนาเป็นประเด็นทางวิชาการเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

     ความเห็นของผู้เขียนที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการเสนอทั้งความเห็นด้วยและความเห็นแย้งต่อประเด็นต่างๆ ที่ สี่องค์กรวิชาชีพ ได้เสนอดังที่ปรากฎและได้เผยแพร่ออกมา เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจะให้ความเห็นตามประเด็นต่างๆที่มีการพิจารณา ซึ่งขอเรียกว่าประเด็นหลัก ดังนี้
          - ประเด็นหลักที่หนึ่ง พิจารณาว่าการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุขเป็นวิชาชีพหรือไม่
          - ประเด็นหลักที่สอง พิจารณาว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข ออกมาบังคับใช้หรือไม่
          - ประเด็นหลักที่สาม พิจารณาว่าร่างกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข มีการก้าวล่วงกฎหมายวิชาชีพที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่
          - ประเด็นหลักที่สี่ การปฏิบัติงานของกลุ่มผู้เสนอร่างกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข ในกระทรวงสาธารณสุข

อ่านในประเด็นต่าง ๆ จาก link ด้านล่างนี้ครับ
ปล.
บทความนี้เขียนโดยคุณสงครามชัย ลีทองดี ( [email protected] )

[email protected]ชาชีพ

ความเห็นแย้งต่อประเด็น “ความเห็นของสี่องค์กรวิชาชีพ”

ประเด็นหลักที่หนึ่ง ตอนที่ 1  และ ตอนที่ 2
ประเด็นพิจารณาว่าการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุขเป็นวิชาชีพหรือไม่

ประเด็นหลักที่สอง
พิจารณาว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข ออกมาบังคับใช้หรือไม่

ประเด็นหลักที่สาม
พิจารณาว่าร่างกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข มีการก้าวล่วงกฎหมายวิชาชีพที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ประเด็นหลักที่สี่ ตอนที่ 1  และ ตอนที่ 2
การปฏิบัติงานของกลุ่มผู้เสนอร่างกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือ การสาธารณสุข ในกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอของผู้เขียน
เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน