ตัวอย่างเช่น

การสำรวจความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ๓  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ตัวแปรที่ศึกษาตามชื่อเรื่องนี้คือ  ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   ส่วนข้อความว่า  นักเรียนชั้น ป.๑ - ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเรากล่าวไว้อย่างละเอียดในรายงานในบทที่ว่าด้วยวิธีดำเนินการวิจัย

ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ๓ (ที่วัดจากการตอบแบบสอบถาม)  เป็นข้อเท็จจริงอย่างกว้างๆ

ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร   ก็เป็นข้อเท็จจริง  แต่แคบลง  หรือมีความเป็นเฉพาะมากขึ้น

ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.๑ - ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๔๙   ก็เป็นข้อเท็จจริง  และยิ่งมีความเป็นเฉพาะมากขึ้นไปอีก

ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.๑ -๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กำลังเรียนอยู่ในวันจันทร์ที่ ๘ เดือนมกราคม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ก็เป็นข้อเท็จจริง  และยิ่งมีความเป็นเฉพาะมากขึ้นไปอีก !

ข้อเท็จจริงที่เข้าใกล้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงมากที่สุดก็คือ  ชื่อสุดท้าย  แต่มันยาวเกินความจำเป็นของชื่อเรื่อง  ความจำเป็นของชื่อเรื่องก็คือ มันทำหน้าที่สรุปของเรื่องโดยรวม  โดยกล่าวถึงตัวแปร  และหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร(ถ้ามี)เป็นสำคัญ  นอกนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของเรื่องวิธีดำเนินการวิจัย(Method)

ดังนั้น  เราจึงเลือกเอาข้อความที่สั้นที่สุดที่ระบุตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้น(ถ้ามี)   และได้ความหมายพอๆกับชื่อที่ยาวที่สุด  นอกนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของเรื่องวิธีดำเนินการวิจัย  จะเหมาะกว่า  ซึ่งชื่อเรื่องที่ควรจะเป็นก็คือ  ความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.๑ - ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร   หรือจะเพิ่มคำว่า   การสำรวจ....  เข้าไปข้างหน้าด้วยก็ได้   นอกนั้นให้เป็นหน้าที่ของเรื่องวิธีดำเนินการวิจัย