สรุปย่องานวิจัย และเรื่องอื่นที่สนใจ

Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้               เป็นองค์กรที่ซึ่งคน กลุ่มคน และองค์กร มรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่บุคคลทุกระดับขององค์กรต้องการอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่เป็นกระบวนการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีการริเริ่มสร้างสรรค์             ความหมาย องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization) เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้สร้างองค์ความรู้เพื่อ  เพิ่มพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การ             ระดับการเรียนรู้ บุคคลเรียนรู้              ทีมเรียนรู้           การเรียนรู้ข้ามสายงาน             องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องภายใน                        องค์การเรียนรู้ภาวะแท้จริงภายนอก          องค์การเรียนรู้อนาคตและโอกาสธุรกิจ                         องค์การนำความรูไปปฎิบัติให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ ศาสตร์ทั้ง 5 ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning  Organization) 1.                  การใฝ่ใจพัฒนาตน ( Personal  Mastery) ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล สร้างสรรค์ผลที่มุ่งหวัง และสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.                  โมเดลความคิด  ( Mental  Models) ทำให้เกิดความกระจ่างใจกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยไปแล้ว 3.                  จินตทัศน์ร่วม ( Shared  Vision) ช่วยกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงภายแรงใจกระทำให้เกิดขึ้น 4.                  การสร้างภูมิรู้ทีม ( Team  Learning) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม

5.                  การคิดเชิงระบบ ( Systems  Thinking) วิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง

ชื่อเรื่อง          :  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ                                          โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัย                :  นางมัณฑนา  สุพรรณไพบูล    สรุปย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.   ศึกษาปัจจัยสัมพันธ์กับวินัย 5 ประการพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านลักษณะส่วนบุคคล และด้านลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ 2.   ศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์กับวินัย 5 ประการพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านลักษณะส่วนบุคคล และด้านลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ 3.   ศึกษาตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการมีวินัย 5 ประการพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านลักษณะส่วนบุคคล และด้านลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพ จากประชากรทั้งสิ้น 2,535 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ฯ 5 แห่ง จำนวน 335 คน โดยวิธีสุ่มแบบลำดับขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบวัดวินัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น ผลที่ได้จากการวิจัย 1.   ปัจจัยสัมพันธ์กับวินัย 5 ประการพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านลักษณะส่วนบุคคล และด้านลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร 2.   ปัจจัยที่ดีที่สุดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนการมีวินัย 5 ประการพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านลักษณะส่วนบุคคล และด้านลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/suratp

คำสำคัญ (Tags)#พูลเขตร์กิจ#48071798#นายสุรัตน์

หมายเลขบันทึก: 42481, เขียน: 04 Aug 2006 @ 11:25 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)