วันนี้  สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่  จัดประชุมผู้รับผิดชอบเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  โดยเชิญผอ. ชัยยุทธ  กมลศิริสกุล  ผอ.กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 2 จาก ก.พ.ร.  มาเป็นวิทยากร  ในพิธีเปิดงานตอนเช้า ได้ให้ข้อคิดแก่ที่ประชุมว่า  แต่ละหน่วยงานให้ช่วยเสนอเรื่องการลดขั้นตอนที่หน่วยทำอยู่และประสบความสำเร็จ  ขอให้นำมาเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันและกันฟัง  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดระบบสนับสนุนและรางวัลตอบแทนให้  โดยกำหนดจัดเวทีดังกล่าวในอีก 3 เดือนข้างหน้า  จะทำให้แต่ละหน่วยงานเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น