Joanne
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม

Joanne


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
jonaka1
สมาชิกเลขที่
2807
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

บประวัติส่วนตัวและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม

Jongrak Hong-ngam

ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ติดต่อ 089 9449686

อีเมล์ jonaka1@kku.ac.th

Line ID :jonaka11

Facebook: Jongrak Hong-ngam

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/ที่ทำงาน

บ้าน167 หมู่ 16 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ที่ทำงาน 123 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

ประวัติการศึกษา

Ø ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ø ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Ø ปริญญาเอกด้าน เศรษฐศาสตร์ทุนมนุษย์ (Ph.D. in Economics, NIDA)

งานบริหาร

Ø ปี พ.ศ. 2541-2544 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

Ø ปี พ.ศ. 2545-2548 ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ

Ø ปี พ.ศ. 2553 - 2555 ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัการ

Ø ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ และประธานโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

พัฒนาองค์การการสร้างทีมงาน การเขียนแผนธุรกิจ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ผลงานวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

1) อนงค์นุช เทียนทอง ,ศิวาพร ฟองทอง และ จงรักษ์ หงษ์งาม. ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น. 2541 . วารสารวิจัย มข. ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน 2542

2) จงรักษ์ หงษ์งาม และ ชื่นจิตร อังค์วราวงศ์. ความสำคัญและปัญหาพานิชย์นาวีไทย. วารสารศึกษาศาตร์ 2542

3) อนงค์นุช เทียนทอง, จงรักษ์ หงษ์งาม และ ทวีศักดิ์ อัครางกูร. ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. 2544

4) Jongrak Hong-ngam. 2012. Effects of Cognitive and Non-cognitive Skills on Earnings Outcomes: A Case Study of Khonkaen Province of Thailand. NIDA Economics Review. 6 (2): 22.

5) Jongrak Hong-ngam. The Non-Cognitive Skills on Male-Female Wages Differentials An Empirical Investigation of the Maung District, Khon Kaen, Thailand . Pensee Journal (ISSN: 0031-4773) Vol. 76, Issue. 5.

6) ศศิธร เห็นงาม และจงรักษ์ หงษ์งาม. ปัจจัยด้านทักษะใดที่ส่งผลต่อรายได้ของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม. 2557. ISSN2350-9864

7) ปวีณา ประเสริฐศรี และ จงรักษ์ หงษ์งาม. การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม. 2557. ISSN2350-9864

8) ศศิธร เห็นงาม และจงรักษ์ หงษ์งาม. ปัจจัยด้านทักษะใดที่ส่งผลต่อรายได้ของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม. 2557. ISSN2350-9864

9) ปวีณาประเสริฐศรี และ จงรักษ์ หงษ์งาม. การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพกรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม. 2557. ISSN2350-9864

งานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ

1) Jongrak Hong-ngam. Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Earnings : A Case Study of Muang District Khonkaen Province of Thailand. 5th International Conference On the “Regional Innovation and Cooperation in Asia”2010. Japan.

2) Jongrak Hong-ngam. Non-cognitive Skills and Male-Female Wage Differentials. 7th International Conference On the “Regional Innovation and Cooperation in Asia”2012 Busan , Korea.

3) ณิชา ทองบ่อ และ จงรักษ์ หงษ์งาม . การศึกษาการเปรียบเทียบทุนมนุษย์ของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต กรณีศึกษา : องค์กรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2557 . ISBN 978-616-223-416-3.

4) Jongrak Hong-ngam. Human Capital of Logistics Worker . Journal of Economic Integration. SIBR 2015 OSAKA 2-3 July 2015. Osaka, Japan

5) Rungnapa Klangyotee1 and Jongrak Hong-ngam*. Determinant of Happiness in Spouse. SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research OSAKA 7-8 July 2016. Osaka, Japan

งานวิจัยที่รอการตีพิมพ์

1)Jongrak Hong-ngam and Rukmani Gounder. Labour Market Outcomes in Thailand: Empirical Results for the Northeastern Province. Journal of Economic Integration. Date of Submitted: February 25, 2015

2)การประเมินช่องว่างสมรรถนะ กรณีศึกษา บริษัททางด้านเกษตรอุตสาหกรรม

Submitted 8 June 2015

3)Jongrak Hong-ngam. Human Capital of Logistics Worker. Journal of Economic Integration. Date of Submitted: February 17, 2015

4)Rungnapa Klangyotee1 and Jongrak Hong-ngam*. Determinant of Happiness in Spouse. SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research OSAKA 7-8 July 2016. Osaka, Japan

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี