กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในมข.  เดือนสิงหาคม  จะมีความเข้มข้นขึ้น  คือ  วันที่ 3 ส.ค. เป็นการระดมทีม KM จากเลขานุการคณะ  วันที่ 11 ส.ค.  เป็นเรื่องของศูนย์วิจัย  วันที่ 21 ส.ค.  เป็นทีมส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และวันที่  25  ส.ค.  เป็นทีม จ.วิเคราะห์/นักวิชาการศึกษา  ฯลฯ  และจะรวมพลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 5 ก.ย. วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้แต่ละได้เล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ (หรือไม่ประสบความสำเร็จ)  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา  ตลอดจนการวางกิจกรรมในเดือนต่อไป  ในการนี้ต้องอาศัยทีมงานจากท่าน JJ  และทีมงานจากคณะหน่วยงานอีกมาก  นับเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรม KM ได้อีกทางหนึ่ง