เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาโมเดลพื้นฐานในการทำส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้แบบพลวัต โดยใช้ภาษา XML และภาษา JAVA

วัตถุประสงค์   เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลพื้นฐานในการทำส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้แบบพลวัต

ประโยชน์   1. ได้โมเดลของส่วนเชื่อมต่อ ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้แยกออกจากโปรแกรมหลักและพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น  โดยใช้ภาษากลาง คือ XML

2. สามาถนำโมเดลพื้นฐานประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมได้

ขอบเขตการศึกษา   ออกแบบและพัฒนาส่วนเชื่อมต่อโดยครอบคลุม ของ GUI