เรียนรู้จากการปฏิบัติ "ภาวะผู้นำ" เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำสามารถสร้างได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร แต่หมายถึงทุกคนที่ริเริ่มสิ่งที่ไม่เคยทำหรือวิธีที่ไม่เคยใช้ การกระทำที่มีความรอบคอบ กล้าเสี่ยง มีความสามารถในการปรับการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อ...วลัยลักษณ์ของเรา
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภาวะผู้นำ” ณ เรือนพักรับรองริมน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมถึง 30 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้บริหารและพนักงานและที่สำคัญยังได้รับความกรุณาและได้รับโอกาสที่ดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

    ภาพ: วิทยากรและทีมงานและเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อม

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากประสบการณ์ ความสำเร็จจากเรื่องเล่า Storytelling “ผลงานการกระทำที่ภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติและสะท้อนว่าได้แสดงภาวะผู้นำเพื่อสู่วิสัยทัศน์ของ มวล.” ที่แสดงถึงพฤติกรรม วิธีคิด ของชาววลัยลักษณ์ที่มีภาวะผู้นำอยู่ในตัว ที่ริเริ่มสิ่งที่ไม่เคยทำหรือวิธีที่ไม่เคยใช้ การกระทำที่มีความรอบคอบ กล้าเสี่ยง มีความสามารถในการปรับการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อ...วลัยลักษณ์ของเรา ทำให้เราเข้าใจว่าผู้นไม่ใช้เพียงหัวหน้างานหรือผู้บริหาร แต่กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เราเกิดความงอกงามด้านความคิดว่าผู้นำคือทุกคนที่คิดริเริ่มดูแลคนทำงานให้ Happy ยกย่อง ชื่นชม ให้เกียรติผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน

ภาพ: บรรยากาศการเล่าเรื่องและสถาที่สบายๆ เป็นกันเอง

คุณลักษณะที่ดีของผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีดังนี้
1. เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบที่ดีในด้านต่างๆ ของผู้อื่น
2. มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายชัดเจนและสร้างนวัตกรรม
3. มีทักษะเชิงบวก สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
4. มีความสามารถในการบริหารงาน
5. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
6. มีการวางแผน วิเคราะห์งาน มอบหมายงานและติดตามงาน
7. มีความรู้ มีประสบการณ์ในงานที่ทำ ใฝ่เรียนรู้และสามารถนำเอามาใช้ในการพัฒนางาน
8. มีมนุษยสัมพันธ์และมีการสื่อสารที่ดี
9. การมีความสามารถในการสร้างทีมงาน
10. มีความรับผิดชอบ
11. ให้ความสำคัญกับคนทุกคนและทุกงานอย่างจริงใจ
12. รักองค์กร
13. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การที่จะเสริมสร้างให้ประชาคมชาววลัยลักษณ์มีภาวะผู้นำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นเสนอแนวทาง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ภาวะผู้นำ” ในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีภาวะผู้นำ โดยมีหน่วยพัฒนาองค์กรเป็นทีงานสนับสนุน
2. สนับสนุนการก่อตัวของ “CoPs” กลุ่มผู้สนใจในเรื่องคล้ายๆ กันให้มากขึ้น
3. สร้างโอกาส เวทีให้ทุกคนได้แสดงความเป็นผู้นำ
4. จัดค่ายโรงเรียนผู้นำ เพื่อให้พนักงานมี “ภาวะผู้นำ” ในตัวเองคิดและทำอย่างเป็นผู้นำ โดยจัดรูปแบบการอบรม สัมมนา Workshop โดยจัดต่อเนื่อง
5. ค้นหาต้นแบบภาวะผู้นำ (Role Model) ในหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างระบบการยอมรับนับถือ Cheer up ให้พนักงานแสดงการมีภาวะผู้นำ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าทุกคนมีภาวะผู้นำอยู่ในตัวเอง และทราบแนวทางการสร้างให้พนักงานมีภาวะผู้นำเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากเรื่องเล่าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี เกิดมิตรภาพ ความสัมพันธ์ รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น

กิจกรรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ทิ้งท้ายแง่คิด มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวชี้ขาด...ภาวะผู้นำเพื่ออะไรไว้
เพื่อ .......*พัฒนา เปลี่ยนแปลง
......................*ฝ่าวิกฤติ
.................................*ก่อตั้ง สถาปนาวัฒนธรรมองค์กร
...............................................*สร้างความยั่งยืน
.............................................................*การเรียนรู้ต่อเนื่อง_LO

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้น ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนให้พนักงานมีภาวะผู้นำเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ โดยเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ภาวะผู้นำสามารถสร้างได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร แต่หมายถึงทุกคนที่ริเริ่มสิ่งที่ไม่เคยทำหรือวิธีที่ไม่เคยใช้ การกระทำที่มีความรอบคอบ กล้าเสี่ยง มีความสามารถในการปรับการปฏิบัติสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อ...วลัยลักษณ์ของเรา

Thumb_dsc00039%257e2
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
ยอดมากเลย ใช้วิธีช่วยกันทำงานเป็นทีมพัฒนาองค์กร และการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ภาวะผู้นำ” และเล่าให้กันได้รู้ ดีมากๆค่ะ เชิญแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ บล้อก การพัฒนาองค์การ ที่ http://gotoknow.org/blog/dt10 นะคะ
ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.19.211.1
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณพี่ใบบุญที่ติดตามและชื่นชม ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างสรรค์ แบ่งปันเรียนรู้จากการปฏิบัติในครั้งต่อไปคะ
เขียนเมื่อ 

ผู้บริหาร...........อำนาจ (ไม่ยั่งยืน)

ผู้นำ.............บารมี (ยืนยาว)

ผู้นำคือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตามด้วยความภาคภูมิใจ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.19.211.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใบบุญที่แนะนำ ได้เข้าไปอ่านเรื่อง หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ท่านผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พี่ใบบุญเขียนใน Blog ซึ่งเป็นประโยชน์การต่อยอดความคิดและมองรอบด้านมากยิ่งขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องภาวะผู้นำครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของพนักงานจากการปฏิบัติจริงจาก Tacit Knowledge ที่มีอยู่ ยกระดับ สนับสนุนโดยการยกย่องส่วนที่ดี และน่าชื่นชมของแต่ละคน พร้อมกับคนอื่นได้เรียนรู้แนวทางที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นเทคนิก วิธี ที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้