หน้าแนะนำ : เวทีเครือข่ายศึกษาศาสตร์มหิดลเพื่อการพัฒนา


บล๊อกนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสนทนา ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเครือขายศิษย์เก่าสาขาต่างๆ ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเป็นเวทีวิชาการทางด้านศึกษาศาสตร์ ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการการกีฬา และการจัดการการศึกษา เพื่อชี้นำการพัฒนาสังคมและการสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปสังคมไทย การสร้างสังคมเพื่อสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม การพัฒนาคุณภาพประชากรและพลเมืองสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางเลือก การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของภาคประชาสังคม การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาขนาดเล็ก การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสะท้อนทรรศนะเพื่อเคลื่อนไหววาระการพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ต่อประเด็นความจำเป็นร่วมกันของสังคม

Educationdepartment 

                              สำนักงานภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๒ ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ตลอดการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบัน ได้ดำเนินภารกิจต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครบวาระ ๔๐ ปีในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

Room-resourcesmanagement3

หลักสูตรที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน โดยภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบทบาทต่อการสร้างนักวิชาการและนักพัฒนาในขั้นสูงระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ๔ สาขา จบออกไปมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในหลายสาขาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งระดับนานาชาติ คือ...

 •  สาขาประชากรศึกษา   ดำเนินการหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาประชากรศึกษา และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา
 •  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา   ดำเนินการหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 •  สาขาการจัดการการกีฬา   ดำเนินการหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
 •  สาขาการจัดการการศึกษา   Master Degree Programme in  Educational Management (International Programme) 

Dialogueresearchethical 

Educationaldevelopmentworkshop

                        การประชุมพัฒนาภาควิชา ประจำปี ๒๕๕๓ ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล 

  กองบรรณาธิการ คณะผู้ร่วมกันดูแลชั่วคราว และติดต่อประสานงาน 

ร่วมกันดูแลโดยเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาเอกและปริญญาโท ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : สาขาประชากรศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาการจัดการการกีฬา และ Master Degree Programme in  Educational Management (International Programme) กองบรรณาธิการ (ชั่วคราว) :  พล.ท.หญิง ดร.สุรภี  เหมวนิช  สาขาประชากรศึกษา ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธรรม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดร.เสริมศรี  โสภิกุล สาขาประชากรศึกษา ดร.ปรารภ แก้ววิเศษ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผศ.ดร.วิรัตน์  คำศรีจันทร์  สาขาประชากรศึกษา  รศ.ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ สาขาประชากรศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน :  จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  ดิเรก หมานมานะ  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา 

 สำนักงานประสานงาน  ...........................................................ภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
                                                                                               คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                                                               ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
                                                                                               จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

                                                                         ผู้ประสานงาน : ดร.เสริมศรี  โสภิกุล
                                                                                                รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
                                                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์
                                                                                นักศึกษา : ธีรนงค์ สกุลศรี
                                                                                                จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 
                                                                                                ดิเรก หมานมานะ  
                                                                                                นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา 

หมายเลขบันทึก: 373070เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2010 18:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (18)

สวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์

เนทล่มไปหลายวันค่ะ เลยเพิ่งได้กลับมาเยี่ยมอาจารย์

ขอบคุณมากค่ะที่ส่งข่าวเรื่องหนังสือ

ประทับใจกับดอกไม้ที่อาจารย์ส่งให้ค่ะ ประทับใจแทนอาจารย์ด้วยค่ะ ที่เพื่อนเซอร์ไพรส์ด้วยความประทับใจดีๆอย่างนี้

หวังว่าอาจารย์จะสุขภาพแข็งแรง เพื่อลุยงานอย่างสนุกสนานนะคะ

                    

                   
                   
 
   เวิร์คช็อประดมทำวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย   :

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรณโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท จากทุกสาขาของภาควิชาศึกษาศาสตร์ ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการวิจัยเพื่อระดมทำวิจัยพัฒนาการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้หัวข้อการวิจัยและทีมวิจัยสหวิทยาการ ๑๒ หัวข้อ ครอบคลุมหลายมิติ เช่น
 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้วิธีวิทยาการวิจัยในห้องเรียนเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ในสังคมไทย
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้การศึกษาทางเลือก
 • องค์ความรู้และปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาทางเลือก
 • การพัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบต่อสังคมของงานวิจัยและงานวิชาการด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์
 • การเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชนผ่านกระบวนการปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้การดำเนินงานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างบูรณาการ
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาสภาวการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีด้านกีฬาให้เหมาะสมของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาระดับความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนานักศึกษาอย่างบูรณาการ
 • การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการกีฬา
 • การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาอำเภอพุทธมณฑล
 • การพัฒนาแนวดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนระดับอำเภอ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นพื้นที่สาธิตด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ชุดการวิจัยและเครือข่ายระดมทำวิจัยดังกล่าว จะระดมทำวิจัยในประเด็นสำคัญของสังคมไทยและมุ่งผสมผสานให้ครอบคลุมมิติต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นโดยดำเนินการบนพื้นที่ชุมชนเดียวกันอย่างบูรณาการ ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยในระยะแรกจะนำไปสู่การตีพิมพ์เอกสารความรู้เคลื่อนไหวสังคม พัฒนาข้อเสนอแนะและผลักดันแนวนโยบายเพื่อสาธารณะ โดยจัดเวทีประชุมวิชาการประจำปีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

สวัสดีครับท่านอาจารย์ แวะมาแล้วครับ ได้รู้จักนักศึกษาทั้งสองท่านคือคุณ จตุพร และคุณ ดิเรก คนข้างบ้านผมครับ คงได้มีโอกาสปรึกษาเรื่องประชากรครัฐ

สวัสดีครับคุณณัฐรดาครับ

 • สำหรับเวทีนี้ ขอต้อนรับคุณณัฐรดาและขอแนะนำคุณณัฐรดา ในฐานะสมาชิกของชาวมหิดลนะครับ
 • คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ เป็นคุณแม่ของนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นวิทยากร คนเขียนรูปแนวพฤษศาสตร์ วิทยาการและนักเขียนเผยแพร่การทำงานฝีมือและเขียนรูปสำหรับผู้สนใจทั่วไป เธอมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือหนังสือซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์สิปประภา ชื่อหนังสือ ดอกไม้....วาดง่ายแต่เนี๊ยบ

                     

                     

                       

 • เลยได้ทราบข้อมูลจากหนังสือไปด้วยว่า เธอเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน โดยเรียนวาดสีน้ำแนว Botanical Art จากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้นั่นเอง
 • รู้จักมากขึ้น ติดตามผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเธอได้จากบล๊อก โอเคเนชั่น เครือข่ายชุมชนของบล๊อกคุณสุทธิชัย หยุ่น ดอกไม้จากปลายพู่กัน : การวาดภาพแนวพฤกษศาสตร์ [คลิ๊กที่นี่ ] และในบล๊อก gotoknow [คลิ๊กที่นี่ครับ]
 • คุณณัฐรดาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ยังคงเป็นนักศึกษาและทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมอย่างแข็งขัน มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากมายครับ

สวัสดีครับท่านวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--ครับ

 • การเข้ามาทักทายเสวนาของลุงวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--ทำให้ผมประทับใจและตื่นเต้นมากเลยละครับ
 • ได้ความบันดาลใจและเกิดจิตใหญ่มากขึ้น หูตากว้างขึ้นมาโดยพลัน
 • เห็นความเป็นมหาวิทยาลัยที่กว้างขึ้นและเห็นความสาธารณะของเป็นสังคมที่เราต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • สำหรับชาวมหิดลแล้ว ขอแนะนำว่าลุง วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--[คลิ๊กเข้าไปติดต่ามอ่านและชมผลงานได้ที่นี่ครับ] เป็นครูและกัลยาณมิตรเพื่อชุมชนเรียนรู้ของชาวมหิดลได้ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการทำงานในแนวจิตอาสา ของหน่วยบริการสุขภาพ การทำงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน และการก่อตั้งสภาผู้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างขององค์กร ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยมหิดลเคยคิดกันมากว่า ๒ ทศวรรษในการก่อตั้งองค์กรและสภาบุคลากรสายสนับสนุน
 • เชิญอาจารย์เอกและคุณดิเรกเข้ามาคุยในนี้บ้างนะครับ

สวัสดีค่ะ

มาอ่านเพื่อเรียนรู้ความเคลื่อนไหวค่ะ  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

สวัสดีครับคุณครูคิมครับ

 • สำหรับคุณครูคิม[คลิ๊กเข้าไปรู้จักและติดตามงานได้ที่นี่ครับ]  ผมก็ขอต้อนรับและขอแนะนำเพื่อให้เห็นเครือข่ายกัลยาณมิตรทางวิชาการสำหรับพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของกระแสหลักและในทางเลือกใหม่ๆของสังคมนะครับ
 • คุณครูคิมเป็นครูของเด็กๆที่โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดพิษณุโลก (ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าของคุณเอก : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา ของคณะสังคมฯด้วยหรือเปล่านะครับ) เป็นครูที่ทุ่มเทกับการสอน และพัฒนาวิธีการสอนโดยมุ่งให้เด็กๆได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดในทุกด้าน โดยเฉพาะมุ่งบูรณาการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่เด็กๆผ่านการเรียนรู้หลายวิธี
 • ในทรรศนะผม โดยเฉพาะเมื่อสนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากรและงาน Human Resource Development นั้น คุณครูคิมมีแนวการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและการสร้างประสบการณ์ตรงทางการปฏิบัติที่น่าสนใจมาก โดยมักหาโอกาสทั้งวันหยุด นอกเวลา และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่เด็กๆ ออกไปทำงานที่เชื่อมโยงกับสังคมกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวาง มีเครือข่ายจิตอาสาไปเชื่อมโยงและทำส่ิงสร้างสรรค์ต่างๆด้วยกันหลากหลายและทำให้เด็กๆในชนบทได้ประสบการณ์ทางสังคมเพื่องอกงามและเติบโตขึ้นอย่างดีที่สุด
 • คุณครูคิม จัดว่าเป็นครูและนักวิชาการพัฒนาการเรียนรู้แนวประชาสังคมด้วย เน้นพัฒนาพลังการใช้ศักยภาพ สติปัญญา พลังของมนุษย์ พลังของปัจเจกและวิธีรวมตัวทำงานด้วยกันด้วยจิตสาธารณะในวิถีวัฒนธรรมใหม่ๆ เลยอยากแนะนำให้ได้รู้จักอาจารย์และนักวิชาการรุ่นใหม่ๆของเรามากเลยครับ คือ อาจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ และอาจารย์ ดร.สุมาลี นาคประดา ทั้งสองท่านนี้เป็นทีมของโปรแกรมหลักสูตรการ Educational Management (nternational Programme) [คลิ๊กเข้าไปรู้จักหลักสูตรและนักศึกษาของเราได้ที่นี่ครับ]
 • อาจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ นั้นจบปริญญาเอกจากอังกฤษทางด้าน Anthropology and Social Science in Health เป็นอาจารย์และกรรมการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย เป็นรุ่นน้องของคุณครูคิมและเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวการทำงานที่เน้นการพัฒนาด้านในของมนุษย์
 • อาจารย์ ดร.สุมาลี นาคประดา เป็นผู้ได้รับทุนพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จบปริญญาเอกด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อาจารย์กลับมาเป็นครูของโรงเรียนนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงมาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัจจุบันอาจารย์กำลังทำวิจัยด้านการศึกษาที่สำคัญอยู่ ๒-๓ เรื่องคือการศึกษาการจัดหลักสูตรการศึกษานานาชาติของสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย กำลังพัฒนาวิธีวิจัยเพื่อการปฏิรูปการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ ๒ เครือข่าย เครือข่ายหนึ่งคือ การพัฒนาการวิจัยในห้องเรียนซึ่งพัฒนาเครือข่ายกับเครือข่ายครูจากสถานศึกษาในพื้นที่เขตการศึกษา เขต ๒ จังหวัดนครปฐม และอีกเครือข่ายหนึ่งคือ การพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเชื่อมโยงกันของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน กับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • ทั้งสองท่านนี้แนวการทำงานคล้ายกับคุณครูคิมมากเลยนะครับ เชิญแลกเปลี่ยนสนทนา หรือนำเอาผลงานวิชาการมาแบ่งปันกันตามอัธยาศัยครับ

   นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นใหม่ของสาขาประชากรศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓   

                    

                   

                   

นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นใหม่ สาขาประชากรศึกษา และรุ่นพี่กับคณาจารย์ ไปร่วมพบปะสร้างความเป็นครอบครัวประชากรศึกษา ที่บ้านดาหลา อัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เป็นรุ่นที่ยังคงมีความหลากหลายของสหวิทยาการ ทั้งมาจากสาขาเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ วิศวกร สถาปัตกรรม บริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วมหิดล ที่บ้านศึกษาศาสตร์ของเรานะครับ.(ขอขอบคุณภาพจากฝีมือคุณเอก : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร และภาพวาดการ์ตูน : ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ วาดมอบให้แก่น้องๆ ป.เอกรุ่นใหม่)

มารายงานตัวครับอาจารย์...

                               ตัวอย่างกิจกรรม

มีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นที่นี่นะครับ...

แล้วจะมารายงานความเคลื่อนไหวอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องครับผม...

 

เวทีศึกษาและพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของภาควิชาศึกษาศาสตร์

 • ขอแนะนำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจนะครับ
 • กิจกรรมที่เห็นจากภาพนี้ เป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก ทั้งจากภาควิชาศึกษาศาสตร์และสาขาอื่นๆทั้งในและนอกคณะสัคงมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเวทีเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการวิจัยในขั้นสูงด้วยความสนใจ เช่น การศึกษาโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติและข้อมูลขั้นสูง การศึกษาวิธีวิทยาการวิจัย เป็นกิจกรรมวิชาการที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
 • อาจารย์ที่เป็นแหล่งวิทยาการหลักคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา
 • รวมทั้งขอแนะนำคุณดิเรก ที่เข้ามาร่วมสนทนาและนำข้อมูลมาเผยแพร่ช่วยกันนะครับ
 • คุณดิเรกเป็นวิศวกรและเคยทำงานในวิชาชีพวิศวกร ภาคเอกชน ได้ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์จากการทำงานมาระยะหนึ่งแล้วก็มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหิดล ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ของเรานี่เอง ในอนาคตเชื่อว่าจะเป็นผู้นำการพัฒนาในอีกแนวหนึ่งที่สามารถวางแผน ปฏิบัติการ กำกับและบริหารทั้งระดับมหภาคและจุลภาคได้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐาน มิติการพัฒนาสังคมและปัจจัยความเป็นมนุษย์
 • อยากชมคนรุ่นใหม่ว่าเก่งและมีอนาคตใหม่ๆดีครับ

สวัสดีค่ะ

อาจารย์ขาขออภัยค่ะ หากเคยให้ข้อมูลที่ทำให้ไขว้เขวค่ะ

ลูกสาวเรียนอยู่จุฬาค่ะ (แพทย์)

แต่ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ที่กรุณาแนะนำในฐานะสมาชิก ขอเป็นสมาชิกในฐานะผู้เคยเข้ารับการอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลได้ไหมคะ

สวัสดีครับคุณณัฐรดาครับ

 • ต้องขออภัยครับ ผมจำปนกันไปเองจริงๆด้วยครับ
 • การนำเอาประสบการณ์จากการอบรมไปขยายผลทำงานได้อย่างต่อเนื่องจริงๆอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของคณะวิทย์ฯไปด้วยมากเลยนะครับ
 • หนังสือเล่มใหม่ของคุณณัฐรดาสวยและมีลูกเล่นต่างออกไปจากเล่มแรกมากเลยนะครับ
 • การจัดอาร์ตเวิร์คเหมาะสมกับความเป็นหนังสือทางด้านศิลปะมากทีเดียวครับ
 • การเขียน การรณรงค์ประเด็นที่ผู้เขียนให้ความสนใจ และการให้ความรอบรู้ต่างๆของคุณณัฐรดา ก็เยี่ยมมากจริงๆครับ
 • เป็นวิธีเขียนหนังสือและทำสื่อเพื่อให้การศึกษาเรียนรู้แก่สาธารณะที่น่าชื่นชมมากครับ

มาสวัสดีอาจารย์วันหยุดค่ะ

อ.ณัฐพัชรแจ้งข่าวไปค่ะว่าได้รับหนังสือจาก อาจารย์แล้ว มาขอบคุณค่ะ

และขอบพระคุณค่ะสำหรับคำวิจารณ์ค่ะ

เรื่องอาร์ตเวิร์ค ต้องขอบคุณทีมงานครูอุ๋ยค่ะ (แก้มตุ่ยกลับไปค่ะ )

สวัสดีครับคุณณัฐรดาครับ

 • วันนี้น้องๆและพรรคพวกไปนั่งติดฝนอยู่ที่ห้องผมครับ ผมเห็นอาจารย์ณัฐพัชร์เธอเลียบๆเคียงๆชมหนังสือของคุณณัฐรดาหลายรอบ เลยขออนุญาตมอบให้หนึ่งเล่ม
 • อาจารย์ณัฐพัชร์เธอชอบเรื่องศิลปะและเป็นแฟนคลับงานของคุณณัฐรดาอยู่ด้วยน่ะครับ
 • พอให้แล้วก็เลยแกะออกมานั่งดูและนั่งคุยกัน เป็นที่เพลิดเพลินครับ
มัฆวาฬ สุวรรณเรือง

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ครับผมส่งการบ้านแล้วนะครับ

 • สวัสดีครับอาจารย์ ดร.มัฆวานครับ
 • นี่ต้องนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีละครับ
 • อาจารย์เข้ามาเขียนอีกครับ
 • บางทีอาจจะเป็นเวทีระดมกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายคน Gotoknow ให้เป็นเครือข่ายสร้างความรู้และจัดการความรู้ เสริมกำลังกันได้เป็นอย่างดี อีกเครือข่ายหนึ่งนะครับ

สวัสดีค่ะ

ขออภัยที่เข้ามาช้า พอดีหนูติดไปราชการหลายที่มากกกกกกก

แต่ก็ได้ส่งlinkนี้ไปให้เพื่อนๆการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมไปแล้ว

แต่ดูเหมือนยังไม่ค่อยมีใครแสดงความคิดเห็นกันเท่าไหร่ คงเข้ามาดูกันเฉยๆ

แต่อย่างไรก็ตามก็จะขอเป็นกองเชียร์ให้กับ "เครือข่ายศิษย์ศึกษาศาสตร์"นะคะ

ร.อ.หญิงรัตน์มณี พันธุ์มณี (โบว์) ยินดีให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของศึกษาศาสตร์ทุกเมื่อค่ะ

 • ผู้กองโบว์น่ะเอง
 • กำลังคุยกับอาจารย์ ดร.ประภาพรรณอยู่พอดีเลยละครับว่ามีคนเข้ามาอ่านอยู่พอสมควร แต่ยังเงียบๆอยู่ครับ..ยังไม่ค่อยมีคนเขียนยาวๆ
 • มาพูดคุยพอให้เกิดแรงกระเพื่อมเบาๆ ก็นับว่ามีชีวิตชีวาพอสมควรเหมือนกันนะครับ
 • อาจารย์ ดร.มัฆวาน,อธิการบดี ม.เทคโนโลยีอโยธยา เขียนบทความมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรรศนะทางวิชาการเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ ๒ คนทำงานทางการศึกษาและการพัฒนาคน คงได้อ่านและได้แนวคิดดีๆในการนำไปทำงาน
 • ประเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านอาจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ และ อาจารย์ ดร.นฤนันทน์ สุริยมณี คุณครูของชาวการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดฝึกอบรม ให้ได้ทราบเพื่อดีใจที่ผู้กองโบว์ได้เข้ามาสื่อสารแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์สร้างความเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าและเครือข่ายศึกษาศาสตร์มหิดล ช่วยกันอยู่นะครับ
 • ส่งข่าวคราวกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งของผู้กองโบว์และเพื่อนๆทั้งในและนอกสาขามาร่วมสื่อสาร บอกกล่าวกันให้ได้ทราบบ้างนะครับ
 • พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี