ความเห็น


                    

                   
                   
 
   เวิร์คช็อประดมทำวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย   :

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรณโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท จากทุกสาขาของภาควิชาศึกษาศาสตร์ ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการวิจัยเพื่อระดมทำวิจัยพัฒนาการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้หัวข้อการวิจัยและทีมวิจัยสหวิทยาการ ๑๒ หัวข้อ ครอบคลุมหลายมิติ เช่น
 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้วิธีวิทยาการวิจัยในห้องเรียนเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ในสังคมไทย
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้การศึกษาทางเลือก
 • องค์ความรู้และปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาทางเลือก
 • การพัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบต่อสังคมของงานวิจัยและงานวิชาการด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์
 • การเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชนผ่านกระบวนการปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้การดำเนินงานเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างบูรณาการ
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาสภาวการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีด้านกีฬาให้เหมาะสมของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาระดับความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนานักศึกษาอย่างบูรณาการ
 • การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการการกีฬา
 • การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาอำเภอพุทธมณฑล
 • การพัฒนาแนวดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชนระดับอำเภอ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นพื้นที่สาธิตด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ชุดการวิจัยและเครือข่ายระดมทำวิจัยดังกล่าว จะระดมทำวิจัยในประเด็นสำคัญของสังคมไทยและมุ่งผสมผสานให้ครอบคลุมมิติต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นโดยดำเนินการบนพื้นที่ชุมชนเดียวกันอย่างบูรณาการ ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยในระยะแรกจะนำไปสู่การตีพิมพ์เอกสารความรู้เคลื่อนไหวสังคม พัฒนาข้อเสนอแนะและผลักดันแนวนโยบายเพื่อสาธารณะ โดยจัดเวทีประชุมวิชาการประจำปีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี