ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์


Assist.Prof.Wirat Kamsrichan
สาขานิเทศศาสตรบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
Username
wiratkmsr
สมาชิกเลขที่
4162
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • 2526 B.Sc. : วท.บ.(เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2535 M.Ed. : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2544 Ed.D. : ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน 

 • 2526 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
 • 2535 หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาสื่อสาธารณสุข,กรรมการบริหารสถาบัน
 • 2547-2548 อาจารย์ กรรมการบริหารหลักสูตร Master of Primary Health Care Development : MPHM, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
 • 2549-2552 รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, กรรมการบริหารหลักสูตร MPHM, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน
 • 2552-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ประจำหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร Master of Educational Management (International Programme)

บล๊อกและเวทีอื่นๆของผู้เขียน 

 • แมกไม้บนรายทางชีวิต : สื่อสารและการเรียนรู้ บริการวิชาการแก่สาธารณะทางประชากรศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ ประชาสังคมศึกษา สุขภาพ ในบล๊อกโอเคเนชั่น
 • ศิลปะวิถี : รอบรู้ ลุ่มลึก รื่นรมย์ : สื่อสารและการเรียนรู้ บริการวิชาการแก่สาธารณะ ทางศิลปะ การเรียนรู้ทางสังคมและการพัฒนาประชากร ในบล๊อกโอเคเนชั่น
 • เวทีคนหนองบัว : บล๊อกพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับหนองบัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชน ชาวหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ครอบครัวภรรยาเป็นเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างบ้านแบบสร้างตามใจเจ้าของอยู่กันกลางทุ่งที่บ้านห้วยส้ม อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ มีหมา 4 ตัว ใกล้ๆมีเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง และหมู่มิตร แสนอบอุ่น มีตุ๊เจ้าและวัดให้เป็นที่ผ่อนพักทางจิตวิญญาณ 

การวิจัย สอน บรรยาย

Participatory Education and Learning for Development 

 • Civil Society and Health Development / Participatory Management
 • Community Health Education and Health Communication / Media / Art and Health Development
 • Population Education in Health and Quality of Life Development
 • Primary Health Care and Community-Based Participatory Development / Management
 • Socio and Cultural Perspective in Health and PHC Development
 • PAR : Participatory Action Resarch / CO-PAR : Community Organizing / Civic Empowerment Through Participatory Action Research / Qualitative-Grounded Research / Participatory Training and Learning Strategies
 • Education and Learning Tools for Health and Development

งานที่กำลังทำและอาจจะทำภายในปี ๒๕๖๐

 • แนวคิดและขั้นริเริ่ม พุทธมณฑล : อำเภอสาธิตปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
 • เขียนหนังสือตกผลึกบทเรียนการทำงานชุมชนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในแนวประชาคมในชุมชนเมืองและชนบทของสังคมไทยสัก ๕ เล่ม
 • พัฒนาเครือข่ายงาน สุขศึกษาชุมชน ร่วมกับกองสุขศึกษา องค์การอนามัยโลก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ สสส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นเครือข่ายที่ทำงานแนวราบและบูรณาการเชิงพื้นที่
 • เครือข่ายสร้างความรู้ บันทึก และรายงานภาพ องค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสื่อ แหล่งวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาสังคม โดยพลังชาวบ้าน-ชาวเมือง
 • จัดกิจกรรม ๕๐ ปีโรงเรียนวันครู (๒๕๐๔) และโรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : หนังสือและเวทีวิชาการ Theme : การศึกษากับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นในรอบกึ่งศตวรรษของสังคมไทย
 • จัดประชุมวิชาการและนำเสนอบทเรียนระดับประเทศด้านการศึกษาทางเลือก เน้นนวัตกรรมชุมชน ครอบครัว กลุ่มประชาคม องค์กรแบบเครือข่าย เทคโนโลยีการศึกษา สื่อและหนังสือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการความรู้แนว Community-Based สุขภาวะชุมชน สุขภาพพอเพียง
 • บ้านสวนศิลป์ เพื่อสุขภาวะพอเพียง ที่บ้านห้วยส้ม อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เปิดดำเนินการได้ : แหล่งแสดงงานสร้างสรรค์ภาคประชาชน แกลลอรี่ศิลปะเพื่อเผยแพร่การวิจัยและการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์วิจัย จัดประชุมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนและชุมชน ศูนย์ศิลปะเพื่อการเจริญสติภาวนา แหล่งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก

หนังสือ ตำรา งานเขียน 

๑. การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๘
๒. การประสานความร่วมมือในการทำงานชุมชน หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๘
๓. ระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรม หน่วยที่ 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๔
๔. วิทยากรกระบวนการ : คู่มือการถอดบทเรียนและเสริมพลังการเรียนรู้ แผนงานพัฒนาสถาบันวิชาการสาธารณสุขสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ, สสส
๕. แนวคิดและสรุปบทเรียนภาคปฏิบัติในการค้นหาครูและสร้างครูขับเคลื่อนโรงเรียน อสม. แผนงานพัฒนาสถาบันวิชาการสาธารณสุขสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ, สสส
๖. สร้างพลังการเรียนรู้ : ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ PDF | เข้าสู่เว็บไซต์ (ขนาดไฟล์ 5.56 MB) gotoknow.org
๗. ประชาสังคมศึกษา : สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตสำนึกสาธารณะและความเป็นพลเมือง ดาวน์โหลดไฟล์ PDF | เข้าสู่เว็บไซต์ (ขนาดไฟล์ 5.10 MB) gotoknow.org
๘. วิถีประชาศึกษา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒
๙. ดังลมหายใจ สำนักพิมพ์สุทินการพิมพ์ เชียงใหม่ ๒๕๕๒
๑๐. พลังความรู้จากการวิจัยแบบ PAR : Participatory Action Research สนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) และ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง

เกียรติยศ รางวัล และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. รางวัลดีเยี่ยมในกลุ่มงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๔๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา
๒. รหัสนักวิจัย : ทำเนียบการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ ๕๐๑๐๐๐๐๔
๓. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การเขียนภาพสีน้ำ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก
๔. ทุนเรียนดี สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
๕. ประธานนักศึกษาสาขาจิตรกรรมสากล คณะวิจิตรศิลป์ และกรรมการสโมสรนักศึกษาเพาะช่าง
๖. รางวัลข้าราชการดีเด่นและพนักงานตำแหน่งอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ๕ ครั้ง จาก ๕ อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ, ศาสตราจารยน์คลีนิคนายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี, 
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 
และศาสตราจารย์คลีนิคนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ สาขาการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐาน
๘. ศิษย์เก่าดีเด่น คนดีศรีอนุบาลหนองบัว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๙. เลขาธิการ เวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย) ๒ สมัย ในคณะกรรมการชุด นาวาอากาศเอกวิโรจน์ นุตพันธ์ เป็นนายกสมาคม
๑๐. อุปนายก เวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย) ๒ สมัย 
๑๑. สมาชิกตลอดชีพ สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา
๑๒. สมาชิกตลอดชีพ เวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย)
๑๓. สมาชิกตลอดชีพ สมาคมนักวิชาชีพสุขศึกษา 
๑๔. สมาชิกตลอดชีพ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. สมาชิกตลอดชีพ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๖. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

โหลดประวัติวิทยากร / ประวัตินักวิจัย 

ตำแหน่งการงานปัจจุบัน 

 • นักวิชาการอิสระ วิทยากร อาจารย์บรรยายพิเศษ กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
 • กรรมการที่ปรึกษาศูนย์สยามทรรศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

................................................................................................. ..... .... .......

ที่อยู่และการติดต่อจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์
เลขที่ ๓๗ หมู่ ๕ ตำบลสันกลาง 
อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท